0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Odwołanie PFR w sprawie zbyt niskich subwencji tarczy finansowej

Wielkość tekstu:

Od poniedziałku 18 maja rusza możliwość składania wniosków odwoławczych w ramach Tarczy Finansowej PFR dla mikro, małych i średnich firm, które otrzymały już subwencję, ale w niższej kwocie niż ta wnioskowana. Odwołanie PFR w tym terminie, podyktowane było sprawnym rozpatrywaniem wniosków i uzgodniono go w porozumieniu z uczestniczącymi w programie bankami.

Etapy udzielania wsparcia w ramach Tarczy Finansowej PFR

Po poprawnym wypełnieniu i podpisaniu wniosku w systemie bankowości elektronicznej zostaje wygenerowana umowa subwencji finansowej. Udzielenie finansowania, zmiana zakresu lub odmowa udzielenia wsparcia następuje po rozpatrzeniu tej umowy. Po rozpatrzeniu danych, przedsiębiorca uzyska decyzję: 

  • pozytywną uznając całą kwotę wnioskowaną przez przedsiębiorcę – pełna, wnioskowana kwota zostanie przelana na podany rachunek bankowy, a bank przekaże Beneficjentowi decyzję PFR,
  • pozytywną o przyznaniu wsparcia w kwocie niższej niż wnioskowana – kwota wskazana w decyzji PFR, zostanie przelana na wskazany rachunek bankowy. W pozostałym zakresie przedsiębiorca może złożyć odwołanie PFR po wcześniejszym wyjaśnieniu zastrzeżeń wskazanych w informacji o powodach obniżenia kwoty wsparcia,

W decyzji PFR wskazana będzie przyczyna przyznania niższej kwoty subwencji finansowej.

  • negatywną – przedsiębiorca nie otrzyma jakiejkolwiek części kwoty wskazanej we wniosku, jednakże będzie uprawniony do ponownego złożenia wniosku po wcześniejszym wyjaśnieniu zastrzeżeń wskazanych w informacji o powodach odrzucenia złożonego wniosku.

Czym jest odwołanie PFR?

Odwołanie jest wnioskiem o przyznanie dofinansowania składanym przez przedsiębiorcę, który – wskutek złożenia wniosku pierwotnego – otrzymał decyzję o przyznaniu subwencji w kwocie niższej niż wnioskowana.

Odwołanie PFR nie obejmuje firm, które otrzymały negatywną decyzję w sprawie wypłaty subwencji.

W przypadku firm, którym odmówiono wypłaty subwencji, mogą one składać kolejne wnioski o wsparcie z Programu, po wcześniejszym wyjaśnieniu wszelkich okoliczności w ZUS, swoim urzędzie skarbowym i w banku.

Jak złożyć odwołanie PFR?

O wsparcie można ubiegać się poprzez system bankowości elektronicznej banku przedsiębiorcy biorącego udział w Programie. Wniosek składa się na udostępnionym przez bank formularzu.

Odwołanie PFR można składać drogą elektroniczną w tym samym banku, w którym składano pierwotny wniosek. Jednakże można go złożyć nie więcej niż 2 razy w odniesieniu do jednej firmy.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów