0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Ubezpieczenie chorobowe przedsiębiorcy - co warto wiedzieć!

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Przy prowadzeniu działalności kontakty z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych są nieuniknione. Przedsiębiorca zobowiązany jest do odprowadzania składek na ZUS zarówno za siebie, jak i za zatrudnianych pracowników. Od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności właściciel firmy podlega obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym (emerytalnemu, rentowemu i wypadkowemu) oraz zdrowotnemu. Od jego decyzji zależy natomiast, czy będzie opłacał składkę na ubezpieczenie chorobowe.

Czym jest ubezpieczenie chorobowe?

Ubezpieczenie chorobowe należy do ubezpieczeń społecznych i jest jedyną w tej grupie dobrowolną składką. Objęcie nim daje możliwość ubiegania się o prawo do zasiłków za czas niezdolności do pracy. Oznacza to, iż w przypadku choroby ZUS będzie wypłacał ubezpieczonemu określoną sumę pieniędzy. Co więcej, w tym czasie zakład ubezpieczeń zawiesi wobec płatnika obowiązek płacenia składek społecznych.

Zobacz film: Zgłoszenie do dobrowolnego chorobowego dla przedsiębiorcy

Ubezpieczenie chorobowe daje przedsiębiorcy prawo do dwóch świadczeń:

Jednak jest tu pewien kruczek - prawo to przysługuje dopiero po 90 dniach opłacania składki. W razie choroby, która wystąpi przed upływem tego okresu, mimo, że przedsiębiorca wpłaca co miesiąc określoną kwotę na konto ZUS, zasiłek chorobowy nie przysługuje.

Ubezpieczenie chorobowe - jak dokonać zgłoszenia?

Przedsiębiorca, który decyduje się na przystąpienie do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego musi w tej sprawie złożyć wniosek do ZUS. Składa się go na formularzu ZUS ZUA poprzez zaznaczenie dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. W tym celu należy wypełnić blok VIII pola 05 i 06.

Objęcie omawianym ubezpieczeniem następuje od dnia wskazanego w składanym wniosku, nie wcześniej jednak niż od dnia złożenia wniosku.

Należy w tym miejscu zaznaczyć, iż nie każdy przedsiębiorca może zgłosić się do ubezpieczenia chorobowego. Prawo to przysługuje osobom, które podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowemu. Oznacza to, iż w przypadku, gdy przedsiębiorca pracuje również na etacie z co najmniej minimalnym wynagrodzeniem i jego działalność nie jest objęta obowiązkiem ubezpieczeń społecznych, nie ma prawa do ubezpieczenia chorobowego.

W jaki sposób należy opłacać składki na ubezpieczenie chorobowe?

W przypadku ubezpieczenia chorobowego obowiązują generalne zasady opłacania składek do ZUS. Osoba prowadząca działalność gospodarczą, jeżeli jest osobą fizyczną odprowadzającą składki tylko za siebie, opłaca składki za dany miesiąc najpóźniej do 20 dnia następnego miesiąca.

W przypadku, gdy wspomniany dzień wypadnie w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wówczas termin wpłaty składki na ubezpieczenia ZUS zostaje przeniesiony na pierwszy dzień roboczy wypadający po dniu lub dniach wolnych.

Przedsiębiorca jest zobowiązany do wpłacania składek w formie bezgotówkowej w drodze obciążenia rachunku bankowego. Płatnik składek będący mikroprzedsiębiorcą w rozumieniu ustawy Prawo przedsiębiorców, może odprowadzać należności z tytułu składek również w formie przekazu pocztowego.

Ile wynosi składka na ubezpieczenie chorobowe?

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe stanowi podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Przy jej ustalaniu nie stosuje się jednak ograniczenia do kwoty odpowiadającej trzydziestokrotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok kalendarzowy.

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. Składka w nowej wysokości obowiązuje od trzeciego miesiąca następnego kwartału. Przy czym, podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, w okresie pierwszych 24 miesięcy kalendarzowych od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia.

W 2024 roku składka na ubezpieczenie chorobowe wynosi 115,01 zł miesięcznie, a w przypadku płatników korzystających z preferencyjnych stawek ZUS w pierwszych 24 miesiącach prowadzonej działalności jest to 31,18 zł od stycznia do czerwca, a od lipca do grudnia 31,61 zł za miesiąc.

Ubezpieczenie chorobowe przedsiębiorcy w systemie wFirma.pl

System wFirma.pl umożliwia wygenerowanie deklaracji zgłoszeniowej przedsiębiorcy do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. W tym celu należy przejść do zakładki START » ZUS » DEKLARACJE ZGŁOSZENIOWE » DODAJ DEKLARACJĘ » ZUS ZUA. 

Ubezpieczenie chorobowe - dodawanie ZUA

W oknie dodawania deklaracji należy zaznaczyć pole “osoba podlega dobrowolnym ubezpieczeniom”. Następnie należy zaznaczyć pole “dobrowolne ubezpieczenie chorobowe” i wprowadzić datę, od której przedsiębiorca przystępuje do ubezpieczenia. 

Ubezpieczenie chorobowe - zgłoszenie do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego na deklaracji ZUS ZUA

Wygenerowaną deklarację rozliczeniową można przekazać do ZUS za pośrednictwem systemu poprzez jej zaznaczenie i wybór z górnego paska zadań opcji WYŚLIJ DO ZUS » WYŚLIJ DO ZUS. W przypadku nieposiadania podpisu elektronicznego deklaracje mogą być wysyłane przy użyciu podpisów elektronicznych należących do wFirma.pl. W celu wysyłki deklaracji za pośrednictwem systemu konieczna będzie aktywacja usługi e-deklaracje

Ubezpieczenie chorobowe - wysyłka deklaracji do ZUS

Następnie należy przejść do zakładki USTAWIENIA » PODATKI » ZUS i w polu Dobrowolne chorobowe zaznaczyć “TAK”, zmiany zapisać. Dzięki temu na deklaracjach rozliczeniowych wygenerowanych w zakładce START » ZUS » DEKLARACJE ROZLICZENIOWE » DODAJ DEKLARACJĘ będzie wykazywana składka na ubezpieczenie chorobowe.

Ubezpieczenie chorobowe - schemat opłacania składekPrzedsiębiorca ma możliwość przystąpienia do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego, dzięki któremu uzyska prawo do świadczeń w razie choroby i macierzyństwa. Warto tu jednak pamiętać, że w przypadku zasiłku chorobowego obowiązuje 90-dniowy okres wyczekiwania.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów