Umowa sprzedaży samochodu przez dwóch właścicieli - wzór z omówieniem

Wielkość tekstu:

Umowa sprzedaży samochodu często nazywana jest umową kupna - sprzedaży. Jest umową wzajemną i zobowiązującą. Zawarcie umowy powoduje przeniesienie własności samochodu ze sprzedawcy na kupującego, a także zobowiązuje do przekazania pojazdu kupującemu. On z kolei musi uiścić należność, wynikającą z umowy sprzedaży samochodu oraz go odebrać.

Jednakże co w przypadku, gdy właścicieli samochodu jest dwóch? Należy pamiętać, że kupując samochód, który ma więcej niż jednego właściciela, należy pamiętać, że obydwoje muszą wyrazić zgodę na sprzedaż samochodu. Co ważne, w umowie muszą być podane dane wszystkich współwłaścicieli, umowa musi być również podpisana przez wszystkie wymienione w umowie osoby. Jeśli umowa nie uwzględnia wszystkich współwłaścicieli i nie jest przez nich podpisana, jest jedynie sprzedażą udziału we współwłasności.

Jeśli chodzi o zapłatę, może ona być przekazana jednemu współwłaścicielowi i wtedy sami miedzy sobą rozdzielą pieniądze ze sprzedaży pojazdu albo w równych połowach dla każdego współwłaściciela.

Pobierz darmowy wzór umowy sprzedaży samochodu w formacie pdf i docx!

Do pobrania:

Wzór umowy sprzedaży samochodu.pdf
Wzór umowy sprzedaży samochodu.docx

Umowa sprzedaży samochodu - obowiązkowe elementy

Umowa sprzedaży samochodu powinna przede wszystkim zawierać takie elementy jak:

 • data i miejsce zawarcia umowy;

 • strony umowy - mogą nimi być osoby fizyczne, osoby prawne, a także jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną (której ustawa przyznała zdolność prawną). Strony te należy opisać precyzyjnie, tak, aby możliwa była ich identyfikacja. W przypadku osób fizycznych umowa sprzedaży samochodu powinna zawierać imiona, nazwiska, adresy zamieszkania, nr dowodu tożsamości, ewentualnie PESEL. W przypadku przedsiębiorców koniecznym elementem jest nazwa firmy, adres siedziby, NIP oraz określenie osoby reprezentującej stronę;

 • przedmiot sprzedaży - przedmiot umowy sprzedaży samochodu powinien być szczegółowo określony i opisany, by jego identyfikacja nie budziła żadnych wątpliwości. Należy wskazać, czy samochód jest osobowy, czy ciężarowy, wpisać markę, rodzaj, datę produkcji, pojemność silnika, kolor, aktualny przebieg, a także indywidualne numery pojazdu  - numer VIN, numer silnika, numer rejestracyjny;

 • cena - sprzedaż jest czynnością odpłatną, dlatego w umowie sprzedaży trzeba zawrzeć cenę sprzedaży, wyrażoną w jednostkach pieniężnych oraz określić walutę. Należność może być uregulowana w formie gotówkowej bądź bezgotówkowej;

 • podpisy obu właścicieli (sprzedawców) oraz kupującego.

Umowa sprzedaży samochodu - dodatkowe elementy

Dodatkowo, umowa sprzedaży samochodu może zawierać:

 • opis stanu technicznego samochodu,

 • informacje o zaliczkach czy zadatkach,

 • miejsce przekazania samochodu,

 • datę przekazania samochodu,

 • dodatkowe przedmioty, przekazywane wraz z samochodem np. komplet opon zimowych.

Wraz z samochodem sprzedawca musi wydać kupującemu:

 • dowód rejestracyjny,

 • dowód zawarcia ubezpieczenia obowiązkowego OC oraz potwierdzenie jego zapłaty,

 • kartę pojazdu - jeśli samochód został sprowadzony zza granicy.

Do umowy sprzedaży powinno zostać dołączone oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem technicznym pojazdu i numerami go identyfikującymi wraz z podpisem kupującego.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów