Poradnik Przedsiębiorcy

Postępowanie windykacyjne

Windykacja według prawnej definicji to zbiór czynności prawnych, procesowych oraz faktycznych, które prowadzą do wykonania zobowiązania przez dłużnika na rzecz wierzyciela. Proces bardzo często trudny i złożony, w konsekwencji wielu przedsiębiorców korzysta z pomocy profesjonalnych firm windykacyjnych lub po prostu sprzedaje im swoje wierzytelności. W artykule opisujemy jak w praktyce wygląda postępowanie windykacyjne.

Poszczególne etapy postępowania windykacyjnego

Postępowanie windykacyjne, ogólnie rzecz ujmując, składa się z 3 podstawowych etapów:

1. Postępowanie polubowne, które obejmuje negocjacje z dłużnikiem w celu zawarcia pisemnej ugody dotyczącej spłaty zobowiązania, a także ustalenia jego warunków. Negocjacje mogą opierać się na wezwaniach do zapłaty, kontaktach telefonicznych, a nawet osobistych spotkaniach z dłużnikiem. Profesjonaliści bardzo często już na tym etapie są w stanie wyegzekwować spłacenie długu.

2. Postępowanie sądowe, przeprowadzane, gdy dłużnik nie ureguluje zobowiązania mimo podjęcia szeregu czynności polubownych. Automatycznie wydłuża okres przedawnienia długu do 10 lat, dzięki czemu wierzyciel nie utraci szansy na odzyskanie należności. Na wniosek wierzyciela lub z urzędu zapada klauzula wykonalności, która stanowi podstawę do wszczęcia egzekucji komorniczej.

3. Postępowanie egzekucyjne, rozpoczynane na wniosek o wszczęcie egzekucji, wraz ze szczegółowym opisem działań, które mają zostać podjęte w celu egzekucji wierzytelności.

Formy egzekucji komorniczej

Na ogół popularne są 3 formy egzekucji komorniczej:

  • z rachunku bankowego,

  • z wynagrodzenia,

  • z ruchomości lub nieruchomości

Najpowszechniej stosowana jest egzekucja z rachunku bankowego. Warunkiem skutecznego odzyskania należności jest posiadanie środków pieniężnych przez dłużnika. Zajmowane są zasoby znajdujące się na koncie oraz te wpływające. Z kolei podczas egzekucji z wynagrodzenia komornik informuje zakład pracy o zajęciu części wynagrodzenia na poczet spłaty długu. Te dwie pierwsze formy cieszą się większą popularnością od egzekucji z ruchomości lub nieruchomości, ponieważ są zdecydowanie bardziej korzystne do wyegzekwowania długu.

Podczas egzekucji z ruchomości lub nieruchomości po zajęciu przedmiotu najpierw następuje jego wycena, a w przypadku nieruchomości dodatkowo wpis do księgi wieczystej o wszczęciu egzekucji. W dalszej kolejności podlega on sprzedaży, aby uzyskane środki pokryły dług. Można zauważyć, że w porównaniu do egzekucji z rachunku bankowego lub wynagrodzenia proces ten jest bardziej złożony i czasochłonny.