0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Praca na wysokości i związane z tym obowiązki pracodawcy

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Upadek z wysokości stanowi częstą przyczynę wypadkówna ogół ciężkich lub śmiertelnych. Praca na wysokości należy do prac szczególnie niebezpiecznych, zagrażających życiu i zdrowiu pracowników. Dlatego podczas wykonywania prac na wysokości muszą być zachowane wyjątkowe środki ostrożności z uwagi na duży stopień zagrożenia zdrowia i życia pracowników.

Wykonywanie pracy na wysokości

Praca na wysokości oznacza między innymi pracę na rusztowaniach, konstrukcjach budowlanych, stropach, kominach, drabinach lub innych podwyższeniach, znajdujących się na wysokości co najmniej 1,0 m nad poziomem terenu lub poziomem podłogi.

Pracą na wysokości nie jest praca na powierzchni, niezależnie od wysokości, na jakiej się znajduje, jeżeli powierzchnia ta jest osłonięta ze wszystkich stron do wysokości co najmniej 1,5 m pełnymi ścianami lub ścianami z oknami oszklonymi albo wyposażona jest w inne stałe konstrukcje lub urządzenia chroniące pracownika przed upadkiem z wysokości.

Kto może pracować na wysokościach?

Do wykonywania pracy na wysokości mogą być dopuszczeni jedynie pracownicy, którzy:

  • posiadają aktualne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy na wysokości. Skierowanie na badania wysokościowe powinno zawierać wyraźną adnotację o pracy powyżej lub poniżej 3 m
  • odbyli szkolenie w zakresie bhp oraz instruktaż stanowiskowy zapoznający ich ze specyfikom prac na wysokości oraz zagrożeniami występującymi na stanowisku pracy
  • mają zagwarantowane środkami ochrony indywidualnej oraz posiadają umiejętność posługiwania się nimi
  • zostali zapoznani z oceną ryzyka zawodowego związanego z wykonywaną pracą

Praca na wysokości a obowiązki pracodawcy względem pracowników

Ze  względu na zaliczanie prac na wysokości do tzw. prac szczególnie niebezpiecznych  pracodawca ma szereg obowiązków, których celem jest zapewnienie bezpiecznego wykonania pracy. Do najważniejszych należą:

  • zapewnienie bezpośredniego nadzoru nad tymi pracami wyznaczonych w tym celu osób,
  • zapewnienie odpowiednich środków ochrony indywidualnej i zbiorowej,
  • zapewnienie pracownikom instruktażu stanowiskowego.

Pracodawca powinien również pamiętać o tym, że zgodnie z wymogami na powierzchniach wzniesionych na wysokość powyżej 1,0 m nad poziomem podłogi lub ziemi, na których w związku z wykonywaną pracą mogą przebywać pracownicy, lub służących jako przejścia, powinny być zainstalowane balustrady składające się z poręczy ochronnych umieszczonych na wysokości co najmniej 1,1 m i krawężników o wysokości co najmniej 0,15 m.

Prace na wysokości powinny być zorganizowane i wykonywane w sposób niezmuszający pracowników do wychylania się poza poręcz balustrady lub obrys urządzenia, na którym będzie stał pracownik.

Jeżeli ze względu na rodzaj i warunki wykonywania prac na wysokości zamontowanie balustrad jest niemożliwe, należy stosować inne skuteczne środki ochrony pracowników przed upadkiem z wysokości, odpowiednie do rodzaju i warunków wykonywania pracy.

Pracownicy w takiej sytuacji mają mieć zapewniony odpowiedni rodzaj sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości jak: szelki bezpieczeństwa z linką bezpieczeństwa przymocowaną do stałych elementów konstrukcji lub szelki bezpieczeństwa z pasem biodrowym.

Podsumowując, na pracodawcę, który zatrudnia na podstawie umowy o pracę osoby wykonujące pracę na wysokości przepisy nakładają dodatkowe obowiązki. Szczególnie ważne jest tu zastosowanie odpowiednich zasad z zakresu bezpieczeństwa higieny pracy, w tym zapewnienie pracownikom określonych środków ochronnych.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów