0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Umowa sprzedaży samochodu przez dwóch właścicieli - wzór z omówieniem

Wielkość tekstu:

Umowa sprzedaży samochodu często nazywana jest umową kupna - sprzedaży. Jest umową wzajemną i zobowiązującą. Zawarcie umowy powoduje przeniesienie własności samochodu ze sprzedawcy na kupującego, a także zobowiązuje do przekazania pojazdu kupującemu. On z kolei musi uiścić należność, wynikającą z umowy sprzedaży samochodu oraz go odebrać.

Jednakże co w przypadku, gdy właścicieli samochodu jest dwóch? Należy pamiętać, że kupując samochód, który ma więcej niż jednego właściciela, należy pamiętać, że obydwoje muszą wyrazić zgodę na sprzedaż samochodu. Co ważne, w umowie muszą być podane dane wszystkich współwłaścicieli, umowa musi być również podpisana przez wszystkie wymienione w umowie osoby. Jeśli umowa nie uwzględnia wszystkich współwłaścicieli i nie jest przez nich podpisana, jest jedynie sprzedażą udziału we współwłasności.

Jeśli chodzi o zapłatę, może ona być przekazana jednemu współwłaścicielowi i wtedy sami miedzy sobą rozdzielą pieniądze ze sprzedaży pojazdu albo w równych połowach dla każdego współwłaściciela.

Pobierz darmowy wzór umowy sprzedaży samochodu w formacie pdf i docx!

Do pobrania:

Wzór umowy sprzedaży samochodu.pdf
Wzór umowy sprzedaży samochodu.docx

Umowa sprzedaży samochodu - obowiązkowe elementy

Umowa sprzedaży samochodu powinna przede wszystkim zawierać takie elementy jak:

 • data i miejsce zawarcia umowy;

 • strony umowy - mogą nimi być osoby fizyczne, osoby prawne, a także jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną (której ustawa przyznała zdolność prawną). Strony te należy opisać precyzyjnie, tak, aby możliwa była ich identyfikacja. W przypadku osób fizycznych umowa sprzedaży samochodu powinna zawierać imiona, nazwiska, adresy zamieszkania, nr dowodu tożsamości, ewentualnie PESEL. W przypadku przedsiębiorców koniecznym elementem jest nazwa firmy, adres siedziby, NIP oraz określenie osoby reprezentującej stronę;

 • przedmiot sprzedaży - przedmiot umowy sprzedaży samochodu powinien być szczegółowo określony i opisany, by jego identyfikacja nie budziła żadnych wątpliwości. Należy wskazać, czy samochód jest osobowy, czy ciężarowy, wpisać markę, rodzaj, datę produkcji, pojemność silnika, kolor, aktualny przebieg, a także indywidualne numery pojazdu  - numer VIN, numer silnika, numer rejestracyjny;

 • cena - sprzedaż jest czynnością odpłatną, dlatego w umowie sprzedaży trzeba zawrzeć cenę sprzedaży, wyrażoną w jednostkach pieniężnych oraz określić walutę. Należność może być uregulowana w formie gotówkowej bądź bezgotówkowej;

 • podpisy obu właścicieli (sprzedawców) oraz kupującego.

Warto mieć na uwadze, że na podstawie wskazanej w umowie cenie pojazdu, jego nabywca będzie miał obowiązek uregulować podatek PCC.

Umowa sprzedaży samochodu - dodatkowe elementy

Dodatkowo, umowa sprzedaży samochodu może zawierać:

 • opis stanu technicznego samochodu,

 • informacje o zaliczkach czy zadatkach,

 • miejsce przekazania samochodu,

 • datę przekazania samochodu,

 • dodatkowe przedmioty, przekazywane wraz z samochodem np. komplet opon zimowych.

Wraz z samochodem sprzedawca musi wydać kupującemu:

 • dowód rejestracyjny,

 • dowód zawarcia ubezpieczenia obowiązkowego OC oraz potwierdzenie jego zapłaty,

 • kartę pojazdu - jeśli samochód został sprowadzony zza granicy.

Do umowy sprzedaży powinno zostać dołączone oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem technicznym pojazdu i numerami go identyfikującymi wraz z podpisem kupującego.

Należy także pamiętać, że jeśli w umowie zostanie wskazany zapis: "Nabywca potwierdza, że otrzymał w/w pojazd kompletny i sprawny technicznie, bez wad, a w szczególności sprawdził wraz ze sprzedawcą sprawność wszystkich podzespołów mających wpływ na bezpieczeństwo pojazdu (…)” to nabywca nie zrzeka się prawa do rękojmi, tak więc klauzula ta nie chroni sprzedawcy przed uniknięciem ewentualnych skutków, jeśli pojazd nie będzie zgodny z umową - niniejsze stanowisko w zakresie wskazanej klauzuli wskazuje Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów