Poradnik Przedsiębiorcy

Powered by

wFirma.pl

Poznaj
niezbędne narzędzia
do zarządzania
Twoją firmą!

Dostępne
na wszystkie
platformy

Apple Windows Android BlackBerry

Ustalenie daty początkowej i końcowej okresu wypowiedzenia

Jedną z możliwości zakończenia stosunku pracy jest rozwiązanie umowy o pracę przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia (tzw. rozwiązanie za wypowiedzeniem).

W jakich przypadkach można rozwiązać umowę za wypowiedzeniem?

Kodeks pracy przewiduje możliwość rozwiązania za wypowiedzeniem umowy o pracę zawartej na:

  • okres próbny,
  • czas nieokreślony.

Za wypowiedzeniem można rozwiązać również umowę zawartą na czas określony, pod warunkiem jednak, że zawarta została na czas dłuższy niż 6 miesięcy, a strony przewidziały w umowie zapis dopuszczający możliwość wcześniejszego rozwiązania z zachowaniem okresu wypowiedzenia.

Pewnym szczególnym przypadkiem jest umowa o pracę na czas określony w celu zastępstwa nieobecnego pracownika. Zgodnie z art. 331 Kodeksu pracy taką umowę można rozwiązać z zachowaniem 3-dniowego okresu wypowiedzenia.

Ile wynoszą okresy wypowiedzenia?

Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony jest uzależniony od czasu zatrudnienia u danego pracodawcy i wynosi:

  • 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy,
  • 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy,
  • 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.

Okres wypowiedzenia umowy zawartej na czas określony, w której przewidziano klauzulę dotyczącą możliwości wcześniejszego rozwiązania, jest stały i wynosi 2 tygodnie.

Okres wypowiedzenia umowy na zastępstwo oraz umowy na dwutygodniowy okres próbny wynosi 3 dni robocze.

Ustalenie daty początkowej i końcowej okresu wypowiedzenia

Okres wypowiedzenia liczony w miesiącach

Momentem rozpoczęcia biegu wypowiedzenia jest pierwszy dzień kalendarzowy miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostało złożone wypowiedzenie. Okres wypowiedzenia kończy się zatem z ostatnim dniem miesiąca. Okres wypowiedzenia trwa pełne miesiące (1, 2 lub 3). Warto mieć na uwadze, że występują miesiące 30-, 31- oraz 28- i 29-dniowe i nie ma to znaczenia dla terminu zakończenia wypowiedzenia liczonego w miesiącach.

Okres wypowiedzenia liczony w tygodniach

Momentem rozpoczęcia biegu wypowiedzenia jest pierwsza niedziela występującą po dniu złożenia wypowiedzenia. Okres wypowiedzenia kończy się po upływie jednego lub dwóch tygodni kalendarzowych, zatem sobota zawsze jest ostatnim dniem okresu wypowiedzenia. Tydzień jest rozumiany kalendarzowo, a więc liczony jako 7 dni.