Poradnik Przedsiębiorcy

Przekroczenie pierwszego progu podatkowego - jak dokonać obliczeń?

Jeszcze w poprzednim roku w momencie przekroczenia pierwszego progu podatkowego wyższa zaliczka na podatek dochodowy pobierana była dopiero od kolejnego miesiąca. W roku 2020 sposób naliczania podatku zmienił się. Z czym wiąże się przekroczenie pierwszego progu podatkowego i co to oznacza dla podatników osiągających wysokie dochody? Wyjaśniamy w artykule.

Progi podatkowe niezmienne od lat

Przy rozliczaniu podatku stosowane są dwie stawki – 17% i 32%. Same progi podatkowe nie zmieniają się już od kilku lat. Zarówno w poprzednich latach, jak i w 2021 roku podatek rozliczymy zgodnie z następującymi limitami:

 • pierwszy próg podatkowy – do 85 528 zł. Do tej kwoty należny podatek wynosi 17%;
 • drugi próg – powyżej 85 528 zł. Od tej kwoty należy zapłacić 32% podatku dochodowego.

Aby uniknąć opodatkowania 32% stawką podatku, pracownik może złożyć stosowne oświadczenie o rozliczaniu się wspólnie z małżonką/małżonkiem. Jest to możliwe tylko wówczas, gdy druga osoba nie przekracza pierwszego progu podatkowego oraz po spełnieniu innych kryteriów, takich jak pozostawanie w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy oraz posiadanie wspólności majątkowej.

Przekroczenie pierwszego progu podatkowego w 2021 roku

Podstawę obliczenia podatku stanowi dochód rozumiany jako różnica pomiędzy przychodem a kosztami jego uzyskania, pomniejszona o odliczenia ustawowe, takie jak składki na ubezpieczenia społeczne.

Podstawa opodatkowania = wynagrodzenie brutto – 250 zł lub 300 zł (tj. KUP pracownika) – 13,71% z wynagrodzenia brutto (składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika). Podstawa opodatkowania zawsze powinna zostać zaokrąglona do pełnych złotych.

Do końca 2019 roku pracodawcy zgodnie z ustawą pobierali zaliczkę według 32% stawki od miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatnik przekroczył pierwszy próg podatkowy. Od stycznia 2020 roku wyliczenia podatkowe uległy zmianie i przedstawiają się następująco:

 • za miesiące, w których dochody danego pracownika nie przekraczają pierwszego progu podatkowego, pracodawca ma obowiązek naliczać 17% podatek;
 • w miesiącu przekroczenia pierwszego progu w danym zakładzie pracy pracodawca powinien naliczyć podatek 17% od części dochodów, które nie przekroczyły pierwszego progu, natomiast od kwoty nadwyżki – 32% podatku;
 • w kolejnym miesiącu po przekroczeniu pierwszego progu zaliczki wyniosą 32% dochodu uzyskanego w danym miesiącu.

Co istotne, powyższy proces postępowania odnosi się głównie do osób objętych obowiązkiem podatkowym, które nie podlegają pod ulgę PIT dla młodych.

przekroczenie pierwszego progu podatkowego

Przekroczenie progu u osób zwolnionych z PIT

Zgodnie z obowiązującymi przepisami młodzi pracownicy mają prawo skorzystać z zerowego podatku. Zwolnienie od podatku dla młodych przysługuje osobom, które nie ukończyły 26. roku życia. W przypadku ich rozliczania proces postępowania dotyczący przekroczenia limitu przychodów wygląda następująco:

 • przez pierwsze miesiące należy sumować kwoty wynagrodzenia brutto uzyskiwanego przez pracownika. W miesiącu przekroczenia sumy przychodów podlegających zwolnieniu (85 528 zł) wynagrodzenie ponad ten próg zostanie objęte 17% podatkiem;
 • od momentu przekroczenia limitu przychodu należy zacząć naliczać od zera dochód podlegający opodatkowaniu w sposób narastający. W miesiącu przekroczenia kwoty dochodu w wysokości 85 528 zł wynagrodzenie podatnika zostanie objęte proporcjonalnie 17% i 32% podatkiem;
 • w kolejnych miesiącach po przekroczeniu pierwszego progu dochodowego podatek należny będzie wynosił 32%.

