0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Wzór Umowa handlowa z omówieniem

Wielkość tekstu:

Sporządzona umowa handlowa powinna być szczególnie istotne i często spotykane w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. Jednak wielu przedsiębiorców nie wie, jak taką umowę sporządzić oraz co powinno się w niej znaleźć.

Pobierz darmowy wzór umowy handlowej w formacie pdf i docx!

Do pobrania:

umowa handlowa.pdf
umowa handlowa.docx

Czym jest umowa handlowa?

Umowa handlowa nie została precyzyjnie zdefiniowana w przepisach. Wyróżnić można jedynie jej dwie kategorie, a mianowicie:

  • umowy zawierane pomiędzy firmami, tzw. obrót profesjonalny;

  • umowy zawierane pomiędzy firmami a klientami indywidualnymi, tzw. obrót konsumencki.

Zgodnie z powyższym umową handlową jest każda umowa dotycząca obrotu gospodarczego.

Umowa handlowa w formie pisemnej czy ustnej?

Zgodnie z polskim prawem do zawarcia umowy wystarczy zgodne oświadczenie obu stron. W związku z tym nawet ustne porozumienie jest ważne. Jednak w razie sporu pomiędzy stronami ustne ustalenia nie są możliwe do udowodnienia. Może wobec tego warto zastanowić się nad pisemną formą umowy handlowej? Bowiem formułując treść kontraktu, każda za stron chce uzyskać jak najlepsze warunki, do których dochodzi się na drodze negocjacji.

Należy także mieć na względzie, że umowa zazwyczaj podpisywana jest, gdy pomiędzy stronami nie ma konfliktów, a wszystkie ustalenia są jasne i przejrzyste. Co jednak, gdy w trakcie realizacji umowy dojdzie do sporu? Wówczas każdy zapis zawarty w umowie handlowej ma istotne znaczenie, zwłaszcza jeśli spór będzie rozstrzygany na drodze sądowej. W takiej sytuacji zapisy zawarte w kontrakcie handlowym będą miały największe znaczenie.

Co powinna zawierać umowa handlowa?

Tworząc umowę handlową, należy zwrócić uwagę na kilka elementów, które powinna ona zawierać. Wśród najbardziej istotnych należy wyróżnić:

  • strony umowy

Należy jasno określić strony umowy. Można nazwać je w dowolnie, jednak w poszczególnych punktach kontraktu muszą być one określane w ten sam sposób. Prawidłowo skonstruowana umowa handlowa powinna zawierać pełne dane stron umowy.

  • przedmiot umowy

Istotą umowy jest jej przedmiot. W związku z tym musi być on dokładnie opisany. Często w kontrakcie handlowym można spotkać się z sytuacją, że przedmiotem są produkty, które zostały zaprezentowane w ofercie handlowej.

  • obowiązki stron umowy

Zawarte w umowie zapisy, dotyczące powinności każdej ze stron, określają ich prawa i obowiązki. Powinny one być jasne i przejrzyste oraz zapisane tak, aby każda ze stron nie miała wątpliwości w zakresie jej uprawnień  i powinności.

  • sposób rozliczenia i płatności

Zapis dotyczący tej kwestii jest szczególnie istotny dla stron umowy. W tej części należy określić wartość/cenę dobra będącego przedmiotem umowy, sposób oraz termin zapłaty. Wskazane jest także umieszczenie adnotacji dotyczącej nieterminowego wykonania zapisów umowy, którego konsekwencją może być zapłata odsetek za zwłokę przez stronę, która nie wywiązała się z ustalonego terminu.

Umowa handlowa może też zawierać zapis o możliwości udzielenia kredytu kupieckiego przez sprzedawcę produktów oraz adnotację o konieczności poinformowania kontrahenta w sytuacji zmiany cen produktów.

  • postanowienia końcowe

Umowa handlowa powinna zawierać postanowienia końcowe. W zapisach tych powinno znaleźć się stwierdzenie, iż wszelkie zmiany w umowie muszą mieć formę pisemną. Inaczej nie będą one wiążące.

W tej części należy również wskazać właściwy sąd, który będzie rozstrzygał spory pomiędzy stronami, a także warunki wypowiedzenia umowy przez każdą ze stron.

Tylko poprawnie skonstruowana umowa handlowa umożliwi skuteczne dochodzenie swoich praw, jeśli usługa zostanie niewłaściwie wykonana, bądź któraś ze stron nie wywiąże się ze zobowiązań.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów