0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Przeniesienie niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego - wzór wniosku

Wielkość tekstu:

Każdemu pracownikowi zatrudnionemu w ramach umowy o pracę przysługuje urlop wypoczynkowy, którego roczny wymiar, w zależności od stażu pracy, wynosi 20 lub 26 dni. Jeżeli umowa wygaśnie lub rozwiąże się, a pracownik nie wykorzysta przysługującego mu urlopu, pracodawca ma obowiązek wypłacić mu ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop. Jednak w pewnych przypadkach możliwe jest przeniesienie niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego na kolejną umowę o pracę.

Pobierz darmowy wzór wniosku o przeniesienie niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego w formacie PDF i DOCX

Do pobrania:

Wniosek o przeniesienie niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego.pdf
Wniosek o przeniesienie niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego.docx

Wymiar urlopu wypoczynkowego

Osoba pracująca w ramach umowy o pracę ma prawo do urlopu wypoczynkowego w rocznym wymiarze:

  • 20 dni - w przypadku zatrudnienia krótszego niż 10 lat,
  • 26 dni - w przypadku zatrudnienia powyżej 10 lat.

Okresy nauki a staż pracy

W myśl art. 155 § 1 Kodeksu pracy do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu wlicza się z tytułu ukończenia:

  • zasadniczej albo równorzędnej szkole zawodowej - 3 lata,
  • średniej szkole zawodowej - 5 lat,
  • średniej szkole ogólnokształcącej - 4 lata,
  • szkole policealnej - 6 lat,
  • szkole wyższej - 8 lat (art. 155 § 1 Kodeksu pracy).

Jeżeli pracownik jednocześnie pracował i uczył się, do stażu wlicza się ten okres, który jest korzystniejszy dla pracownika (art. 155 § 2 Kodeksu pracy).
W przypadku pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy, wymiar urlopu ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy pracownika (art. 154 § 2 Kodeksu pracy).

Niewykorzystany urlop wypoczynkowy

Urlop wypoczynkowy niewykorzystany w danym roku kalendarzowym przechodzi jako urlop zaległy na rok kolejny, a zaległy urlop powinien zostać wykorzystany do końca września.

Jeżeli natomiast wygasł lub uległ rozwiązaniu stosunek pracy, a pracownik nie wykorzystał przysługującego mu urlopu wypoczynkowego, pracodawca ma obowiązek wypłacić mu ekwiwalent za niewykorzystany urlop (art. 171 § 1 Kodeksu pracy). Ekwiwalent pieniężny powinien zostać wypłacony najpóźniej w ostatnim dniu trwania stosunku pracy (wyrok Sądu Najwyższego z 29 marca 2001 r., sygn. akt I PKN 336/00).

Wyjątkiem od powyższej zasady jest zawarcie kolejnej umowy o pracę z tym samym pracodawcą bezpośrednio po wygaśnięciu lub rozwiązaniu poprzedniego stosunku pracy. W takiej sytuacji pracodawca z pracownikiem mogą się dogadać w sprawie przeniesienia niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego na kolejną umowę o pracę (art. 171 § 3 Kodeksu pracy). Wówczas pracodawca nie ma obowiązku wypłacenia pracownikowi ekwiwalentu za niewykorzystany urlop.

Jeżeli pracownik zawrze kolejną umowę o pracę z tym samym pracodawcą bezpośrednio po ustaniu lub rozwiązaniu poprzedniej umowy, urlop niewykorzystany podczas pierwszego stosunku pracy może zostać przeniesiony na kolejną umowę i wykorzystany podczas kolejnego stosunku pracy.

Co istotne, wystąpienie jakiejkolwiek przerwy pomiędzy poszczególnymi stosunkami pracy uniemożliwia przeniesienie niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego na kolejną umowę o pracę.

Przykład 1.

Pracownik 30.06.2024 r. rozwiązał umowę o pracę. Jednocześnie od 1.07.2024 r. zawarł kolejną umowę o pracę z tym samym pracodawcą. W ramach poprzedniego stosunku pracy pracownik nie wykorzystał całego przysługującego mu urlopu wypoczynkowego w wymiarze 4 dni. 30.06.2024 r. pracodawca zawarł z pracownikiem porozumienie o wykorzystaniu urlopu wypoczynkowego w trakcie kolejnego zatrudnienia. W związku z tym pracownikowi nie należy się ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop, ale niewykorzystany urlop w wymiarze 4 dni będzie do wykorzystania w ramach kolejnego stosunku pracy.

Przykład 2.

Pracownikowi 28.05.2024 r. ustał stosunek pracy. Od 3.06.2024 r. zawarł kolejną umowę o pracę z tym samym pracodawcą. W ramach poprzedniego stosunku pracy pracownik nie wykorzystał całego przysługującego mu urlopu, pozostały do wykorzystania 2 dni. W związku z przerwą pomiędzy poszczególnymi stosunkami pracy, pracodawca nie może zawrzeć porozumienia z pracownikiem w sprawie przeniesienia niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego na kolejną umowę o pracę. Obowiązkiem pracodawcy jest wypłacenie ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop najpóźniej w ostatnim dniu stosunku pracy, tj. 28.05.2024 r.

Przeniesienie niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego

Aby niewykorzystany urlop wypoczynkowy został prawidłowo przeniesiony na kolejną umowę o pracę, należy zawrzeć porozumienie pomiędzy pracodawcą i pracownikiem. Nie ma ściśle określonego wzoru porozumienia, ale bezpieczniej jest zawrzeć je na piśmie. Dokument ten musi zostać podpisany w trakcie trwania poprzedniego stosunku pracy. Aby urlop został przeniesiony na kolejną umowę, zgodę muszą wyrazić obie strony.

Porozumienie o wykorzystaniu urlopu wypoczynkowego w trakcie kolejnego zatrudnienia a świadectwo pracy

W związku z nowelizacją Kodeksu pracy, pracodawca ma obowiązek wydać pracownikowi świadectwo pracy tylko w przypadku definitywnego zakończenia stosunku pracy. Jeżeli w przeciągu 7 dni od wygaśnięcia albo rozwiązania stosunku pracy zostanie zawarta kolejna umowa o pracę, świadectwo pracy może zostać wydane jedynie na wniosek pracownika. Może on zostać złożony przez pracownika w każdym momencie, zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej.

Wykorzystany urlop wypoczynkowy w świadectwie pracy jest wykazywany w ust. 6 pkt 1. Jeżeli pracownik nie wykorzystał przysługującego mu urlopu wypoczynkowego, a zawarł z pracodawcą porozumienie w sprawie przeniesienia niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego na kolejną umowę o pracę, pracodawca w świadectwie pracy wykazuje jedynie faktycznie wykorzystany przez pracownika urlop, nie wykazuje z kolei części urlopu, która została przeniesiona na kolejną umowę o pracę.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów