Poradnik Przedsiębiorcy

Kwestionariusz osobowy - wzór z omówieniem

Pracodawca, zatrudniając pracownika, ma prawo wymagać od niego podania danych niezbędnych do nawiązania stosunku pracy. Kwestionariusz osobowy to druk wypełniany przez pracownika. Jest dokumentem związanym z umową o pracę, który zawiera podstawowe dane osobowe. Rozróżniamy kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie i przechowujemy go w części A akt osobowych oraz kwestionariusz osobowy pracownika, który należy przechowywać w części B akt. Sprawdź, jakie pytania mogą zawierać kwestionariusze osobowe dla pracownika!

Pobierz darmowy wzór kwestionariusza osobowego w formacie PDF lub DOCX!

Do pobrania:

pdf
KWESTIONARIUSZ DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE.pdf druk do ręcznego wypełnienia
docx
KWESTIONARIUSZ DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE.docx edytowanie, wydrukowanie, zapisywanie

Kwestionariusz osobowy – jakich danych może żądać przyszły pracodawca?

Od osoby ubiegającej się o zatrudnienie pracodawca ma prawo żądać następujących danych osobowych:

  • imię (imiona) i nazwisko,

  • imiona rodziców,

  • data urodzenia,

  • miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),

  • wykształcenie,

  • przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Kandydat na pracownika podaje dane w kwestionariuszu dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

Kwestionariusz osobowy a RODO

25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016) – ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO). Wprowadza ono szereg ograniczeń dotyczących pobierania danych pracowników. Nowe przepisy jednak wskazują, że pracodawca ma prawo żądać takich danych pracownika, które związane są ze stosunkiem pracy. I tu pojawia się najwięcej wątpliwości, ponieważ zapisy w rozporządzeniu są sprzeczne z innymi aktami prawnymi aktualnie obowiązującymi. Polskie przepisy są dopiero dostosowywane do rozporządzenia europejskiego.

W związku z powyższym, pracodawca ma prawo żądać od pracownika takich danych, jakie wymagane są do realizacji innych przepisów związanych ze stosunkiem pracy.

Pracodawca zobowiązany jest posiadać zgodę pracownika do przetwarzania jego danych osobowych oraz poinformować go, w jakim celu i w jakim zakresie będą one przetwarzane.

Kwestionariusz osobowy pracownika

Od osoby zatrudnionej pracodawca ma prawo żądać podania także:

  • innych danych osobowych pracownika, a także imion i nazwisk oraz dat urodzenia dzieci pracownika, jeżeli podanie takich danych jest konieczne ze względu na korzystanie przez niego ze szczególnych uprawnień przewidzianych w prawie pracy,

  • numeru PESEL pracownika, nadanego przez Rządowe Centrum Informatyczne Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (RCI PESEL).

Pracodawca ma również prawo żądać podania innych danych osobowych niż powyższe, pod warunkiem że obowiązek ich podania wynika z odrębnych przepisów. Pozyskując niewymienione powyżej dane osobowe od zatrudnionego, należy wziąć pod uwagę przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

Udostępnienie pracodawcy danych osobowych następuje w formie oświadczenia pracownika.