0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Pozew o zwrot kosztów pojazdu zastępczego - wzór z omówieniem

Wielkość tekstu:

Wielu ludzi nie wyobraża sobie życia bez samochodu. Uważamy, że jesteśmy skazani na komunikację publiczną, kiedy spotka nas wypadek. Nie zapominajmy jednak, że w takim przypadku możemy wynająć auto zastępcze. Koszty najmu będzie pokrywał ubezpieczyciel, z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej sprawcy wypadku. Jeżeli jednak zakład ubezpieczeń odmawia nam refundacji poniesionych przez nas kosztów, będziemy musieli wystąpić ze stosownym roszczeniem odszkodowawczym na drogę sądową. 

Pozew o zwrot kosztów pojazdu zastępczego - kiedy wystąpić?

Zgodnie z uchwałą Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego z dnia 17 listopada 2011 r. (sygnatura sprawy III CZP 5/11):

 

Odpowiedzialność ubezpieczyciela z tytułu umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za uszkodzenie albo zniszczenie pojazdu mechanicznego niesłużącego do prowadzenia działalności gospodarczej obejmuje celowe i ekonomicznie uzasadnione wydatki na najem pojazdu zastępczego; nie jest ona uzależniona od niemożności korzystania przez poszkodowanego z komunikacji zbiorowej.

 

Stanowisko zajęte przez Sąd Najwyższy umożliwiło dochodzenie odszkodowań za koszty poniesione w związku z wynajmem pojazdu zastępczego także przez osoby, które nie wykorzystują samochodu do prowadzenia działalności gospodarczej. Do czasu wydania cytowanej uchwały ubezpieczyciele z reguły odmawiali zapłaty za auto zastępcze, gdy poszkodowany w wypadku używał go w celach prywatnych, np. dowożąc dzieci do szkoły czy dojeżdżając do pracy. W omawianym przypadku szkodę majątkową stanowią wydatki poniesione przez poszkodowanego na najem pojazdu zastępczego w okresie remontu uszkodzonego samochodu albo przez okres niezbędny do nabycia nowego auta, jeżeli ich poniesienie było celowe i ekonomicznie uzasadnione. Zatem jeżeli poszkodowany nie miał do dyspozycji innego samochodu, to do celowych i ekonomicznie uzasadnionych wydatków należy uznać koszt najmu pojazdu, o klasie podobnej do auta zniszczonego czy uszkodzonego w trakcie kolizji. Co istotne Sąd Najwyższy uznał, że  korzystanie przez poszkodowanego z własnego pojazdu mechanicznego nie może być odtworzone przez wykorzystywanie środków komunikacji publicznej. Ubezpieczyciele nie mogą uzależniać refundacji kosztów najmu pojazdu zastępczego od wykazania przez poszkodowanego, że nie był on w stanie korzystać z komunikacji publicznej bądź że było to dla niego kłopotliwe.

Obligatoryjne elementy pozwu

 1. miejscowość, data sporządzenia pozwu

 2. oznaczenie rodzaju pisma – pozew o zapłatę

 3. oznaczenie sądu właściwego, zgodnie z wytycznymi powyżej

 4. oznaczenie stron:

 • powód - imię, nazwisko, adres, nr pesel

 • pozwany – oznaczenie zakładu ubezpieczeń ze wskazaniem jego siedziby, inne dane, np. nr KRS

 1. wartość przedmiotu sporu – będzie to kwota jaką ponieśliśmy w związku z najmem pojazdu zastępczego

 2. wskazanie żądania pozwu, czyli przede wszystkim zapłaty przez ubezpieczyciela wskazanej w pozwie kwoty, standardowo także żądanie zwrotu kosztów procesu

 3. uzasadnienie żądania

 4. dowody uzasadniające nasze racje

 5. własnoręczny podpis

 6. wymienienie załączników – wskazane w pozwie dowody na uzasadnienie naszego roszczenia, dowód uiszczenia opłaty od pozwu, odpis pozwu i załączników dla strony przeciwnej

Co możemy dodatkowo zawrzeć w pozwie?

 1. wniosek o przeprowadzenie rozprawy pod nieobecność powoda

 2. wniosek o przeprowadzenie na rozprawie wskazanych w piśmie dowodów bądź np. wniosek o powołanie biegłego

 3. inne wnioski mające przygotować rozprawę, np. zobowiązanie strony przeciwnej do dostarczenia akt szkodowych

 4. wniosek o nadanie wyrokowi rygoru natychmiastowej wykonalności

 5. jeżeli znajdujemy się w trudnej sytuacji materialnej wniosek o zwolnienie od kosztów.

Opłata od pozwu

Sąd nie rozpatrzy naszej sprawy jeżeli nie uiścimy odpowiedniej opłaty od pozwu. Jej wysokość określa ustawa z dnia 28 lipca 2008 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Art. 13 ust. 1 tej ustawy stanowi, że:

 

Opłatę stosunkową pobiera się w sprawach o prawa majątkowe; wynosi ona 5% wartości przedmiotu sporu lub przedmiotu zaskarżenia, jednak nie mniej niż 30 złotych i nie więcej niż 100 000 złotych.

 

Roszczenia przeciwko ubezpieczycielowi to roszczenia pieniężne, dlatego też opłata od pozwu będzie liczona stosunkowo. Jej wysokość stanie się uzależniona od wskazanej w pozwie wartości przedmiotu sporu, a więc kwoty jakiej dochodzić będziemy z tytułu wypożyczenia pojazdu zastępczego. Będzie to 5% tej wartości, z tym że opłata ta musi się mieścić we wskazanych w przepisie widełkach.

Pozew o zwrot kosztów pojazdu zastępczego - sąd właściwy

O właściwości sądu w sprawach związanych z roszczeniami z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej stanowi art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Zgodnie z tym przepisem powództwo o roszczenie wynikające z umów ubezpieczeń obowiązkowych lub obejmujące roszczenia z tytułu ubezpieczeń można wytoczyć bądź według przepisów o właściwości ogólnej, bądź przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby poszkodowanego czy uprawnionego z umowy ubezpieczenia. Ustawodawca wprowadza wybór pomiędzy sądem właściwym według przepisów o właściwości ogólnej a sądem określonym według miejsca zamieszkania lub siedziby wskazanych w przepisie podmiotów. Przepisy o właściwości ogólnej sądów w sprawach cywilnych zajdziemy w kodeksie postępowania cywilnego (k.p.c.). Właściwość ogólną normują przepisy art. 27-30 k.p.c. Podstawową zasada stanowi, że sądem właściwym jest sąd miejsca zamieszkania pozwanego (art. 27 § 1 k.p.c.) a w przypadku osoby prawnej - jej siedziby (art. 30 k.p.c.). Decyzja co do skorzystania z właściwości ogólnej lub właściwości specyficznej przewidzianej tymi przepisami należy do powoda.  O wyborze sądu właściwego do rozpoznania decyduje podmiot zgłaszający roszczenie, a więc przede wszystkim poszkodowany. Dla tego podmiotu z reguły najbardziej korzystne będzie dochodzenie odszkodowania przed sądem miejsca jego zamieszkania lub siedziby, aby nie narażać się na konieczność uczestnictwa w rozprawie w miejscowości znacznie oddalonej do miejsca naszego pobytu.

Do pobrania:

Justyna- Pozew o zwrot kosztów pojazdu zastępczego (wzór).pdf
Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów