0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Zaświadczenie o wysokości dochodu - wzór z omówieniem

Wielkość tekstu:

Zaświadczenie o wysokości dochodu za dany rok wydaje urząd skarbowy na żądanie zainteresowanego.  Dokument potwierdza informacje, jakimi dysponuje organ - dochody oraz obroty działalności gospodarczej.

O wydanie wniosku może się ubiegać osoba:

  • od której prawo wymaga urzędowego potwierdzenia wskazanych przez nią informacji,
  • mająca swój interes prawny.

Zaświadczenie o wysokości dochodu - darmowy wzór do pobrania w PDF i DOCX

Do pobrania:

Zaświadczenie o wysokości dochodu - wzór z omówieniem.pdf
Zaświadczenie o wysokości dochodu - wzór z omówieniem.doc

Jak uzyskać zaświadczenie o wysokości dochodu?

Jak już wcześniej wspomniano, zaświadczenie wydawane jest na żądanie. Dlatego podatnik musi złożyć do naczelnika urzędu skarbowego odpowiedni wniosek. Powinno się w nim znaleźć:

  • wskazanie organu, do którego składamy wniosek;
  • dane identyfikujące podatnika;
  • treść żądania;
  • podpis.

§ 2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe.:

Jeżeli żądanie wydania zaświadczenia nie zawiera identyfikatora podatkowego NIP albo numeru PESEL, a wnioskodawca nie został zwolniony z obowiązku ewidencyjnego lub nie został objęty obowiązkiem ewidencyjnym, o którym mowa w przepisach o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników albo w przepisach o ewidencji ludności, organ podatkowy po wyczerpaniu trybu postępowania określonego w art. 169 § 1 Ordynacji podatkowej pozostawia żądanie bez rozpatrzenia.

Dodatkowe warunki wydania zaświadczenia

Co do zasady za wydanie zaświadczenia uiszcza się opłatę skarbową. Należy ją wpłacić w kasie lub na rachunek urzędu miasta właściwego ze względu na siedzibę urzędu skarbowego, który ma wydać zaświadczenie. Dowód zapłaty najlepiej dołączyć do składanego podania, ewentualnie można go dostarczyć najpóźniej trzy dni od daty złożenia podania.

Jeżeli zaświadczenie o wysokości dochodów będzie odbierać osoba trzecia, do składanego wniosku musi zostać załączone pełnomocnictwo dla niej. Nie jest ono potrzebne w przypadku małżonków, którzy składali wspólne zeznanie roczne, gdy zaświadczenie odbiera jedno z nich.

Gdzie złożyć podanie o wydanie zaświadczenia?

Wniosek powinien być skierowany o właściwego miejscowo i rzeczowo organu podatkowego. Co ważne, podanie o zaświadczenie o wysokości dochodu można złożyć osobiście lub wysłać je pocztą tradycyjną do urzędu skarbowego.

Czas oczekiwania

Na zaświadczenie o wysokości dochodu czeka się maksymalnie 7 dni od momentu złożenia wniosku. Przedłużenie terminu wydania zaświadczenia może się przedłużyć, jeżeli podanie nie zawiera wszystkich wymaganych danych, co składający będzie musiał poprawić.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów