Okres wypowiedzenia - ustalenie jego daty początkowej i końcowej

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Jedną z możliwości zakończenia stosunku pracy jest rozwiązanie umowy o pracę przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia (tzw. rozwiązanie za wypowiedzeniem). Czy okres wypowiedzenia dla każdego rodzaju umowy o pracę jest taki sam? Od czego zależy jego długość? Kiedy zaczyna się jego bieg? Odpowiadamy na te pytania poniżej.

W jakich przypadkach można rozwiązać umowę za wypowiedzeniem?

Kodeks pracy przewiduje możliwość rozwiązania za wypowiedzeniem przez jedną ze stron stosunku pracy umowy zawartej zarówno na okres próbny, jak i czas określony oraz nieokreślony. Wypowiedzenie jest zatem zwykłym narzędziem, które przewidują przepisy prawa, z którego pracownik oraz pracodawca może skorzystać w celu rozwiązania istniejącego stosunku pracy.

Ile wynoszą okresy wypowiedzenia?

Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas określony oraz na czas nieokreślony jest uzależniony od czasu zatrudnienia u danego pracodawcy i wynosi:

  • 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy,
  • 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy,
  • 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.

Do pobrania:

Dla Przedsiębiorców: TOP 3 - Kadry i ubezpieczenia - maj 2022.pdf
Dla biur rachunkowych: TOP 3 - Kadry i ubezpieczenia - maj 2022.pdf

Okres wypowiedzenia umowy na okres próbny wynosi natomiast:

  • 3 dni robocze, jeśli umowa zawarta jest na mniej niż 2 tygodnie,
  • 1 tydzień, gdy umowa zawarta jest na co najmniej 2 tygodnie,
  • 2 tygodnie, w przypadku umowy zawartej na 3 miesiące.

okres wypowiedzenia - ustalenie biegu wypowiedzenia

Okres wypowiedzenia liczony w miesiącach

Momentem rozpoczęcia biegu wypowiedzenia jest pierwszy dzień kalendarzowy miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostało złożone wypowiedzenie. Okres wypowiedzenia kończy się zatem z ostatnim dniem miesiąca. Trwa on pełne miesiące. Warto mieć na uwadze, że występują miesiące 30-, 31- oraz 28- i 29-dniowe i nie ma to znaczenia dla terminu zakończenia wypowiedzenia liczonego w miesiącach.

Przykład 1.

Pracownik z rocznym stażem pracy złożył wypowiedzenie 16 stycznia. W tej sytuacji bieg wypowiedzenia rozpoczyna się 1 lutego, a kończy się ostatniego dnia lutego.

Okres wypowiedzenia liczony w tygodniach

Momentem rozpoczęcia biegu wypowiedzenia jest pierwsza niedziela występującą po dniu złożenia wypowiedzenia. Okres wypowiedzenia kończy się po upływie jednego lub dwóch tygodni kalendarzowych, zatem sobota zawsze jest ostatnim dniem okresu wypowiedzenia. Tydzień jest rozumiany kalendarzowo, a więc liczony jako 7 dni.

Przykład 2.

Pracodawca 11 marca 2022 r. wręczył wypowiedzenie pracownikowi, z którym miał zawartą umowę na okres próbny na 3 miesiące. Wypowiedzenie rozpoczyna swój bieg w niedzielę 13 marca 2022 r. Okres wypowiedzenia kończy się po upływie 2 tygodni, a jego ostatnim dniem jest sobota – 26 marca 2022 r.

Okres wypowiedzenia liczony w dniach

Za pierwszy dzień wypowiedzenia uznaje się dzień roboczy, który następuje po dniu doręczenia wypowiedzenia. Warto pamiętać, że 3-dniowy okres wypowiedzenia ma zastosowanie wyłącznie do umowy na okres próbny trwający dwa tygodnie. Przy określeniu momentu, w którym okres wypowiedzenia liczonego w dniach roboczych zaczyna swój bieg, bierze się pod uwagę wszystkie dni poza niedzielami i dniami świątecznymi, łącznie z dniami dodatkowo wolnymi od pracy, czyli zazwyczaj sobotami.

