0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Umowa komisu - wzór z omówieniem

Wielkość tekstu:

Umowa komisu jest to umowa, przez którą prowadzący działalność gospodarczą zobowiązuje się do kupna lub sprzedaży w imieniu własnym wyłącznie rzeczy ruchomych na rzecz dającego zlecenie, za wynagrodzeniem. Umowa ta jest:

  • odpłatna
  • wzajemna
  • do jej zawarcia nie jest wymagana szczególna forma
  • w roli przyjmującego zlecenie występuje zawsze osoba prowadząca działalność gospodarczą.

Pobierz darmowy wzór umowy komisu w formacie pdf i docx!

Do pobrania:

Wzór umowy komisu.pdf
Wzór umowy komisu.doc

Umowa komisu - charakterystyka

Podczas sprzedaży komisowej kontrahenci mają do czynienia z dwiema umowami. Jest to umowa sprzedaży i umowa komisu.  Są to umowy:

  • umowa komisu dotyczy umowy między osobą oddającą rzecz w komis (komitentem) a osobą prowadzącą komis (komisantem),

  • umowa sprzedaży dotyczy umowy między komisem a osobą kupującą daną rzecz. Dokument ten potwierdza zarówno sprzedaż, jak i otrzymanie prowizji za sprzedaż rzeczy.

Charakter umowy komisu określa Kodeks cywilny (art. 765 - 773):

Przez umowę komisu przyjmujący zlecenie (komisant) zobowiązuje się za wynagrodzeniem (prowizją), w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa do sprzedaży rzeczy ruchomych na rachunek dającego zlecenie (komitenta), lecz w imieniu własnym.

Umowa komisu charakteryzuje się tym, że właściciel komisu nie skupuje rzeczy, bierze je jedynie w przechowanie. Dlatego umowa komisu dokumentuje fakt przekazania rzeczy, a jej zadaniem jest ochrona korzyści obu stron. 

Wspólny cel

Komitent i komisant mają wspólny cel, jest nim sprzedaż danej rzeczy. Dlatego w umowie komisant zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań w celu sprzedania danej rzeczy. Dzięki temu otrzyma swoje wynagrodzenie - prowizję ze sprzedaży.

Kto ma prawo do przedmiotu komisu?

Prawo do rzeczy pozostaje w rękach właściciela, mimo oddania jej na przechowanie. Jednak, co ważne, osoba prowadząca komis ma prawo rozporządzać daną rzeczą w celu jej sprzedaży i udostępniać ją klientom na ich życzenie.

Własność rzeczy oddanej w komis

Przy oddawaniu rzeczy w komis, jej właściciel oświadcza w umowie, że rzecz jest jego własnością. Wynika to z faktu, że nie można oddać w komis rzeczy, do której nie ma się prawa własności.

Przechowywanie rzeczy oddanej w komis

Żadna ze stron nie jest w stanie przewidzieć, kiedy uda się daną rzecz sprzedać. Dlatego ważne jest, aby umowa komisu zabezpieczała przechowanie powierzonych rzeczy komisantowi - zapisy przenoszą więc odpowiedzialność właśnie na niego. Od chwili przejęcia rzeczy, to na nim spoczywa ryzyko uszkodzenia lub utraty tych towarów.

Komisant może być uwolniony od odpowiedzialności, jeżeli w umowie zobowiązuje się go do ubezpieczenia oddanych mu w komis rzeczy od ryzyka uszkodzeń czy kradzieży. Jest to jednak związane z poniesieniem przez niego dodatkowych kosztów.

Ustalenie ceny maksymalnej

W umowie komisowej oddający rzecz w komis może zastrzec, że komisant może podwyższyć cenę określoną przez niego jedynie do określonej wysokości. Może być ona ustalona na podstawie wartości procentowej.

Niezależnie od tego, czy taki zapis znajdował się w umowie czy nie, jeżeli rzecz zostanie sprzedana po wyższej cenie niż określono przez właściciela, to całość należy się komitentowi.

Jeżeli komisant zawarł umowę na warunkach korzystniejszych od warunków oznaczonych przez komitenta, uzyskana korzyść należy się komitentowi.

Ustalenie ceny minimalnej

Oddający rzecz w komis określa także cenę minimalną rzeczy, a prowadzący komis nie ma prawa jej obniżyć. Jednak jeżeli sprzeda rzecz po cenie niższej niż ustalono, musi zwrócić różnicę właścicielowi.

Istnieją jednak szczególne przypadki, w których sprzedaż nie mogła nastąpić po cenie ustalonej przez właściciela i które nie niosą za sobą negatywnych konsekwencji względem właściciela komisu. Najczęściej dotyczy to upływu określonego czasu, w którym nie doszło do sprzedaży.

Prowizja komisanta

W każdej umowie komisowej musi znaleźć się także zapis, który będzie dotyczył wysokości prowizji za sprzedaż należnej prowadzącemu komis. Najczęściej ustala się ją poprzez wartość procentową, co za tym idzie - otrzymana prowizja za sprzedaż będzie zależała od ceny sprzedanego towaru.

Wywiązanie się z umowy

Umowę komisu uznaje się za wykonaną  w momencie, kiedy dojdzie do sprzedaży, czyli kiedy  prowadzący działalność zawrze umowę z kupującym. Prowadzący komis zawiera ją we własnym imieniu, jednak wartość sprzedaży oddaje na rachunek komitenta. Wtedy też komisant ma prawo do otrzymania prowizji jeśli umowa komisu zostanie wykonana.  

Warto zawrzeć w umowie komisowej dokładny moment przekazania prowizji właścicielowi komisu.

Zwrot rzeczy oddanej w komis

W umowiekomisu, komisant może zastrzec obowiązek odbioru danej rzeczy przez komitenta, jeżeli rzecz po określonym czasie nie została sprzedana. Komisant określa także czas, w jakim dana rzecz ma zostać odebrana. Jeżeli odbiór nie nastąpi w określonym czasie, odpowiedzialność za rzecz przechodzi na jej właściciela.

Wykonanie umowykomisu wiąże się z podpisaniem umowy sprzedaży.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów