0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Ugoda z dłużnikiem - jakie korzyści rodzi po stronie wierzyciela?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Na początku wyjaśnijmy, czym w istocie jest ugoda z dłużnikiem. Jest to umowa zawierana pomiędzy dłużnikiem a jego wierzycielem, w której strony czynią sobie wzajemne ustępstwa, aby w efekcie zapewnić prawidłowe wykonanie zobowiązania lub rozwikłać zaistniały spór między stronami spowodowany istnieniem długu. Istotą tej metody jest polubowne rozwiązywanie problemu. 

Ugoda z dłużnikiem - plusy 

Oczywiście nie sposób jednoznacznie wymienić katalogu korzyści wynikających z zawarcie ugody z dłużnikiem, gdyż wszystko zależy od konkretnej sytuacji faktycznej, jaka występuje pomiędzy stronami. Niewątpliwie jeżeli wierzyciel ma pewne wątpliwości co do zasadności dochodzenia swojej należności w drodze procesu, ugoda z dłużnikiem zdaje się najkorzystniejszym rozwiązaniem. Na przykład w sytuacji udzielenia pożyczki dłużnikowi, wierzyciel mimo sformułowania umowy często nie jest świadomy faktu, że powinien żądać od dłużnika pokwitowania odebrania pieniędzy. Dłużnik w takim przypadku może wymigać się od zwrotu pożyczki, podnosząc fakt, iż nie ma dowodów na to, aby wierzyciel przekazał mu pieniądze. Wierzyciel, chcąc dochodzić swojej należności na drodze sądowej, musi udowodnić fakt wydania pieniędzy. Jak widać po przytoczonym przykładzie, korzystnym rozwiązaniem w takim przypadku będzie zawarcie ugody z dłużnikiem.

Kolejną korzyścią jest fakt, iż w przypadku umów zlecenia lub też sprzedaży, ugoda stwierdza prawidłowość wykonania owych umów. Bardzo ważną kwestię stanowi potwierdzenie roszczeń, które ma miejsce poprzez zawarcie ugody. Dłużnik wtedy potwierdza, że uznaje dług. 

Ugoda z dłużnikiem - trudności z zawarciem

Większość dłużników jest świadoma tego, że poprzez zawarcie ugody to wierzyciel znajduje się w korzystniejszej pozycji. Oczywiście nie istnieje jedna uniwersalna metoda na przekonanie dłużnika, gdyż wszystko zależy od tego, jaką osobą jest nasz dłużnik i w jakim stopniu jest świadomy powodów zawarcie ugody ze swoim wierzycielem. Jednakże warto próbować nakłonić naszego dłużnika do zawarcia takiej ugody, chociażby można zacząć od zapewnienia mu spokoju, zaprzestania nękania oraz warto wspomnieć, iż dłużnik nie będzie musiał narażać siebie ani swojej opinii podczas wystąpienia do sądu z powództwem. Innym argumentem zdawać się może korzystnym dla dłużnika jest chociażby zapewnienie mu w ugodzie zrezygnowania z odsetek. W skrajnych przypadkach wierzyciel może oczywiście oprócz rezygnacji z odsetek zaproponować nawet umorzenie części długu. Następnym rozwiązaniem skłaniającym dłużnika do zawarcia ugody jest zaproponowanie mu rozłożenia jego długu na odpowiadające mu raty (warto zawrzeć w ugodzie wzmiankę o tym, że w przypadku nieterminowej spłaty raty, wierzyciel ma prawo do wypowiedzenia ugody i żądania na drodze sądowej całości należności).

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów