Poradnik Przedsiębiorcy

Sprzedaż samochodu firmowego a podatek VAT oraz PIT

Jeśli samochód użytkowany jest wyłącznie w zakresie działalności gospodarczej, przedsiębiorca ma możliwość wprowadzenia go do ewidencji środków trwałych firmy. Rozwiązanie to pozwala na rozliczanie wszystkich związanych z pojazdem wydatków oraz ujęcia w kosztach jego wartości w postaci odpisów amortyzacyjnych. Takie rozwiązanie jest bardzo korzystne - generuje większe koszty, co wpływa na zmniejszenie podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym. Z drugiej strony należy pamiętać, że decydując się na późniejszą sprzedaż samochodu firmowego, musimy pamiętać o dopełnieniu dodatkowych obowiązków w zakresie podatku VAT oraz podatku dochodowego. Sprawdźmy, jakich!

Sprzedaż samochodu firmowego a podatek VAT

Opodatkowanie VAT sprzedaży samochodu firmowego

Do końca 2013 roku sprzedaż środków trwałych, w tym także samochodów osobowych, mogła być zwolniona z opodatkowania podatkiem od towarów i usług, i to w dość prosty sposób. Wystarczyło odczekać minimum 6 miesięcy od momentu wprowadzania pojazdu do firmy do daty jego sprzedaży. Zwolnienie obowiązywało zarówno w przypadku samochodów, przy których podatnik nie miał prawa do odliczenia podatku VAT, jak i w przypadku tych, co do których przedsiębiorca miał możliwość częściowego odliczenia.

Od 1 stycznia 2014 r. sprzedaż samochodu firmowego – bez względu na okres jego użytkowania w firmie – powinna być opodatkowana VAT. W przepisach podatkowych można było znaleźć wyjątek – zwolnienie obejmowało samochody wykorzystywane jedynie do celów działalności zwolnionej od podatku, kiedy z tytułu ich nabycia, importu lub wytworzenia, nie przysługiwało podatnikowi prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Jednocześnie zgodnie z rozporządzeniem w sprawie zwolnień od podatku VAT z 20 grudnia 2013 r. zwolnione od podatku były też samochody osobowe, przy zakupie których przedsiębiorcy przysługiwało prawo do częściowego odliczenia podatku VAT – 50% lub 60%, jednak nie więcej niż odpowiednio 5000 lub 6000 zł.

Od kwietnia 2014 r. jak również w obecnym roku nie ma już możliwości uniknięcia opodatkowania VAT – ani ze względu na czas użytkowania pojazdu, ani przy możliwości częściowego odliczenia podatku naliczonego. Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami sprzedaż samochodu osobowego będącego środkiem trwałym nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT wyłącznie wtedy, kiedy przy nabyciu takiego pojazdu przedsiębiorcy nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego oraz gdy samochód był w firmie używany wyłącznie do czynności zwolnionych z VAT. Tym samym w praktyce najczęściej okazuje się, że zwolnienie z VAT sprzedaży samochodu osobowego przysługuje wyłącznie przedsiębiorcom korzystającym ze zwolnienia od podatku VAT. Podatnicy czynni będą co do zasady zobligowani do opodatkowania sprzedaży samochodu podatkiem VAT w wysokości 23%.

Sprzedaż samochodu firmowego a system korekt VAT

Jeżeli sprzedaż samochodu nastąpi przed upływem 60 miesięcy (lub 12, jeśli wartość samochodu nie przekracza 15 000 zł), pociąga za sobą dodatkowo konieczność dokonania korekty podatku VAT naliczonego. Obecnie podatnik ma dwie możliwości rozliczania podatku VAT od nabycia samochodu osobowego - 100% lub 50% w zależności od wskazanego celu użytkowania oraz spełnieniu dodatkowych formalności. W przypadku odliczenia całego podatku VAT przy sprzedaży konieczna będzie korekta na minus, proporcjonalnie do okresu użytkowania, który minął od daty nabycia. W przypadku odliczenia tylko 50% podatku może okazać się, że korekta będzie na plus - tym samym będzie można odzyskać odliczony podatek w związku z faktem, że sprzedaż będzie opodatkowana stawką 23% VAT.

Sprzedaż samochodu firmowego a podatek dochodowy

Sprzedając składniki firmowego majątku, przedsiębiorca musi liczyć się z faktem, iż otrzymane z tego tytułu środki będą stanowiły przychód w firmie. Podobnie sprawa przedstawia się w przypadku sprzedaży samochodu firmowego.

Zatem kwota, za którą zostanie zbyty firmowy samochód, stanie się przychodem firmy i będzie podlegać opodatkowaniu stawką podatku odpowiednią dla formy, która obowiązuje w danym modelu działalności. Warto pamiętać, że nawet uprzednie wycofanie samochodu z firmy nie gwarantuje uniknięcia odprowadzenia podatku dochodowego w ramach działalności. W takim wypadku, aby przychód był zwolniony z opodatkowania, musi minąć co najmniej 6 lat, licząc od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym samochód został wycofany z działalności.

Warto mieć natomiast na uwadze, że jeśli pojazd nie został jeszcze całkowicie zamortyzowany, a powstaje przychód do opodatkowania, to ta niezamortyzowana część będzie stanowić koszt firmowy ujmowany jednorazowo w dacie sprzedaży samochodu.