0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Umowa o pracę na okres próbny - wzór z omówieniem

Wielkość tekstu:

Umowa o pracę na okres próbny jest kolejnym rodzajem umów regulowanych przepisami Kodeksu pracy. Umowa o pracę na okres próbny nie może być zawarta na okres dłuższy niż 3 miesiące. Tego rodzaju umowa jest zawierana przede wszystkim w celu wstępnej weryfikacji zatrudnionego pracownika. Pracodawca ma czas na sprawdzenie jego umiejętności oraz kwalifikacji zawodowych. Z drugiej strony pracownik będzie miał możliwość zapoznać się z podstawowymi obowiązkami oraz atmosferą, jaka panuje w środowisku pracy. Sprawdź artykuł i pobierz wzór umowy o pracę na okres próbny!

 Pobierz darmowy wzór umowy o pracę na okres próbny w formacie PDF i DOCX!

Do pobrania:

Umowa o pracę na okres próbny - wzór.pdf
Umowa o pracę na okres próbny - wzór.docx

Jakie dane zawiera umowa o pracę na okres próbny?

Umowa o pracę na okres próbny powinna zostać zawarta w formie pisemnej i zawierać:

 • dane stron zawierających umowę,
 • określenie rodzaju umowy,  
 • datę zawarcia umowy,
 • wskazanie stanowiska lub zakresu obowiązków,
 • miejsce wykonywania pracy,
 • wysokość pensji,
 • wymiar czasu pracy,
 • wskazanie daty rozpoczęcia pracy,
 • inne warunki zatrudnienia,
 • podpisy stron.

Należy zwrócić uwagę, że stronami umowy są pracodawca oraz pracownik. Tym samym pracownik wykonuje na rzecz i pod kierownictwem pracodawcy określony w umowie rodzaj pracy w wyznaczonym miejscu i wymiarze czasu. Z kolei pracodawca zapewnia warunki do wykonywania obowiązków wynikających z umowy i wypłaca wynagrodzenie.

Wymiar czasu pracy

Zarówno w przypadku umowy o pracę na czas określony, jak i nieokreślony powinien zostać określony wymiar czasu pracy. Przeciętnie jest to 8 godzin dziennie w pięciodniowym tygodniu pracy (czyli 40 godzin w tygodniu).

Rozwiązanie umowy o pracę na okres próbny

Umowa o pracę na okres próbny może zostać rozwiązana przez jedną ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia. Zgodnie z art. 34 Kodeksu pracy okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na okres próbny wynosi:   

 • 3 dni robocze, jeżeli okres próbny nie przekracza 2 tygodni;  
 • 1 tydzień, jeżeli okres próbny jest dłuższy niż 2 tygodnie;
 • 2 tygodnie, jeżeli okres próbny wynosi 3 miesiące.

Dodatkowo pracownik ma możliwość wnioskowania o 2 dni wolne w celu poszukiwania pracy, ale tylko w przypadku dwutygodniowego okresu wypowiedzenia. 

Umowę o pracę na okres próbny można również rozwiązać przed jej upływem za porozumieniem stron lub bez wypowiedzenia - w wyniku ciężkich naruszeń pracownika, z przyczyn takich, jak:

 • popełnienie przez pracownika naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych,
 • popełnienie przez pracownika w czasie trwania umowy o pracę przestępstwa, które uniemożliwia dalsze zatrudnianie go na zajmowanym stanowisku, jeżeli przestępstwo jest oczywiste lub zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem,   
 • zawiniona przez pracownika utrata uprawnień koniecznych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku.

Z drugiej strony pracownik ma prawo wypowiedzieć umowę, jeżeli:

 • uzyska orzeczenie od lekarza stwierdzające szkodliwy wpływ wykonywanej pracy na swoje zdrowie, a pracodawca nie przeniesie go w terminie wskazanym w orzeczeniu lekarskim do innej pracy, odpowiedniej ze względu na stan jego zdrowia i kwalifikacje zawodowe,
 • pracodawca dopuścił się poważnego naruszenia podstawowych obowiązków wobec pracownika. W takich przypadkach pracownikowi przysługuje odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia, a jeżeli umowa o pracę została zawarta na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy - w wysokości wynagrodzenia za okres 2 tygodni.

Zgodnie z przepisami obowiązującym od 2023 roku umowa o pracę na okres próbny może zostać podpisana na okres 1 miesiąca lub 2 miesięcy, a o dokładnym terminie decyduje okres, na jaki przedsiębiorca planuje zatrudnić pracownika.

Wprowadzono również możliwość wydłużenia umowy na okres próbny, czyli tak, aby była ona dłuższa niż 3 miesiące. W tym celu strony powinny uzgodnić w umowie o pracę na okres próbny, że przedłuża się ona o czas urlopu lub innej usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy, jeżeli nieobecności takie wystąpią.

Czy umowa o pracę na okres próbny obliguje pracodawcę do dalszego zatrudnienia?

Należy zwrócić uwagę, że pracodawca nie ma obowiązku dalszego zatrudnienia pracownika po upływie okresu, na jaki została zawarta umowa na okres próbny. Z drugiej strony jeżeli pracownik uzna, że nie odpowiada mu rodzaj wykonywanej pracy, może odmówić zawarcia kolejnej umowy.

Umowa na okres próbny jest zwykle pierwsza umową jaka podpisuje się z pracownikiem. Dlatego warto wiedzieć jakie elementy powinna zawierać i skorzystać z gotowego wzoru.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów