Poradnik Przedsiębiorcy

Wypowiedzenie umowy o pracę za porozumieniem stron - wzór z omówieniem

Czym jest rozwiązanie umowy?

Wypowiedzenie umowy o pracę to zakończenie stosunku pracy, mogące nastąpić zarówno ze strony pracownika jak i pracodawcy niezależnie od okresu na jaki umowa została zawarta. Rozwiązanie umowy o pracę może nastąpić na skutek:

  • wspólnej decyzji pracodawcy i pracownika, czyli na mocy porozumienia stron,
  • wypowiedzenia umowy przez jedną ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia, czyli rozwiązania umowy za wypowiedzeniem,
  • wypowiedzenia umowy przez jedną ze stron bez zachowania okresu wypowiedzenia, czyli rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia,
  • upływu czasu, na który została zawarta,
  • ukończenia pracy, której wykonania dotyczyła zawarta umowa.

Wypowiedzenie umowy na mocy porozumienia stron

Wypowiedzenie na mocy porozumienia stron może być dokonane zarówno z inicjatywy pracownika jak i pracodawcy. Na mocy porozumienia stron może być rozwiązana każda umowa o pracę, oczywiście za zgodą jej stron. Obie strony mogą zaproponować warunki rozwiązania umowy, a druga strona może je przyjąć bądź nie. Istnieją trzy sposoby rozwiązania umowy o pracę na mocy porozumienia stron:

1. pracodawca i pracownik podpisują wspólny dokument - porozumienie o rozwiązaniu umowy o pracę,
2. pracownik składa ofertę rozwiązania umowy o pracę, a pracodawca ją przyjmuje,
3. pracodawca składa ofertę rozwiązania umowy o pracę, a pracownik ją przyjmuje.

W przypadku pracownika wypowiedzenie takie traktowane jest jako rozwiązanie umowy na prośbę pracownika. W wypowiedzeniu powinien on zawrzeć takie elementy jak:

  • miejscowość i data,
  • swoje dane (imię, nazwisko, adres)
  • dane pracodawcy
  • prośbę o rozwiązanie umowy za porozumieniem stron ze wskazaniem proponowanego terminu jej rozwiązania,
  • datę i podpis,

Analogicznie będzie wyglądało wypowiedzenie ze strony pracodawcy.

W przypadku wypowiedzenia na mocy porozumienia nie ma obowiązku podawania przyczyn wypowiedzenia, ani stosowania okresów wypowiedzenia. Nie poucza się również pracownika o przysługującym mu prawie do odwołania w sądzie pracy, a także nie obowiązują w tym przypadku zasady szczególnej ochrony przed wypowiedzeniem.

 

Do pobrania:

pdf
Wypowiedzenie umowy o pracę na mocy porozumienia - wzór.pdf druk do ręcznego wypełnienia
doc
Wypowiedzenie umowy o pracę na mocy porozumienia - wzór.doc edytowanie, wydrukowanie, zapisywanie