Przekroczenie progu – ulga i koszty przychodu

Przekroczenie pierwszego progu podatkowego powoduje brak możliwości odliczenia ulgi podatkowej, więc płatnik nie pomniejszy zaliczki o 43,76 zł (od dochodu objętego podatkiem 32%). Inaczej jest w przypadku pracowniczych kosztów uzyskania przychodów – te przysługują zawsze, bez względu na to, czy pracownik przekroczył pierwszy próg podatkowy, czy też nie.

W praktyce zmiana taka może okazać się bardziej korzystna dla pracowników, ponieważ szybciej zapłacą większy podatek, co z kolei niweluje dopłaty podczas rozliczenia rocznego.

Przykład 1.

Joanna zarabia 20 000 zł brutto. W czerwcu 2021 roku nastąpi przekroczenie pierwszego progu podatkowego. Pracodawca powinien naliczyć podatek zgodnie z następującym schematem:
dochód narastająco od stycznia do czerwca: 102 048 zł
102 048 zł – 85 528 zł = przekroczenie pierwszego progu podatkowego
Wypłata za czerwiec:

 • 20 000 zł brutto wynagrodzenia
 • składki ZUS – 2742 zł
 • KUP – 250 zł
 • podstawa opodatkowania PIT – 17 008 zł
 • składka zdrowotna – 9% – 17 258 zł × 9% = 1553,22 zł
 • składka zdrowotna do odliczenia – 17 258 zł x 7,75% = 1337,50 zł
 • stawka podatku dochodowego 17% do kwoty 85 528 zł + 32% od nadwyżki
 • 102 048 zł – 85 528 zł = 16 520 zł (ponad limit)
 • 17 008 zł – 16 520 zł = 488 zł (poniżej limitu)
 • 488 zł × 17% = 82,96 zł
 • 16 520 × 32% = 5286,40 zł
 • ulga podatkowa – 43,76 zł (na miesiąc) do kwoty 85 528 zł
 • podatek dochodowy do zapłaty po odliczeniu składki zdrowotnej i ulgi:
 • 82,96 zł – 43,76 + 5286,40 zł – 0 zł – 1337,50 zł = 3988,10 zł, w zaokrągleniu 3988 zł

Dla pracowników szybsze naliczenie większego podatku jest bez wątpienia korzystne pod tym względem, że podczas rozliczenia rocznego unikną wtedy dopłat podatku. Warto nadmienić, że regulacje odnoszące się do zmian w wyliczeniach zaliczki dotyczą wyłącznie podatników uzyskujących przychody ze stosunku pracy – nie zleceniobiorców. W przypadku zleceniobiorców nadal obowiązuje zasada, że dopiero po złożeniu przez taką osobę oświadczenia o chęci zastosowania wyższej stawki podatkowej płatnik ma możliwość zacząć naliczanie zaliczki od stawki 32%.

Przekroczenie pierwszego progu podatkowego i szybsze wyliczenia wyższej zaliczki dla płatników wiążą się z koniecznością aktualizacji oprogramowania kadrowo-płacowego. Dodatkowo pracodawcy powinni pamiętać, że jeśli pobiorą zaliczkę nieprawidłowo, będą odpowiadać oni, nie pracownik. Odpowiedzialność będzie ponoszona do wysokości niepobranej zaliczki od wynagrodzenia za miesiąc, w którym doszło do przekroczenia górnej granicy pierwszego przedziału skali podatkowej (85 528 zł). Warto więc zadbać o to, aby płatnicy wywiązali się z nowego obowiązku, ponieważ dzięki temu unikną konsekwencji finansowych.

Przekroczenie pierwszego progu podatkowego a generowanie Pit 11 w systemie wFirma.pl

System wFirma.pl przy umowach o pracę automatycznie pilnuje wartości progu podatkowego. Generując listy płac KADRY » LISTY PŁAC » MENU » ZBIORCZE » DODAJ do granicy dochodu 85 528 zł naliczony zostanie podatek od stawki 17%, a po przekroczeniu ograniczenia podatek będzie liczony od 32%. Przekroczenie pierwszego progu podatkowego zostanie także uwzględnione w deklaracji PIT-11, którą można wygenerować KADRY » DEKLARACJE » DODAJ DEKLARACJĘ. 

Przekroczenie pierwszego progu podatkowego - Pit 11 w systemie wFirma.pl

W wygenerowanej deklaracji PIT-11 zostaną automatycznie uwzględnione takie informacje, jak przychody, koszty, składki odliczone oraz podatek od wynagrodzeń pracowników. Dzięki temu roczne deklaracje związane z zatrudnianiem pracowników są łatwe i bardzo intuicyjne.