Przykład 3.

Pracownik zatrudniony na umowę na okres próbny na 2 tygodnie od 1 stycznia 2022 r. złożył wypowiedzenie 5 stycznia. Bieg wypowiedzenia rozpoczyna się 7 stycznia, ponieważ 6 stycznia jest to święto. W przedsiębiorstwie soboty są dniami wolnymi, dlatego ostatnim dniem wypowiedzenia jest 10 stycznia.

Okres wypowiedzenia a okres pracy u pracodawcy

Do okresu zatrudnienia, od którego zależy długość okresu wypowiedzenia, wliczany jest łączny okres pracy u danego pracodawcy. Obecnie nie mają już znaczenia przerwy między kolejnymi umowami o pracę i ich rodzaj. W przypadku umów o pracę na czas określony zawartych przy ustalaniu długości okresu wypowiedzenia uwzględnia się wszystkie dotychczasowe okresy zatrudnienia pracownika u danego pracodawcy.

Okresy wypowiedzenia w praktyce kadrowej

Przykład 4.

Pracownik jest zatrudniony na umowę na czas nieokreślony ze stażem wynoszącym 1,5 roku. 17 lutego 2022 r. złożył pracodawcy rozwiązanie umowy za wypowiedzeniem. Okres wypowiedzenia będzie wynosił miesiąc, bieg rozpocznie 1 marca. Zatem ostatnim dniem obowiązywania umowy będzie 31 marca.

Przykład 5.

8 kwietnia 2022 r. pracodawca wypowiedział umowę zawartą na okres próbny na 1 miesiąc. Okres wypowiedzenia rozpoczyna bieg 10 kwietnia, a ostatni dzień obowiązywania umowy przypada na 16 kwietnia.

Przykład 6.

Pracownik pracował u danego pracodawcy w okresie  od 1 lutego 2016 r. do 30 czerwca 2017 r., obecnie posiada umowę o pracę na czas nieokreślony od 1 marca 2020 r. W tej sytuacji dla ustalenia okresu zatrudnienia pracownika należy sumować pełne kolejne nieprzerwane miesiące jego zatrudnienia na podstawie takich umów, które wynoszą ponad 3 lata, czyli okres wypowiedzenia wynosi u pracownika 3 miesiące. 28 grudnia 2021 r. pracownikowi wręczono wypowiedzenie. Bieg okresu wypowiedzenia rozpoczyna się 1 stycznia 2022 r., a ostatnim dniem obowiązywania umowy będzie 31 marca 2022 r.

Przykład 7.

Umowa z pracownikiem została zawarta 1 lutego 2020 roku. Pracownik 21 lutego 2022 r. złożył wypowiedzenie. Okres wypowiedzenia będzie wynosił miesiąc, bieg rozpocznie 1 marca, a ostatnim dniem obowiązywania umowy będzie 31 marca.

Zakończenie umowy o pracę w systemie wFirma.pl

W celu zakończenia umowy o pracęsystemie wFirma.pl należy przejść do zakładki KADRY » UMOWY, zaznaczyć wybraną umowę i wybrać z górnego paska zadań opcję DODAJ » ZAKOŃCZENIE

Okres wypowiedzenia - zakończenie umowy o pracę

Następnie w oknie dodawania zakończenia umowy należy wybrać podstawę prawną rozwiązania umowy. Ponadto w zależności od powodu zakończenia stosunku pracy system może wymagać podania powodu rozwiązania umowy o pracę lub wybrania okresu wypowiedzenia umowy. Co istotne wybrana podstawa rozwiązania umowy zostanie automatycznie wykazana w świadectwie pracy.

Okres wypowiedzenia - podstawa rozwiązania umowy

Aby wydrukować dokument rozwiązania/wypowiedzenia stosunku pracy należy zaznaczyć dodane zakończenie umowy i wybrać z górnego paska zadań opcję DRUKUJ. Wydruk można otworzyć w trybie edycji w celu dodania lub usunięcia dowolnych treści. 

Okres wypowiedzenia - wydruk zakończenia umowy

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów