Poradnik Przedsiębiorcy

Wniosek o urlop wypoczynkowy - wzór z omówieniem

Jednym z głównych uprawnień osoby zatrudnionej na podstawie stosunku pracy jest prawo do urlopu wypoczynkowego. Aby z niego skorzystać, pracownik powinien wypełnić wniosek o urlop wypoczynkowy i złożyć go u pracodawcy.

Pobierz wzór wniosku o urlop wypoczynkowy!

Do pobrania:

pdf
Wzór wniosku o urlop wypoczynkowy .pdf druk do ręcznego wypełnienia
doc
Wzór wniosku o urlop wypoczynkowy .doc druk do ręcznego wypełnienia

Wniosek o urlop wypoczynkowy – kiedy jest wymagany?

Urlop wypoczynkowy przysługuje pracownikowi zgodnie z określonymi w Kodeksie pracy przepisami i powinien zostać udzielony w roku, w którym pracownik nabył do niego prawo.

Przepisy nie określają, w jakiej formie powinno się udzielić urlopu, jednakże w praktyce przyjęło się, że pracownik występuje o urlop z pisemnym wnioskiem. Wniosek o udzielenie urlopu pracownik składa bezpośrednio pracodawcy bądź przełożonemu działu/oddziału w zależności od struktury przedsiębiorstwa. Złożenie wniosku nie jest jednoznaczne z możliwością skorzystania z urlopu w przewidzianym terminie. Pracodawca musi zaakceptować wniosek i wyrazić zgodę na udzielenie urlopu poprzez np. podpisanie podania o urlop. Dopiero wtedy pracownik może prawnie skorzystać z urlopu.

Wniosek o urlop wypoczynkowy – elementy

Sporządzenie wniosku o urlop wypoczynkowy nie powinno sprawić większych trudności, gdyż w swej konstrukcji jest bardzo prosty.

W pierwszej kolejności na wniosku należy zawrzeć swoje dane (imię, nazwisko, zajmowane stanowisko), a także datę i miejsce sporządzenia wniosku. Następnie umieścić należy dane firmy i ewentualnie dane osoby, do której kierowany jest wniosek.

Sama treść wniosku o urlop powinna być zwięzła i konkretna. Należy w niej zamieścić prośbę o udzielenie urlopu, z zaznaczeniem, że chodzi o urlop wypoczynkowy oraz określić termin, w jakim chcielibyśmy z urlopu skorzystać

Przykładowa treść wniosku to: Zwracam się z uprzejmą prośbą o udzielenie mi urlopu wypoczynkowego przysługującego za rok 2020, w terminie od 5.07.2021 do 9.07.2021, tj. 5 dni.

Istotne jest tu również wskazanie, za jaki rok kalendarzowy pracownik chce wybrać urlop. Jeśli pracownik ma urlop zaległy z poprzednich lat, wówczas powinien wskazać rok najwcześniejszy. Warto pamiętać, że roszczenia pracownicze, w tym prawo do urlopu zaległego, przedawnia się po 3 latach.

Przykład 1.

Pani Marta od października 2020 do stycznia 2021 roku przebywała na zwolnieniu lekarskim. Urlop przysługuje jej w wymiarze 26 dni, a w 2020 roku przebywała na nim zaledwie 12 dni. Wypisując wniosek o urlop w 2021 roku powinna wskazać, że chce skorzystać z urlopu przysługującego za rok 2020.

Co ważne, w liczbie dni urlopu ujmuje się tylko dni robocze, czyli te dni, które są dla pracownika dniami pracy, jeśli więc w okresie urlopu wypada pracownikowi pracująca np. sobota, to dzień ten wlicza się do dni, na które wykorzystany został urlop, natomiast jeśli pracownikowi wypada wolny poniedziałek, to nie wlicza się on do dni urlopowych.

Wniosek o urlop wypoczynkowy powinien zawierać okres nieobecności w przedziale czasowym z dopiskiem liczby dni urlopowych przypadających na ten okres bądź wyszczególnić datami, w jakich pracownik wnioskuje o urlop. Z wniosku powinno jasno wynikać, w jakim okresie pracownik przebywał będzie na urlopie. Tak sporządzony wniosek należy podpisać i przekazać przełożonemu.