0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Ostateczne przedsądowe wezwanie do zapłaty - wzór z omówieniem

Wielkość tekstu:

Ostateczne przedsądowe wezwanie do zapłaty adresowane jest do dłużnika, który mimo wcześniejszych wezwań do zapłaty, nie uiścił zobowiązania. Wezwanie to jest zapowiedzią wniesienia sprawy do sądu. Elementem pozwu jest bowiem dołączenie dowodów na to, że strony podjęły próbę mediacji lub innego, polubownego sposobu rozwiązania sporu a gdyby takich prób nie podjęto wyjaśnienie dlaczego. Ostateczne wezwanie do zapłaty warto skierować do dłużnika ze względu na to, że może być mocnym czynnikiem motywującym, dzięki któremu nierzetelny kontrahent spłaci zobowiązanie, co pozwoli uniknąć postępowania sądowego. Jak wiadomo, postępowanie sądowe wiąże się również z dodatkowymi kosztami. 

Pobierz darmowy wzór ostatecznego przedsądowego wezwania do zapłaty w formacie pdf i docx

Do pobrania:

Wzór ostatecznego przedsądowego wezwania do zapłaty.pdf
Wzór ostatecznego przedsądowego wezwania do zapłaty.doc

Ostateczne przedsądowe wezwanie do zapłaty - podstawowe elementy

Wzór ostatecznego przedsądowego wezwania do zapłaty nie jest z góry określony przepisami prawa. Jednak powinny w nim zostać zawarte następujące elementy:

 • data i miejsce sporządzenia,

 • dane wierzyciela (ten który żąda spłaty długu),

 • dane dłużnika (ten który nie płaci w terminie),

 • stosunek prawny, z którego wynika obowiązek zapłaty (czyli okoliczności, w których powstało zobowiązanie po stronie kontrahenta. Może być to np. umowa, faktura lub inny dokument potwierdzający wykonaną usługę),

 • kwota długu (może zostać powiększona o naliczone odsetki),

 • termin spłaty długu (wyznaczony przez wierzyciela),

 • numer rachunku bankowego, na który należy dokonać zapłaty,

 • podpis osoby wysyłającej wezwanie do zapłaty.

Ważne!
Ostateczne przedsądowe wezwanie do zapłaty warto wysłać listem poleconym z potwierdzeniem odbioru (tzw. żółta karteczka), a do pozwu dołączyć potwierdzenie jego odbioru. Jest to wówczas najlepszy dowód na to że dłużnik zawiadomienie otrzymał. Oczywiście nie zaszkodzi dodatkowo e-mai, jednak nie wszystkie skrzynki mailowe mają funkcję potwierdzenia zwrotnego odbioru stąd zaleca się by ta ścieżka była uzupełniającą a nie jedyną.

Ostateczne przedsądowe wezwanie do zapłaty powinno przede wszystkim zawierać informację o tym, że w razie nieuregulowania zaległej należności sprawa zostanie skierowana na drogę postępowania sądowego. Pismo można zatytułować jako:

 • Ostateczne przedsądowe wezwanie do zapłaty;
 • Ostateczne wezwanie do zapłaty;
 • Przedsądowe wezwanie zapłaty.

Będą to tożsame pisma. 

Co po przedsądowym wezwaniu do zapłaty?

Uznaje się, że ostateczne przedsądowe wezwanie do zapłaty jest pismem kończącym etap polubownej windykacji. Zalegający z płatnością otrzymując taki dokument musi sie liczyć z tym, że kolejnym krokiem jaki podejmie wierzyciel to będzie skierowanie sprawy do sądu. 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów