0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Wymiar zasiłku chorobowego w przypadku pracownika własnego zatrudnionego dodatkowo na umowę zlecenie

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Możliwa jest sytuacja, w której pracodawca będzie zawierał z pracownikiem zatrudnionym na podstawie stosunku pracy dodatkową umowę zlecenie. Wówczas warto dowiedzieć się czy wynagrodzenie uzyskane z tego tytułu powinno się uwzględniać przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłków.

Wymiar zasiłku chorobowego

Art. 36 ust. 1 Ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa mówi, że podstawę wymiaru zasiłku chorobowego przysługującego ubezpieczonemu będącemu pracownikiem stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy. Jeżeli jednak okres ten jest krótszy, to podstawę wymiaru stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie za pełne miesiące kalendarzowe ubezpieczenia.

Wymiar zasiłku chorobowego a zatrudnienie własnego pracownika własnego dodatkowo na umowę zlecenie

Zawarcie umowy zlecenie z własnym pracownikiem uprawnia do traktowania wynagrodzenia z tego tytułu, jak wynagrodzenie za pracę, dla celów ubezpieczeń społecznych. Co za tym idzie, można wliczyć je do podstawy wymiaru świadczenia chorobowego i zasiłków, jednak musi zostać spełniony warunek. Przepisy wymagają bowiem, aby umowa zlecenie trwała nieprzerwanie w miesiącach poprzedzających niezdolność pracownika do pracy oraz trwała nadal podczas okresu niezdolności. Potwierdzeniem na powyższe jest art. 41 ust. 2 Ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, który brzmi następująco:

“Składników wynagrodzenia przysługujących w myśl umowy o pracę lub innego aktu, na podstawie którego powstał stosunek pracy, tylko do określonego terminu nie uwzględnia się przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego należnego za okres po tym terminie.”

Warto podkreślić, że w sytuacji kiedy umowa zlecenie zawierana jest z pracownikiem raz w miesiącu oraz obejmuje okres jedynie kilku dni, wynagrodzenie z tego tytułu nie może stanowić wyliczenia podstawy wymiaru świadczeń.

Przykład.

Pracodawca zawarł z pracownikiem umowę zlecenie na okres od 1 stycznia do 31 marca 2013 r. Pracownik nabył prawo do wynagrodzenia chorobowego od dnia 25 marca do 5 kwietnia 2013 r. Ustalenie podstawy wymiaru wynagrodzenia wygląda następująco:

  • od dnia 25 do 31 marca podstawę stanowiło przeciętne miesięczne wynagrodzenie za okres od marca 2012 r. do lutego 2013 r. z uwzględnieniem wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenie uzyskanego od stycznia do lutego 2013 r.

  • od 1 do 5 kwietnia 2013 r. podstawę stanowiło wynagrodzenie uzyskane za ww. miesiące, ale już bez wynagrodzenia uzyskanego z tytułu umowy zlecenia.
Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów