0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Reklama niezgodna z prawem

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Reklama to skuteczna pomoc dla przedsiębiorstwa, które chce sprzedawać jak najwięcej swoich produktów i zwiększyć rozpoznawalność marki wśród konsumentów. Nawet najwyższej jakości produkty nie zostaną zakupione w zadowalających ilościach, jeśli ich producent nie zadba o odpowiednią promocję. Dlatego warto inwestować w przeróżne kampanie reklamowe - powinny one przyczynić się do zwiększenia zainteresowania produktem, a w rezultacie wpłynąć znacząco na jego sprzedaż. 

Reklama - formy zabronione

Decyzja o emisji reklamy powinna być poprzedzona upewnieniem się, czy projekt został przygotowany z poszanowaniem odpowiednich przepisów prawnych. W Polsce nie ma jednego aktu, który by w sposób wyczerpujący regulował omawianą kwestię. Dlatego za najważniejszy dokument prawny uznaje się ustawę o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 1993 roku, polskie prawo wymienia szereg czynów, które są zabronione i mogą podlegać karom. Wśród nich znajdują się:

  • reklamy sprzeczne z przepisami prawa, dobrymi obyczajami lub uchybiające godności człowieka,

  • reklamy wprowadzające klienta w błąd i mogące przez to wpłynąć na jego decyzję co do nabycia towaru lub usługi,

  • reklamy odwołujące się do uczuć klientów przez wywoływanie lęku, wykorzystywanie przesądów lub łatwowierności dzieci,

  • wypowiedzi, które zachęcają do nabywania towarów lub usług, sprawiając przy tym wrażenie neutralnej informacji,

  • reklamy, które stanowią istotną ingerencję w sferę prywatności, w szczególności przez uciążliwe dla klientów nagabywanie w miejscach publicznych, przesyłanie na koszt konsumentów niezamówionych towarów lub nadużywanie technicznych środków przekazu informacji.

Istotne przepisy odnośnie dopuszczalnych form reklamy znajdują się również w prawie prasowym i ustawie o krajowej radiofonii i telewizji. Zgodnie z nimi, za niedozwolone uważa się reklamy wyrobów tytoniowych, wysokoprocentowych napojów alkoholowych, usług medycznych świadczonych na podstawie skierowania lekarza, leków na receptę oraz niektórych gier losowych.

Reklama - kto czuwa nad jej poprawnością?

Nad prawidłowością reklam i bezpieczeństwem ich odbiorców czuwa Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Podstawowym zadaniem UOKiK jest reprezentowanie interesu publicznego, poprzez występowanie z postępowaniami administracyjnymi, skierowanymi przeciwko nieuczciwym reklamodawcom o naruszenie zbiorowych interesów konsumentów.

Reklama - zanim zaczniesz kampanie

Planując kampanię reklamową warto zadbać, aby była zgodna z obowiązującymi zasadami. Niedostosowanie się do wymogów prawa może skutkować nałożeniem na przedsiębiorcę kar pieniężnych, które mogą sięgać nawet 10 proc. przychodów z roku poprzedzającego rok wydania decyzji o nałożeniu kary. Ponadto UOKiK może wydać nakaz zamieszczania na stronie internetowej przedsiębiorcy, przez określony czas, informacji o karze, wraz z odnośnikiem do pełnej wersji decyzji. Możliwą karą jest również zamieszczenie na koszt przedsiębiorcy informacji o decyzji UOKiK w prasie ogólnopolskiej. Wymienione kary mają za zadanie chronić zarówno interesy konsumentów, jak i przyczyniać się do jeszcze skuteczniejszego zwalczania najbardziej rozpowszechnionych i dotkliwych przypadków naruszania ekonomicznych interesów słabszych uczestników rynku.

Przed publikacją reklamy warto zapoznać się z obowiązującymi przepisami i sprawdzić, czy planowany projekt ich nie narusza. Takie działanie z pewnością korzystnie wpłynie na wizerunek przedsiębiorcy, zaoszczędzi mu wiele nieprzyjemności, a także pozwoli uniknąć strat finansowych. Warto mieć na uwadze fakt, że reklama, która powoduje niezadowolenie klienta może mieć podobne skutki, co wielomilionowa kara, szczególnie jeśli potencjalni odbiorcy masowo przestaną korzystać z oferowanych przez przedsiębiorcę usług lub towarów.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów