Poradnik Przedsiębiorcy

Powered by

wFirma.pl

Poznaj
niezbędne narzędzia
do zarządzania
Twoją firmą!

Dostępne
na wszystkie
platformy

Apple Windows Android BlackBerry

Umowa agencyjna - wzór z omówieniem

Umowa agencyjna

W umowie agencyjnej przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do stałego pośredniczenia przy zawieraniu umów z klientami na rzecz dającego zlecenie przedsiębiorcy albo do zawierania ich w jego imieniu. Za wykonywanie tych czynności zleceniobiorca otrzymuje wynagrodzenie.

Zawarcie umowy agencyjnej

Umowa agencyjna jest:

 • wzajemna,

 • odpłatna,

 • stanowi dwustronne zobowiązanie.

Dodatkowo umowa agencyjna należy do umów konsensualnych. Oznacza to, że zawiera się ją poprzez złożenie oświadczeń woli obu stron.

Strony umowy agencyjnej

Stronami umowy są: zleceniobiorca-agent oraz osoba dająca zlecenie - co do zasady są to być przedsiębiorcy (art. 43(1) k.c.). Przepisy bowiem przewidują wyjątkowe sytuacje, w których osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej zawiera umowę z agentem (art. 764(9)).

Forma umowy agencyjnej

Forma, w jakiej może zostać zawarta umowa agencyjna, jest dowolna (z wyjątkiem tej, która rozliczana jest na zasadach art. 761(1)§ 1 - wymagana forma pisemna), jednak obie strony wzajemnie mogą zażądać od siebie pisemnego poświadczenia jej treści oraz ewentualnych postanowień ją zmieniających. Zaletą formy pisemnej potwierdzenia jest znacznie prostsze ustalenie momentu zawarcia umowy oraz doprecyzowania jej treści. Zawarcie umowy na piśmie, pod którym złożono podpisy, oznacza również, że każda z osób, która ją podpisała, złożyła tym samym oświadczenie woli.

Umowa agencyjna - elementy

Prawidłowo sporządzona umowa agencyjna powinna zawierać następujące elementy:

 • wskazanie pośrednictwa lub zastępstwa bezpośredniego w czynnościach podejmowanych w celu wykonania umowy,

 • wskazanie okresu, na jaki zostało zawarte zobowiązanie wynikające z umowy - czas określony lub nieokreślony.

 • wskazanie informacji o odpłatności - ten rodzaj umowy stanowi formę zobowiązania odpłatnego, a więc wyłączenie tej części spowodowałoby brak możliwości zakwalifikowania jej jako umowy agencyjnej. Jeżeli kwestia wynagrodzenia nie została uregulowana w postanowieniach, zleceniobiorcy przysługuje prowizja. W przypadku nieokreślenia w umowie wysokości prowizji należy się ona zgodnie z wartością określoną w art. 758(1) § 3 k.c.

Można także umieścić dodatkowe elementy, jak:

 • prawo wyłączności, czyli określenie, iż dający zlecenie ma prawo do zawierania umów z klientami tylko za pośrednictwem agenta. Wyłączność może dotyczyć określonej grupy klientów lub obszaru geograficznego;

 • ograniczenie działalności konkurencyjnej, jednak na okres nie dłuższy niż dwa lata po zakończeniu umowy. Ograniczenie to może dotyczyć grupy klientów, obszaru geograficznego lub/i rodzaju towarów bądź usług stanowiących przedmiot umowy. Dodatkowo, aby zostało uznane,wymagana jest forma pisemna;

 • określenie odpowiedzialności agenta za wykonanie zobowiązania przez klienta, za dodatkowym wynagrodzeniem, możliwe jest w sporządzonej umowie w formie pisemnej. Odpowiedzialność obejmuje jedynie umowy z danym klientem, przy których zleceniobiorca pośredniczył lub zawarł w imieniu zleceniodawcy.

Wykonanie zobowiązań z umowy agencyjnej

Zleceniobiorca, aby mieć możliwość zawierania umów w imieniu dającego zlecenie oraz do odbierania dla niego oświadczeń, musi mieć do tego umocowanie. Zgodnie więc z art. 759 k.c., agent jest upoważniony do:

 • przyjmowania zapłaty za świadczenia, które spełnia za dającego zlecenie,

 • przyjmowania dla dającego zlecenie świadczeń, za które płaci oraz

 • odbierania zawiadomień o wadach oraz oświadczeń dotyczących wykonania umowy, którą zawarł w imieniu zleceniodawcy.

Uwaga!

Każda ze stron jest objęta obowiązkiem współdziałania oraz lojalności względem siebie. Dlatego też obowiązkiem zleceniobiorcy jest:

 • przekazywanie wszelkich informacji mających znaczenie dla zleceniodawcy,

 • przestrzeganie wskazówek dającego zlecenie,

 • podejmowanie czynności potrzebnych do ochrony praw zleceniodawcy.

Natomiast dający zlecenie jest zobowiązany do:

 • przekazywania agentowi dokumentów i informacji potrzebnych do prawidłowego wykonania umowy,

 • zawiadamiania zleceniobiorcy o przyjęciu lub odrzuceniu propozycji zawarcia umowy, a także o niewykonaniu umowy, przy której pośredniczył lub którą zawarł w imieniu zleceniodawcy,

 • zawiadamiania o tym, że liczba umów, których zawarcie przewiduje lub wartość ich przedmiotu będzie znacznie niższa niż ta, której mógłby się spodziewać.

Wynagrodzenie zleceniobiorcy

Jeżeli konkretny sposób wynagrodzenia nie został opisany w umowie, Kodeks cywilny stanowi, że zleceniobiorcy należy się prowizja. Jej wysokość jest zależna od liczby i wartości zawartych umów. Najczęściej przy tego typu metodach wykorzystuje się tzw. prowizję zwykłą - czyli pewien procent od zawieranych umów. Więcej na temat ustalania prowizji można znaleźć w przepisach art. 761-761(5) k.c.

Wygaśnięcie stosunku prawnego umowy agencyjnej

Umowa agencyjna, którą zawarto na czas nieoznaczony, można wypowiedzieć z zachowaniem terminów ustawowych (czyli na miesiąc naprzód w pierwszym roku, na dwa miesiące naprzód w drugim roku oraz na trzy miesiące naprzód w trzecim i następnych latach trwania umowy).

Uwaga!

Wskazane okresy nie mogą zostać skrócone przez żadną ze stron.

 

Umowę agencyjną można wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym tylko w następujących sytuacjach:

 • gdy jedna ze stron nie wykonała obowiązków w całości lub znacznej części,

 • w przypadku zaistnienia nadzwyczajnych okoliczności.

Natomiast, jeżeli wypowiedzenie miało miejsce z powodów, za które ponosi odpowiedzialność druga strona, jest ona zobowiązana do naprawienia szkody poniesionej przez wypowiadającego wynikającej z rozwiązania umowy.

Do pobrania:

pdf
wzor-umowa-agencyjna-z-omowieniem.pdf druk do ręcznego wypełnienia
doc
wzor-umowa-agencyjna-z-omowieniem.doc edytowanie, wydrukowanie, zapisywanie