Poradnik Przedsiębiorcy

Ostateczne przedsądowe wezwanie do zapłaty - wzór z omówieniem

Ostateczne przedsądowe wezwanie do zapłaty adresowane jest do dłużnika, który mimo wcześniejszych wezwań do zapłaty, nie uiścił zobowiązania. Wezwanie to jest zapowiedzią wniesienia sprawy do sądu. Elementem pozwu jest bowiem dołączenie dowodów na to, że strony podjęły próbę mediacji lub innego, polubownego sposobu rozwiązania sporu a gdyby takich prób nie podjęto wyjaśnienie dlaczego. Ostateczne wezwanie do zapłaty warto skierować do dłużnika ze względu na to, że może być mocnym czynnikiem motywującym, dzięki któremu nierzetelny kontrahent spłaci zobowiązanie, co pozwoli uniknąć postępowania sądowego. Jak wiadomo, postępowanie sądowe wiąże się również z dodatkowymi kosztami. 

Pobierz darmowy wzór ostatecznego przedsądowego wezwania do zapłaty w formacie pdf i docx

Do pobrania:

pdf
Wzór ostatecznego przedsądowego wezwania do zapłaty.pdf druk do ręcznego wypełnienia
doc
Wzór ostatecznego przedsądowego wezwania do zapłaty.doc edytowanie, wydrukowanie, zapisywanie

Ostateczne przedsądowe wezwanie do zapłaty - podstawowe elementy

Wzór ostatecznego przedsądowego wezwania do zapłaty nie jest z góry określony przepisami prawa. Jednak powinny w nim zostać zawarte następujące elementy:

 • data i miejsce sporządzenia,

 • dane wierzyciela (ten który żąda spłaty długu),

 • dane dłużnika (ten który nie płaci w terminie),

 • stosunek prawny, z którego wynika obowiązek zapłaty (czyli okoliczności, w których powstało zobowiązanie po stronie kontrahenta. Może być to np. umowa, faktura lub inny dokument potwierdzający wykonaną usługę),

 • kwota długu (może zostać powiększona o naliczone odsetki),

 • termin spłaty długu (wyznaczony przez wierzyciela),

 • numer rachunku bankowego, na który należy dokonać zapłaty,

 • podpis osoby wysyłającej wezwanie do zapłaty.

Ważne!
Ostateczne przedsądowe wezwanie do zapłaty warto wysłać listem poleconym, a do pozwu dołączyć potwierdzenie jego odbioru.

Ostateczne przedsądowe wezwanie do zapłaty powinno przede wszystkim zawierać informację o tym, że w razie nieuregulowania zaległej należności sprawa zostanie skierowana na drogę postępowania sądowego. Pismo można zatytułować jako:

 • Ostateczne przedsądowe wezwanie do zapłaty;
 • Ostateczne wezwanie do zapłaty;
 • Przedsądowe wezwanie zapłaty.

Będą to tożsame pisma.