Poradnik Przedsiębiorcy

Powered by

wFirma.pl

Poznaj
niezbędne narzędzia
do zarządzania
Twoją firmą!

Dostępne
na wszystkie
platformy

Apple Windows Android BlackBerry

Skuteczne doręczenie w postępowaniu cywilnym

Jeden z najistotniejszych elementów prawidłowego przebiegu postępowania przed sądem stanową doręczenia dokumentów (m. in. odpisy pozwów, odpowiedzi na pozwy). Na gruncie obowiązujących przepisów prawa cywilnego, podmiotem zobowiązanym do dokonania doręczeń jest sąd. Sąd, wykonując swój obowiązek, kieruje się ogólną zasadą oficjalności doręczeń. Dla prawidłowego zrozumienia obowiązku dostarczania korespondencji przez sąd należy wiedzieć, że sąd może dokonywać owych doręczeń za pośrednictwem poczty (operatora pocztowego), pracownika sądu, komornika sądowego lub specjalną służbę doręczeniową. Jak powinno wyglądać doręczenie w postępowaniu cywilnym

Czym jest skuteczne doręczenie w postępowaniu cywilnym?

Skuteczne doręczenie pisma sądowego polega na tym, że adresat ma możliwość zapoznania się z jego treścią, odpowiedzi na nie oraz podjęcie jakichkolwiek innych czynności prawnych.

Doręczenie w postępowaniu cywilnym - miejsce 

Doręczenia pism dokonywane mogą być w:

  • mieszkaniu,

  • miejscu pracy lub tam, gdzie się adresata zastanie,

  • do skrytki pocztowej- na wniosek strony

Doręczenie w postępowaniu cywilnym - osoby prawne

Przez osoby prawne należy w tym przypadku rozumieć: przedsiębiorców, wspólników spółek handlowych, organizacji wpisanych do rejestru, inne osoby prawne. Dostarczenia dokumentów dokonuje się poprzez kierowanie korespondencji ich siedzib wskazanych w KRS. W przypadku niemożliwości doręczenia dokumentu do siedziby, korespondencje pozostawia się w aktach sprawy, z adnotacją, że zostały skutecznie dostarczone do adresata.

Doręczenie w postępowaniu cywilnym - osoby fizyczne

Zasadą jest  dokonywanie doręczeń do rąk własnych adresata lub jego przedstawiciela ustawowego (jeżeli osoba nie posiada zdolności procesowej). Osoby znajdujące się poza terytorium kraju powinny mieć ustanowionego pełnomocnika do odbioru korespondencji. Jest to niezmiernie istotne, gdyż w przypadku braku pełnomocnika, pismo kierowane do adresata trafia do akt sprawy i przyjmuje się, że zostało skutecznie doręczone.

Doręczenia w elektronicznym postępowaniu upominawczym

W takiej formie postępowania doręczenia oczywiście odbywają się także drogą elektroniczną. Wraz z wniesieniem pozwu, powód otrzymuje dostęp do systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie upominawcze umożliwiający odbieranie korespondencji z sądu. Pozwanemu doręcza się pisma w ten sam sposób po uprzednio wyrażonej zgodzie z jego strony. Za chwilę doręczenia pisma uznaje się moment zapoznania się adresata z pismem. W przypadku nieodczytania pisma przez adresata uznaje się je za doręczone po upływie 14 dni od dnia dostarczenia w sposób umożliwiający zapoznanie się z jego treścią adresatowi.

Doręczenie w postępowaniu cywilnym a awizo

Awizo jest niczym innym jak informacją dla adresata, że kierowana do niego korespondencja została pozostawiona w placówce pocztowej i czeka na jego odbiór. Adresat powinien w ciągu 14 dni odebrać przesyłkę, przy czym pierwsze pozostawione awizo przewiduje 7-dniowy termin na odebranie przesyłki, a jeśli adresat tego nie zrobi, otrzyma kolejne awizo z kolejnym 7-dniowym terminem na odbiór. Po upływie czternastodniowego terminu przesyłkę uznaje się za skutecznie doręczoną.

Doręczenie w postępowaniu cywilnym a odmowa przyjęcia przesyłki

W przypadku, gdy adresat odmawia przyjęcia pisma, doręczający zwraca pismo do sądu z adnotacją o odmowie jego przyjęcia, a doręczenie uznaje się za dokonane.