Poradnik Przedsiębiorcy

Wniosek o urlop ojcowski - wzór z omówieniem

Pracownik może skorzystać z urlopu tylko wówczas, gdy jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę. wynosi 2 tygodnie. Należy go liczyć jako 14 kolejnych dni kalendarzowych. Wymiar urlopu zawsze wynosi 14 dni, niezależnie od liczby urodzonych dzieci przy jednym porodzie. Pobierz za darmo wniosek o urlop ojcowski i sprawdź jak go wypełnić.

Pobierz darmowy wniosek o urlop ojcowski w formacie PDF i DOCX!

Do pobrania:

pdf
Wniosek o urlop ojcowski (2).pdf druk do ręcznego wypełnienia
docx
Wniosek o urlop ojcowski (1).docx druk do ręcznego wypełnienia

Kiedy pracownik może skorzystać z urlopu ojcowskiego?

Urlop ojcowski według Kodeksu pracy przysługuje w związku z narodzeniem lub przysposobieniem dziecka, jeśli:

  • dziecko nie ukończyło 24 miesiąca życia,
  • nie upłynęło 24 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia orzekającego przysposobienie i nie minął czas ukończenia przez dziecko 7 roku życia. W przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, urlop ojcowski przysługuje do momentu ukończenia przez dziecko 10 lat.

Co ważne urlop ojcowski może być udzielony równolegle z urlopem macierzyńskim. Jednak takiego świadczenia ojciec dziecka nie może zrzec się względem matki. W przypadku niewykorzystania urlopu prawo do płatnego, dwutygodniowego zwolnienia przepada.

Urlop ojcowski może zostać wykorzystany jednorazowo w wymiarze 14 dni, chyba że na wniosek pracownika zostanie skrócony. W takim przypadku nie można przenieść na inny termin niewykorzystanych dni urlopu. Pracownik może jednak też wykorzystać urlop w dwóch częściach po 7 dni.

Komu przysługuje urlop ojcowski?

Możliwość skorzystania ze świadczenia powstaje w momencie urodzenia dziecka lub uprawomocnienia się postanowienia sądu orzekającego przysposobienie. Urlop ojcowski przysługuje zarówno ojcu biologicznemu, jak i adopcyjnemu.

Przepis uprawniający do urlopu ojcowskiego nie obliguje do pozostawania ojca w stosunku pracy w dniu narodzin dziecka. W związku z tym jeżeli rodzic rozpoczął pracę dopiero po narodzinach dziecka, a dziecko nie ukończyło 24 miesięcy lub nie minęło 24 miesięcy od momentu uprawomocnienia się decyzji o przysposobieniu, ma prawo skorzystać z urlopu ojcowskiego.

Urlop ojcowski nie może przysługiwać osobie, która w świetle prawa nie wychowuje dziecka. W takim przypadku pracodawca, o ile jest w stanie to stwierdzić, ma prawo odrzucić wniosek o urlop ojcowski podwładnego. Ojciec pozbawiony władzy rodzicielskiej, który nie utrzymuje kontaktu z dzieckiem, nie jest uprawniony do skorzystania ze świadczenia.

Z urlopu ojcowskiego może skorzystać rodzic, który nie zawarł z matką dziecka związku małżeńskiego. Świadczenie przysługuje również rozwiedzionemu ojcu.

Wniosek o urlop ojcowski

Urlop ojcowski jest przyznawany tylko na wniosek pracownika. Reguluje to art. 1823 § 2. Kp.

§ 2. Urlopu ojcowskiego udziela się na pisemny wniosek pracownika-ojca wychowującego dziecko, składany w terminie nie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu; pracodawca jest obowiązany uwzględnić wniosek pracownika.

Wniosek należy złożyć w terminie nie krótszym niż 7 dni przed planowanym rozpoczęciem korzystania z urlopu ojcowskiego. Jeśli pracownik uchybi wskazanemu terminowi, pracodawca nie ma obowiązku zgodzić się na urlop w oznaczonym przez pracownika okresie. Możliwość skorzystania z urlopu ojcowskiego w terminie określonym we wniosku zależy od udzielonej zgody pracodawcy.

Pracodawca nie może odmówić pracownikowi przyznania urlopu, o ile wniosek spełni wymogi formalne.

We wniosku trzeba podać:

  • okres, w którym zostanie wykorzystany urlop ojcowski (konkretna data),
  • dane dziecka (imię i nazwisko oraz data urodzenia).

Do wniosku należy dołączyć odpis skróconego aktu urodzenia dziecka oraz  oświadczenie o niepobieraniu zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu ojcowskiego. Oświadczenie to można włączyć w treść wniosku.

Nie ma odgórnie obowiązującego wzoru wniosku o urlop ojcowski. Poniżej został zamieszczony przykładowy wzór takiego pisma.