0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Informacja o ryzyku zawodowym - wzór z omówieniem

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Informacja o ryzyku zawodowym jest bardzo ważnym elementem każdego stosunku pracy. Pracodawca ma obowiązek powiadomienia pracowników (przed przystąpieniem do pracy) o zagrożeniach występujących na określonych stanowiskach. Ocena ryzyka służy nie tylko zapewnieniu bezpieczeństwa w zakładzie pracy, ale także zapobieganiu wypadkom przy pracy oraz chorobom zawodowym zatrudnionych osób.

Definicja ryzyka zawodowego

Ministerstwo Pracy definiuje ryzyko zawodowe jako prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych zdarzeń (zagrożeń) związanych z wykonywaną pracą, powodujących straty oraz ich skutków dla zdrowia lub życia pracowników w postaci chorób zawodowych i wypadków przy pracy.

Z tego wynika, że ryzyko zawodowe to nic innego jak niebezpieczeństwa, na które narażony jest pracownik w czasie wykonywania swoich obowiązków.

Ocena ryzyka zawodowego

Według przepisów kodeksu pracy pracodawca jest zobowiązany do oceny i dokumentowania ryzyka zawodowego związanego z wykonywaniem przez pracowników swoich obowiązków, a także do stosowania niezbędnych środków profilaktycznych w celu zniwelowania zagrożeń. Przeprowadzając ocenę ryzyka zawodowego należy wziąć pod uwagę wszystkie czynniki środowiska występujące podczas wykonywania pracy na danym stanowisku. Bowiem głównym celem oceny ryzyka zawodowego jest poprawa warunków pracy oraz ochrona życia i zdrowia zatrudnionych osób.

Państwowa Inspekcja Pracy określiła 5 zasad przeprowadzania oceny ryzyka w zakładach pracy, tj. :

  1. Zebranie informacji potrzebnych do przeprowadzenia oceny ryzyka zawodowego

  2. Identyfikacja zagrożeń. Określenie dla każdego stanowiska pracy, jakie występują na nim zagrożenia

  3. Oszacowanie ryzyka

  4. Określenie działań eliminujących lub ograniczających ryzyko zawodowe

  5. Dokumentowanie wyników oceny ryzyka zawodowego.

Ustawodawca nie określa, kto może badać i oceniać ryzyko. Obowiązek prowadzenia dokumentacji spada na pracodawcę. Zatem każda osoba prowadząca działalność gospodarczą i zatrudniająca pracowników, która nie musi tworzyć służby BHP, może samodzielnie przeprowadzić ocenę ryzyka zawodowego.

Informacja o ryzyku zawodowym

Do zadań pracodawcy należy informowanie osób zatrudnionych o ryzyku występującym na danym stanowisku oraz o zasadach ochrony przed niebezpieczeństwami. Informację pracodawcy o ryzyku zawodowym związanym z wykonywaną pracą zaleca się sporządzać w formie pisemnej. Powinna ona zawierać:

  • nazwę zakładu pracy,

  • opis ocenianego stanowiska,

  • zagrożenia występujące na danym stanowisku,

  • zasady ochrony przed zagrożeniami,

  • podpis pracodawcy,

Aby informacja o ryzyku zawodowym była wszystkim znana, można ją przekazać każdemu z pracowników osobno lub zamieścić w miejscu, do którego mają dostęp wszystkie pracujące osoby, np. na tablicy ogłoszeń.

Do pobrania:

Iga-Informacja pracodawcy o ryzyku zawodowym wzór.pdf
Iga-Informacja pracodawcy o ryzyku zawodowym wzór.docx
Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów