0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Wniosek o udzielenie pomocy prawnej do rzecznika konsumentów - wzór z omówieniem

Wielkość tekstu:

Niezwykle pomocnym organem przy rozstrzyganiu sporów konsumentów z przedsiębiorcami może okazać się powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów. Organ ten działa na podstawie przepisów ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. W indywidualnych sprawach konsumenckich świadczy bezpłatną pomoc prawną. Jak powinien wyglądać wniosek o udzielenie pomocy prawnej do rzecznika konsumentów?

Zakres zadań rzecznika konsumentów

Zadania miejskiego rzecznika konsumentów określone są w art. 42 wyżej wymienionej ustawy:

 

Do zadań rzecznika konsumentów należy:

1) zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów;

2) składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów;

3) występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów;

4) współdziałanie z właściwymi miejscowo delegaturami Urzędu, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi;

5) wykonywanie innych zadań określonych w ustawie lub w przepisach odrębnych.

2. Rzecznik konsumentów może w szczególności wytaczać powództwa na rzecz konsumentów oraz wstępować, za ich zgodą, do toczącego się postępowania w sprawach o ochronę interesów konsumentów.

3. Rzecznik konsumentów w sprawach o wykroczenia na szkodę konsumentów jest oskarżycielem publicznym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz.U. z 2013 r. poz. 395, z późn. zm.).

4. Przedsiębiorca, do którego zwrócił się rzecznik konsumentów, działając na podstawie ust. 1 pkt 3, jest obowiązany udzielić rzecznikowi wyjaśnień i informacji będących przedmiotem wystąpienia oraz ustosunkować się do uwag i opinii rzecznika.

5. Do rzecznika konsumentów stosuje się odpowiednio przepis art. 63 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego.

 

Do rzecznika można zatem udać się po pomoc w sporządzeniu reklamacji czy pozwu. Można do niego skierować wniosek o pomocą prawną, np. w zakresie sporządzania pism związanych z ochroną praw konsumentów, a także kierować skargi na działających niezgodnie z prawem przedsiębiorców. Przedsiębiorcy zobowiązani są współdziałać z rzecznikiem w sprawach o ochronę interesów konsumentów. Powiatowy rzecznik konsumentów może żądać od profesjonalisty wyjaśnień i informacji oraz ustosunkowania się do uwag rzecznika. Przedsiębiorca, który się do tego nie zastosuje, popełnia wykroczenie, zagrożone karą grzywny do 2.000 zł (art. 114 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów).

Najważniejsze uprawnienia rzecznika konsumentów

Z punktu widzenia konsumenta, najważniejszym uprawnieniem rzecznika jest możliwość wytaczania powództw na rzecz konsumentów oraz wstępowania za ich zgodą do toczącego się już postępowania. Rzecznik konsumentów może także wystąpić do sądu karnego z wnioskiem o ukaranie za wykroczenie popełnione na szkodę konsumenta.

Forma złożenia wniosku

Rzecznik działa w ramach starostwa powiatowego. W większych miastach (powyżej 100 000 mieszkańców) i w miastach na prawach powiatu rzecznik może posiadać wyodrębnione biuro. Na stronie internetowej UOKiK znajduje się wykaz powiatowych rzeczników konsumenta z całej Polski i innych instytucji zajmujących się poradnictwem konsumenckim, gdzie podany jest adres siedziby, numer telefonu i adres poczty elektronicznej.

Poradę można uzyskać bezpośrednio w biurze rzecznika bądź przez telefon. Wniosek można złożyć w formie pisemnej, nie tylko tradycyjnej, ale i elektronicznie. O kolejności rozpatrzenia danej sprawy decyduje z reguły data jej wpływu.

Wniosek o udzielenie pomocy prawnej do rzecznika konsumentów - co powinien zawierać?

Niezbędne minimum informacji, które powinien zawierać każdy wniosek do miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów to:

  • dane dotyczące konsumenta: imię, nazwisko,  adres zamieszkania, telefon kontaktowy,
  • zgłaszany problem (jakiego rodzaju umowy dotyczy, od kiedy trwa, jak wyglądał w tej sprawie kontakt z przedsiębiorcą),
  • oczekiwany od rzecznika konsumentów rodzaj pomocy prawnej (wniosek o poradę, interwencję do firmy czy mediację),
  • wysokość dochodzonego roszczenia,
  • kopie niezbędnych dokumentów,
  • podpis konsumenta.

Do pobrania:

Wzór - Wniosek o udzielenie pomocy prawnej do rzecznika kons(...).pdf
Wzór - Wniosek o udzielenie pomocy prawnej do rzecznika kons(...).docx
Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów