0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Sprzeciw od wyroku zaocznego - najważniejsze informacje

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

W postępowaniu cywilnym możliwe jest wydanie wyroku zaocznego. Najczęściej wydaje się go, jeżeli pozwany nie stawił się na rozprawie i nie usprawiedliwił swojej nieobecność lub gdy jest na rozprawie, lecz w niej nie uczestniczy. W przypadku nieobecności wydany wyrok ma rygor natychmiastowej wykonalności, a o treści wyroku można się dowiedzieć z listu, który Sąd prześle na wskazany adres. Znajduję się w nim pouczenie wskazujące, że możliwy jest sprzeciw od wyroku zaocznego. Sprawdź poniżej, kiedy pozwany może złożyć sprzeciw i co należy wskazać w piśmie.

Sprzeciw od wyroku zaocznego 

Wyrok zaoczny jest decyzją sądu, rozstrzygającą sprawę podczas nieobecności pozwanego. Może zostać wydany pod jego nieobecność na rozprawie, jeżeli wszystkie wezwania były prawidłowo dostarczone (art. 339 k.p.c.)

Uwaga!

Po dwukrotnym awizowaniu pisma sąd uznaje je za doręczone.

Gdy pozwany nie stawi się w sądzie na rozprawie, ani nie wniesie odpowiedzi na pozew, przyjmuje się za prawdziwe twierdzenia powoda o okolicznościach faktycznych przytoczonych w pozwie lub w pismach procesowych, które można składać za pomocą operatora pocztowego lub w trakcie rozprawy.

W przypadku gdy pozwany podejmie korespondencję i ustosunkuje się do pozwu oraz przedstawi swoje stanowisko, sąd uwzględni jego twierdzenia. Dodatkowo w odpowiedzi na pozew można wnioskować o rozstrzygnięcie sprawy pod nieobecność powoda. W takim przypadku sąd nie wyda wyroku zaocznego.

Uwaga!

Wyrok wydany w nieobecności pozwanego nie będzie zaoczny, jeżeli pozwany wniósł o przeprowadzenie rozprawy pod swoją nieobecność (art. 340 k.p.c.)

Wraz z dostarczonym wyrokiem zaocznym, zawsze zostaje dołączone pouczenie o przysługującym prawie do złożenia sprzeciwu. Jest to 2-tygodniowy termin, liczony od dnia otrzymania wyroku. Odwołanie się od wyroku jest pismem w sprawie, który należy wysłać do sądu.

Jak napisać sprzeciw od wyroku zaocznego?

Sprzeciw od wyroku zaocznego powinien spełniać wymogi pisma procesowego (art. 126 § 1 k.p.c.) :

 1. oznaczenie sądu, do którego jest skierowane;

 2. imię i nazwisko stron, ich przedstawicieli ustawowych, w przypadku przedsiębiorców nazwę firmy i osobę, która reprezentuje interesy danego przedsiębiorstwa oraz dane pełnomocników, jeżeli ich powołano;

 3. sygnaturę akt;

 4. wartość przedmiotu sporu (WPS), czyli kwotę zaokrągloną do pełnego złotego, z którą pozwany się nie zgadza;

 5. oznaczenie rodzaju pisma - w tym przypadku będzie to “sprzeciw od wyroku zaocznego”;

 6. zwięzły opis swojego stanowiska (sprzeciwu), jest to część nazwana “uzasadnieniem”;

 7. sprecyzowania czego oczekuje się od sądu, np.:

 • uchylenia wyroku zaocznego,

 • oddalenia powództwa w całości,

 • zasądzenia od powoda na rzecz pozwanego kosztów sądowych,

 • zawieszenia rygoru natychmiastowej wykonalności nadanej wyrokowi zaocznemu,

 • wniesienia nowych dowodów (powinno być wymienione, jakie to dowody i na jaką okoliczność zostają powołane);

 • podpis strony lub jej przedstawiciela;

 • dowód opłaty sądowej.

 • Ważne!

  Sprzeciw od nakazu zapłaty wydanego przez e-sąd w Lublinie można wysłać przez internet.

  Jaka jest opłata za sprzeciw od wyroku zaocznego?

  Sprzeciw od wyroku zaocznego podlega opłacie, która wynosi ½ opłaty od pozwu. W sprawach o zapłatę opłata ta wynosi 5% wartości przedmiotu sporu (WPS), dlatego opłata wynosi proporcjonalnie mniej.

  Przykład 1.

  W sprawie o zapłatę zaległej faktury VAT w wysokości 5000 zł,

  WPS = 5000 zł

  opłata sądowa 5% z 5000 zł = 250 zł

  opłata za sprzeciw ½ z 5% WPS = ½ x 250 = 125 zł

  Opłatę w wysokości 125 zł należy uiścić na konto bankowe sądu, do którego kierowane jest pismo, w kasie sądowej lub za pomocą znaków sądowych.

  Czego należy się spodziewać skutecznie składając sprzeciw od wyroku zaocznego?

  Po wniesieniu do sądu popranego sprzeciwu od wyroku zaocznego  ( art. 345-347 k.p.c.) sąd ponownie zbada sprawę i może:

  1. wyrok zaoczny w całości lub w części utrzymać w mocy,

  2. uchylić go i orzec o żądaniu pozwu,

  3. odrzucić pozew (który złożyła strona powodowa),

  4. postępowanie umorzyć.

  Czy można cofnąć wniesiony sprzeciw od wyroku zaocznego?

  W sytuacji cofnięcia sprzeciwu jeśli sąd uzna, że cofnięcie jest dopuszczalne wówczas umarza postępowanie wywołane wniesieniem sprzeciwu i orzeka o kosztach jak przy cofnięciu pozwu. Wyrok zaoczny staje się wówczas prawomocny (art. 349 k.p.c.).

  Artykuły
  Brak wyników.
  Więcej artykułów
  Wzory
  Brak wyników.
  Więcej wzorów