0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

System Udostępniania Danych o Pomocy Publicznej

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów prowadzi ogólnopolski portal informacji o udzielonej pomocy publicznej, na którym można sprawdzić, ile dana firma otrzymała pomocy z tarczy antykryzysowej i finansowej. Stanowi to pomocne rozwiązanie w określeniu limitu jaki przedsiębiorca wykorzystał w związku z udzieloną mu pomocą publiczną. 

System Udostępniania Danych o Pomocy Publicznej, w skrócie SUDOP jest w zasadzie wyszukiwarką, umożliwiającą wyszukanie beneficjenta oraz pozyskanie informacji na temat uzyskanego przez niego wsparcia finansowego.

Proces gromadzenia a następnie udostępniania spełnia kilka funkcji, które wnikają z powszechnie obowiązujących przepisów prawa na poziomie europejskim i krajowym. Niemniej jednak nadrzędną funkcją SUDOP jest monitorowanie rynku, ponieważ wszelka pomoc przyznawana przez Państwo Członkowskie lub przy użyciu zasobów państwowych, która mogłaby zakłócać lub grozić zakłóceniem konkurencji poprzez sprzyjanie niektórym przedsiębiorstwom, jest niezgodna z rynkiem wewnętrznym w zakresie, w jakim wpływa na wymianę handlową między Państwami Członkowskimi.

Obowiązki sprawozdawcze podmiotów udzielających pomocy

Informacje udostępnianie za pośrednictwem systemu SUDOP pochodzą ze sprawozdań o udzielonej pomocy sporządzanych za pośrednictwem aplikacji SHRIMP przez podmioty udzielające pomocy na podstawie art. 32 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404, z późn. zm.). 

Podmioty, które udzielają pomocy są zobowiązane do sporządzania i przedstawiania Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej, przy czym nie dotyczy ten obowiązek sprawozdawczy pomocy publicznej udzielonej w rolnictwie lub rybołówstwie. Sprawozdania zawierają w szczególności informacje o beneficjentach pomocy oraz o rodzajach, formach, wielkości i przeznaczeniu udzielonej pomocy.

Zastosowanie właściwych wytycznych wobec sprawozdań, powoduje, że podmioty które je sporządzają w oparciu o kryteria prawidłowości i kompletności sprawozdań. Również tylko te podmioty mają możliwość korygowania swoich sprawozdań.

UOKiK nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody poniesione w wyniku błędnego sporządzenia sprawozdania przez podmiot udzielający pomocy, gdyż sam w sobie nie ma wpływu na zamieszczone treści.
Zgodnie z treścią przepisów, podmioty udzielające pomocy zobligowane są do umieszczania wpisu w systemie w terminie 7 dni od dnia udzielenia pomocy. Dodatkowo podmioty te są zobowiązane do wprowadzenia w terminie 7 dni od dnia uzyskania informacji o zmianie wartości pomocy tej informacji. Dlatego należy zauważyć, że jeśli nastąpi jakakolwiek zmiana, to nie pojawi się ona w systemie od razu. 

Obowiązek monitorowania pomocy publicznej

Obowiązek monitorowania pomocy publicznej udzielonej beneficjentom wynika z rozporządzenia Komisji (WE) nr 794/2004 z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Rady (UE) nr 2015/1589 ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania art. 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

W w/w akcie przewidziano, każde Państwo Członkowskie przekazuje sprawozdanie roczne do Komisji w formie elektronicznej nie później niż dnia 30 czerwca roku następującego po roku, którego dotyczy sprawozdanie.

Przewidziano również, że w uzasadnionych przypadkach Państwa Członkowskie mogą przedkładać dane szacunkowe, o ile dokładne dane zostaną przekazane najpóźniej wraz z danymi za rok następny.

Przekazanie sprawozdań o tyle istotne, albowiem ma wpływ na obowiązki z kolei sprawozdawcze Komisji. Wskazać należy, że każdego roku Komisja publikuje zestawienie na temat pomocy publicznej, zawierające syntezę informacji zawartych w sprawozdaniach rocznych przedłożonych w ciągu poprzedniego roku.

Zakres monitorowania pomocy publicznej obejmuje 3 kategorie czynności: gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie informacji o udzielanej pomocy publicznej.
Informacje te skupiają się wokół pozyskania konkretnych danych, w szczególności o rodzajach udzielonej pomocy, formach i wielkości, oraz ustalenia czy jest przestrzegany krajowy limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis.

W Polsce organem monitorującym pomoc publiczną jest Prezes Urzędu Konkurencji i Konsumentów (UOKIK), a w zakresie pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie - minister właściwy do spraw rolnictwa.

Elementy konieczne dla sprawozdania 

Sprawozdania zawierają w szczególności informacje o beneficjentach pomocy: takie jak dane podmiotu oraz informacje o jej rodzaju udzielonej pomocy, formie udzielenia, wielkości oraz o przeznaczeniu. W Polsce w czasie uruchomienia wsparcia w związku z minimalizacją skutków związanych z epidemią Covid-19, wiele podmiotów wnioskowało o pomoc publiczną przyznawaną przez Polski Fundusz Rozwoju czy o zwolnienie ze składek ZUS. Informacje o tym może między innym znaleźć w sprawozdaniach. Przyjęto jednolity sposób przekazywania sprawozdań i informacji.

Poruszanie się w bazie SUDOP

System Udostępniania Danych o Pomocy Publicznej, umożliwia poszukiwanie beneficjenta według wskazanych przez system kryteriów. Jednym z ich jest Numer Identyfikacji Podatkowej oraz konkretna nazwa Beneficjenta. Istnieje również możliwość wpisania daty udzielania wsparcia, z zastrzeżeniem odznaczenia okresu wyłącznego tj. 3 lat wstecz. 

Osoba korzystająca z wyszukiwarki może wskazać zakres pomocy jaki ma znaleźć się w wynikach wyszukiwania tzn. może określić czy interesuje ją tylko pomoc de minimis czy tylko pomoc rekompensująca negatywne konsekwencje ekonomiczne związane z COVID­19, udzielana w ramach limitu 800 000 euro na przedsiębiorcę. Dodatkowo wyszukujący może wybrać format zapisu wyników PDF lub CSV.

Po odznaczeniu w/w informacji i ich zaakceptowaniu, pojawia się lista przypadków pomocy publicznej otrzymanej przez beneficjenta w formie tabeli, jeśli beneficjent korzystał ze wsparcia. Jeśli beneficjent nie korzystał z pomocy, pojawi się z kolei komunikat o tym, że beneficjent nie znajduje się na liście lub brak jest pomocy spełniającej kryteria. 

W przypadku tabeli, zawarte są informacje takie jak ogólna podstawa prawna otrzymania wsparcia oraz podstawa szczególna, ze skazaniem konkretnego artykułu jeśli istnieje. 

Dodatkowo wskazuje się:

  • numer środka pomocowego, 

  • dzień udzielenia pomocy, 

  • nazwę podmiotu udzielającego pomocy, 

  • NIP podmiotu udzielającego pomocy, 

  • wartość nominalną pomocy w PLN,

  • wartość pomocy brutto w PLN, 

  • wartość pomocy brutto wyrażoną w EURO,

  • przeznaczenie pomocy.

W pliku znajduje się również podsumowanie łącznej wartości pomocy udzielonej beneficjentowi. 

Zatem jeśli, pracownik, wspólnik lub kontrahent lub jakakolwiek inna zainteresowana osoba, chciałaby się zorientować w sprawie otrzymywanego wsparcia na rzecz konkretnego przedsiębiorcy dostęp do wyszukiwarki jest bezpłatny, znajduje się pod tym linkiem: https://sudop.uokik.gov.pl/search/aidBeneficiary

Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, Dz.U.2020.708 t.j.

  2. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 794/2004 z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Rady (UE) nr 2015/1589 ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania art. 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Dz.U.UE.L.2004.140.1.

Materiał opracowany przez zespół „Tak Prawnik”.

Właścicielem marki „Tak Prawnik” jest BZ Group Sp. z o.o.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów