0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Przywrócenie terminu do złożenia sprzeciwu- wzór wniosku z opisem

Wielkość tekstu:

Zdarzają się sytuacje, w której albo z nieświadomości albo z niewiedzy mija termin do złożenia sprzeciwu. W takim przypadku konieczne jest złożenie wniosku o przywrócenie terminu do złożenia sprzeciwu.

Pobierz darmowy wzór wniosku o przywrócenie terminu do złożenia sprzeciwu w formacie pdf i docx!

Do pobrania:

Wzór wniosku o przywrócenie terminu na złożenie sprzeciwu.pdf
Wzór wniosku o przywrócenie terminu na złożenie sprzeciwu.docx

Wniosek o przywrócenie terminu do złożenia sprzeciwu

Generalną zasadą postępowania cywilnego jest, że czynności dokonane po terminie nie wywołują zamierzonych skutków prawnych. Dlatego stworzono możliwość zmiany tej sytuacji poprzez złożenie wniosku o przywrócenie terminu do złożenia sprzeciwu. Zdarzają się bowiem sytuacje, na które nie mamy wpływu, są nimi np. pobyt w szpitalu, klęska żywiołowa, katastrofa lub mylna informacja o obowiązujących terminach.

Wniosek o przywrócenie terminu do złożenia sprzeciwu można złożyć tylko w określonych przez ustawodawcę przypadkach i terminach. Przywrócenie terminu możliwe jest wyłącznie na wniosek, nigdy z urzędu!

Do złożenia wniosku o przywrócenie terminu uprawniona jest strona, która miała obowiązek dokonać czynności procesowej w określonym terminie. Dopuszczalne jest również występowanie poprzez przedstawiciela ustawowego, pełnomocnika procesowego, interwenta ubocznego itp.

Art. 168 § 1 kodeksu postępowania cywilnego

Jeżeli strona nie dokonała w terminie czynności procesowej bez swojej winy, sąd na jej wniosek postanowi przywrócenie terminu.

Zgodnie z tym artykułem, wniosek o przywrócenie terminu można złożyć w przypadku, gdy osoba, która przeoczyła termin, nie zrobiła tego ze swojej winy i gdy przywrócenie terminu nie niesie za sobą ujemnych skutków procesowych. Termin zatem można przywrócić w przypadku, gdy istnieją ku temu przesłanki ustawowe, sądowe i egzekucyjne, nie można natomiast przywrócić terminu instrukcyjnego.

Przykładem potwierdzającym tę tezę jest uzasadnienie uchwały Sądu Najwyższego z 25 października 2006 r. III CZP 63/06, która stanowi, że termin do wniesienia odpowiedzi na pozew określony w art. 479.14 § 1 k.p.c. jest terminem ustawowym, który nie może być  skrócony lub przedłużony, ale może być przywrócony.

Co powinien zawierać wniosek o przywrócenie terminu do złożenia sprzeciwu?

Wniosek o przywrócenie terminu do złożenia sprzeciwu nie jest pismem trudnym ani zbyt sformalizowanym. Warto jednak poświęcić chwilę uwagi przy jego przygotowywaniu, ponieważ zależą od niego dalsze losy postępowania, jakie toczą się w naszej sprawie. Należy pamiętać o kilku podstawowych sprawach:

  1. wniosek składa się na piśmie,

  2. pismo kieruje się do sądu, w którym czynność miała być dokonana - czyli do sądu, w którym zapadła decyzja w naszej sprawie,

  3. wniosek o złożenie sprzeciwu składa się w ciągu tygodnia od momentu, w którym zainteresowany dowiedział się o sprawie lub czynności sądu (tj. wydaniu postanowienia lub zarządzenia). Ważne, aby wniosek złożyć jak najwcześniej. Termin ten liczony jest od czasu, w którym strona dowiedziała się o uchybieniu terminowi i mogła już złożyć sprzeciw.

  4. wniosek trzeba odpowiednio uzasadnić, czyli uprawdopodobnić okoliczności świadczące o braku winy w uchybieniu terminu. Trzeba przedstawić przyczynę i wyjaśnić dlaczego go nie dochowano. Istota uzasadnienia, czyli inaczej uprawdopodobnienia, sprowadza się do przekonania sądu o prawdopodobieństwie zaistnienia faktów, na które strona ubiegająca się o przywrócenie terminu się powołuje. Przekonanie to powinno opierać się na obiektywnych przesłankach wynikających z zawartych we wniosku twierdzeń.
    Przyczyną może być np.: nieprawidłowe doręczenie (doręczenie na inny lub stary adres); doręczenie pisma innej osobie; pobyt w szpitalu uniemożliwiający złożenie sprzeciwu. Dlatego warto zgromadzić jak największą liczbę dowodów potwierdzających brak winy ze strony wnioskodawcy. Dowodem dołączonym do wniosku może być na przykład zaświadczenie o  zameldowaniu w innym miejscu, w przypadku gdy sprawa tyczy się prowadzonej działalności gospodarczej, a zmienił się adres korespondencyjny, na jaki była wysyłana wcześniejsza korespondencja mailowa; do wniosku załącza się wyciąg zmian z CEIDG.

  5. Wraz ze złożeniem wniosku o przywrócenie terminu, dokonuje się czynności procesowych, których termin został uchybiony - czyli wnosi się sprzeciw.

Uwaga!

Spóźniony lub z mocy ustawy niedopuszczalny wniosek o przywrócenie terminu sąd odrzuca.

Postanowienie o przywróceniu terminu jest niezaskarżalne. Odmowę przywrócenia terminu można kwestionować w ramach zaskarżenia orzeczenia kończącego postępowanie w sprawie. Zaskarżenie będzie dopuszczalne w przypadku złożenia sprzeciwu od nakazu zapłaty wydanego na posiedzeniu niejawnym.

Uwaga!

Zgłoszenie wniosku o przywrócenie terminu nie wstrzymuje postępowania w sprawie ani wykonania orzeczenia.


Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów