0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Wniosek restrukturyzacyjny - jakie powinien zawierać elementy?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Postępowanie restrukturyzacyjne jest sposobem na uniknięcie ogłoszenia upadłości firmy. Aby jednak było możliwe, niezbędne staje się zainicjowanie odpowiedniego postępowania sądowego. W tym celu przedsiębiorca musi złożyć poprawnie przygotowany wniosek restrukturyzacyjny – z jakich elementów powinien się on składać?

Postępowanie restrukturyzacyjne

Restrukturyzacja to wprowadzenie zmian organizacyjnych do przedsiębiorstwa, po to by mogło dalej funkcjonować na rynku pomimo trudności finansowych i kłopotów z wierzycielami. Z jednej strony w jej zakres wchodzą działania naprawcze, z drugiej zaś rozwiązania umożliwiające spłatę wierzycieli w systemie ratalnym. Postępowanie restrukturyzacyjne ma na celu uratowanie przedsiębiorstwa przed upadłością, a co ciekawe – w ramach odpowiedniej procedury sądowej można dokonać częściowego umorzenia istniejących zobowiązań przedsiębiorcy. W praktyce takie działania pozwalają odetchnąć osobom prowadzącym biznes i na nowo zorganizować swoją działalność. Restrukturyzacja chroni także przedsiębiorców przed egzekucją komorniczą i postępowaniami sądowymi mającymi na celu przymuszenie ich do spłaty zaciągniętych zobowiązań.

Podstawową różnicą pomiędzy restrukturyzacją a upadłością jest możliwość ratowania przedsiębiorstwa w pierwszym przypadku oraz jego definitywnego zamknięcia w drugim. Restrukturyzacja ma na celu uzdrowienie firmy i spłatę zobowiązań, upadłość natomiast likwidację przedsiębiorstwa przy jednoczesnym zaspokojeniu roszczeń istniejących wierzycieli (głównie w formie sprzedaży majątku przedsiębiorstwa).

Postępowanie restrukturyzacyjne jest postępowaniem sądowym, co oznacza, że tylko właściwy sąd może zadecydować o naprawie przedsiębiorcy. Złożenie wniosku inicjującego taką sprawę nie jest jednak dla sądu wiążące, ponieważ może on zadecydować o jego odrzuceniu lub oddaleniu, zwłaszcza gdy wniosek będzie nienależycie uzasadniony lub będzie zawierał braki formalne. Restrukturyzacja jest w praktyce prowadzona przez licencjonowanego doradcę restrukturyzacyjnego, który pomoże wybrać najkorzystniejszy wariant naprawy firmy oraz będzie reprezentował przedsiębiorcę w toku całego postępowania sądowego. Przedsiębiorca ma możliwość wyboru takiego doradcy, prawo dopuszcza również, aby działał on bez wsparcia w ramach całego postępowania restrukturyzacyjnego.

W ramach poprawnie przeprowadzonej restrukturyzacji dochodzi do zawarcia układu, na mocy którego zadłużony przedsiębiorca może spłacać swoich wierzycieli bez szkody dla swojej firmy i groźby bankructwa. W tym miejscu warto przypomnieć, że restrukturyzacja znajduje zastosowanie względem:

 • przedsiębiorców w rozumieniu Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny,
 • spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, prostych spółek akcyjnych i spółek akcyjnych nieprowadzących działalności gospodarczej,
 • wspólników osobowych spółek handlowych ponoszących odpowiedzialność za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem,
 • wspólników spółki partnerskiej.

Powyższa kategoria podmiotów jest uprawniona do złożenia wniosku o restrukturyzację.

#zobaczez#

Wniosek restrukturyzacyjny

Aby zainicjować odpowiednie postępowania sądowe, niezbędne jest złożenie wniosku restrukturyzacyjnego. Pismo powinno zostać skierowane do sądu rejonowego, wydziału gospodarczego właściwego ze względu na główny ośrodek podstawowej działalności dłużnika. O tym, do jakiego sądu należy skierować wniosek restrukturyzacyjny, w praktyce decydować będzie główna siedziba przedsiębiorcy.

Pismo powinno zawierać w sobie tytuły – „wniosek o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego” oraz „wniosek o zatwierdzenie układu przyjętego w postępowaniu o zatwierdzenie układu”. Do podstawowych elementów omawianego dokumentu należą:

 • imię i nazwisko dłużnika albo jego nazwa oraz numer PESEL albo numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku ich braku – inne dane umożliwiające jego jednoznaczną identyfikację, firma, pod którą działa dłużnik, miejsce zamieszkania albo siedziba, adres, a jeżeli dłużnikiem jest spółka osobowa, osoba prawna albo inna jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną – imiona i nazwiska reprezentantów, w tym likwidatorów, jeżeli są ustanowieni, oraz numery PESEL albo numery w Krajowym Rejestrze Sądowym reprezentantów, a w przypadku ich braku – inne dane umożliwiające ich jednoznaczną identyfikację, a ponadto w przypadku spółki osobowej – imiona i nazwiska albo nazwa, numery PESEL albo numery w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku ich braku – inne dane umożliwiające jednoznaczną identyfikację oraz miejsce zamieszkania albo siedziba wspólników odpowiadających za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem,
 • NIP, jeżeli dłużnik ma taki numer,
 • wskazanie miejsc, w których znajduje się przedsiębiorstwo lub inny majątek dłużnika,
 • dane adresowe sądu, do którego kierowany jest wniosek,
 • żądanie przeprowadzenia restrukturyzacji wraz ze wskazaniem propozycji jej realizacji (planu spłaty),
 • wstępny plan restrukturyzacyjny wraz z uzasadnieniem wskazującym, że jego wdrożenie przywróci dłużnikowi zdolność do wykonywania zobowiązań,
 • uprawdopodobnienie zdolności dłużnika do bieżącego zaspokajania kosztów postępowania sanacyjnego i zobowiązań powstałych po dniu jego otwarcia,
 • wykaz wierzycieli z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz miejsca zamieszkania albo siedziby, adresu i wysokości wierzytelności każdego z nich, terminów zapłaty, określeniem, czy wierzytelność objęta jest układem z mocy prawa, czy może zostać objęta układem po wyrażeniu zgody przez wierzyciela oraz czy wierzyciel posiada prawo do głosowania nad układem, a jeżeli nie, to wskazanie, z jakiego powodu,
 • suma wierzytelności z wyszczególnieniem sumy wierzytelności objętej układem z mocy prawa oraz suma wierzytelności, która może zostać objęta układem po wyrażeniu zgody przez wierzyciela,
 • wykaz wierzytelności spornych z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy wierzycieli, miejsca zamieszkania albo siedziby, ich adresów i wysokości żądanej przez każdego z nich wierzytelności, terminów zapłaty oraz zwięzłym przedstawieniem podstawy sporu,
 • informacja, czy dłużnik jest uczestnikiem podlegającego prawu polskiemu lub prawu innego państwa członkowskiego systemu płatności lub systemu rozrachunku papierów wartościowych lub podmiotem prowadzącym system interoperacyjny niebędącym takim uczestnikiem,
 • informacja, czy w jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych dłużnik zatrudniał średniorocznie 250 lub więcej pracowników lub dłużnik osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych przekraczający równowartość w złotych 50 milionów euro, lub sumy aktywów bilansu dłużnika, sporządzonego na koniec jednego z tych lat, przekroczyły równowartość w złotych 43 milionów euro.

Opłata sądowa od wniosku restrukturyzacyjnego jest stała i wynosi 1000 zł. W przypadku gdy wnioskujemy o otwarcie postępowania sanacyjnego (jednej z form restrukturyzacji), opłata będzie niższa i wyniesie dokładnie 200 zł. Opłatę uiszcza się na konto bankowe właściwego sądu rejonowego, zaś dowód zapłaty należy dołączyć do składanego pisma.

Kto może sporządzić wniosek restrukturyzacyjny?

Tak naprawdę nie ma przeszkód, aby wniosek o wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego został sporządzony przez samego przedsiębiorcę. W praktyce zdecydowanie lepszym pomysłem będzie jednak skorzystanie ze wsparcia prawnika doświadczonego w prowadzeniu tego typu postępowań. Sprawy o charakterze restrukturyzacyjnym są bardzo sformalizowane, co oznacza brak konieczności przeprowadzania rozpraw, tak jak ma to miejsce w typowych sprawach cywilnych lub karnych. Dłużnik musi mieć więc na uwadze, że sąd będzie bardzo dokładnie badał wszystkie złożone dokumenty, zaś w przypadku wykrycia jakiegokolwiek brak lub błędu wezwie wnioskodawcę do naniesienia poprawek w ciągu 7 dni od dnia doręczenia takiego wezwania.

Koszt sporządzenia wniosku restrukturyzacyjnego i poprowadzenia sprawy przed sądem przez adwokata lub radcę prawnego oscyluje wokół kwoty kilku lub kilkunastu tysięcy złotych. Ostateczna cena uzależniona jest od aktualnej kondycji finansowej zadłużonego przedsiębiorstwa oraz liczby i wysokości istniejących wierzytelności.

Podsumowując, wniosek restrukturyzacyjny jest pismem procesowym inicjującym postępowanie sądowe, które ma na celu ochronę zadłużonego przedsiębiorcy przed ogłoszeniem upadłości. Może być sporządzony samodzielnie przez dłużnika, jednak w praktyce najczęściej sprawa jest kierowana do doświadczonej kancelarii prawnej zajmującej się taką tematyką. Wniosek o wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego musi zawierać szereg informacji wymaganych przez ustawodawcę, powinien również zostać opłacony.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów