Poradnik Przedsiębiorcy

Kwestionariusz osobowy - wzór z omówieniem

Pracodawca zatrudniając pracownika, ma prawo wymagać od tej osoby podania danych niezbędnych do nawiązania stosunku pracy. Kwestionariusz osobowy to druk wypełniany przez pracownika. Jest dokumentem związanym z umową o pracę, który zawiera podstawowe dane osobowe. Należy go przechowywać w części B akt osobowych. Sprawdź, jakie pytania mogą zawierać kwestionariusze osobowe dla pracownika!

Pobierz darmowy wzór kwestionariusza osobowego dla pracownika w formacie PDF i DOCX

Do pobrania:

pdf
Kwestionariusz osobowy dla pracownika - wzór.pdf druk do ręcznego wypełnienia
docx
Kwestionariusz osobowy dla pracownika - wzór.docx edytowanie, wydrukowanie, zapisywanie

Kwestionariusz osobowy - jakich danych może żądać przyszły pracodawca?

Od osoby ubiegającej się o zatrudnienie pracodawca ma prawo żądać następujących danych osobowych:

  • imię (imiona) i nazwisko,

  • imiona rodziców,

  • data urodzenia,

  • miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),

  • wykształcenie,

  • przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Kandydat na pracownika podaje dane w kwestionariuszu dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

Kwestionariusz osobowy pracownika 

Od osoby zatrudnionej, pracodawca ma prawo żądać podania także:

  • innych danych osobowych pracownika, a także imion i nazwisk oraz dat urodzenia dzieci pracownika, jeżeli podanie takich danych jest konieczne ze względu na korzystanie przez niego ze szczególnych uprawnień przewidzianych w prawie pracy,

  • numeru PESEL pracownika, nadanego przez Rządowe Centrum Informatyczne Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (RCI PESEL).

Pracodawca ma również prawo żądać podania innych danych osobowych niż powyższe, pod warunkiem, że obowiązek ich podania wynika z odrębnych przepisów. Pozyskując niewymienione powyżej dane osobowe od zatrudnionego, należy wziąć pod uwagę przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

Udostępnienie pracodawcy danych osobowych następuje w formie oświadczenia pracownika.