0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Świadczenia urlopowe a zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Świadczenia urlopowe są alternatywnym rozwiązaniem dla świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w przypadku przedsiębiorstw, które nie są zobowiązane do tworzenia ZFŚS. Świadczenie urlopowe przysługuje raz w roku każdemu pracownikowi, który korzysta z urlopu wypoczynkowego przez co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych.

Kto wypłaca świadczenia urlopowe?

Świadczenie urlopowe wypłaca pracodawca, który nie zdecydował się na założenie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, a według stanu na dzień 1 stycznia danego roku zatrudnia mniej niż 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty.

Pracodawca, który ma założony zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (ZFŚS) nie wypłaca świadczenia urlopowego, miejsce tego świadczenia zajmuje inny obowiązek m. in dofinansowania do wypoczynku tzw. “wczasy pod gruszą”.

Pracodawca, który zatrudnia według stanu na dzień 1 stycznia danego roku mniej niż 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty, może tworzyć ZFŚS lub wypłacać świadczenia urlopowe na zasadzie dobrowolności. Pracodawcy ze stanem zatrudnienia poniżej 50 pracowników na dzień 1 stycznia mogą zrezygnować z wypłacania świadczeń urlopowych lub z tworzenia ZFŚS, jednak muszą spełnić wymogi formalne zgodne z ustawą o zakładowym fundusz świadczeń socjalnych.

Możliwość rezygnacji z tworzenia ZFŚS oraz wypłacania świadczenia urlopowego nie dotyczy pracodawców, którzy należą do sfery budżetowej. W zakładach pracy sfery budżetowej ZFŚS jest tworzony obowiązkowo bez względu na stan zatrudnienia.

Informacja o nietworzeniu ZFŚP i niewypłacaniu świadczenia urlopowego

Pracodawca, który zatrudnia mniej niż 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty, w celu zwolnienia się z tworzenia ZFŚS lub wypłaty świadczenia urlopowego zawiera odpowiednie postanowienie w układzie zbiorowym pracy lub w regulaminie wynagradzania. Postanowienie to należy uzgodnić z zakładową organizacją związkową lub z przedstawicielem pracowników (jeżeli w zakładzie nie funkcjonuje organizacja związkowa).

Pracodawca, który na dzień 1 stycznia danego roku zatrudnia mniej niż 50 pracowników i nie posiada układu zbiorowego pracy, nie jest zobowiązany do wydania regulaminu wynagradzania. W związku z powyższym postanowienie o rezygnacji z ZFŚS oraz wypłacania świadczenia urlopowego ogłasza w styczniu danego roku w sposób zwyczajowo przyjęty w zakładzie pracy.

Oświadczenie obowiązuje tylko w tym roku kalendarzowym, w którym informacja została przekazana, dlatego konieczne jest coroczne ponawianie informacji w terminie do końca stycznia.

W przypadku, gdy pracodawca do końca stycznia danego roku nie poinformuje pracowników o niewypłacaniu świadczenia urlopowego jest zobowiązany do jego wypłaty w danym roku.

Świadczenia urlopowe - wypłata

Wypłata świadczenia urlopowego powinna nastąpić najpóźniej w ostatnim dniu poprzedzającym rozpoczęcie urlopu wypoczynkowego, zatem pracownik powinien otrzymać świadczenia urlopowe przed rozpoczęciem urlopu, nigdy po powrocie z niego.

Istnieje możliwość, że pracownik otrzyma w danym roku kalendarzowym dwa świadczenia urlopowe od różnych pracodawców. Taka sytuacja ma miejsce, gdy pracownik otrzyma świadczenie urlopowe, a następnie umowa o pracę z tym pracodawcą zostanie rozwiązana. Pracownik przy nawiązaniu kolejnego stosunku pracy z innym pracodawcą może otrzymać kolejne świadczenie urlopowe, jeżeli wykorzysta 14 dni kolejnych dni kalendarzowych urlopu. Podobnie w przypadku pracownika zatrudnionego jednocześnie u dwóch pracodawców, którzy wypłacają świadczenie urlopowe.

Pracownik ma prawo do wypłaty świadczenia urlopowego od każdego pracodawcy, z którym pozostaje w równoległym zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę.
Świadczenie urlopowe nie podlega składce na ubezpieczenie społeczne. Stanowi ono przychód dla pracownika oraz stanowi koszt uzyskania przychodu pracodawcy. Jeżeli pracodawca prowadzi ZFŚS, koszt uzyskania przychodu stanowi odpis na ten fundusz, natomiast same wypłaty z funduszu nie stanowią kosztu.

Wolne od podatku dochodowy są wypłaty dofinansowania do wypoczynku tzw. “wczasy pod gruszą” do łącznej rocznej wartości 1000 zł (od 2018 r.). Wypłata wczasów pod gruszą nie stanowi świadczenia urlopowego, gdyż podchodzi ze środków ZFŚS.  

 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów