0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Wzór PIT-2 (9) 2024 do pobrania z instrukcją wypełnienia

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Cały rok 2022 stał pod znakiem zmian w podatkach wprowadzonych przez zmiany przepisów potocznie zwanych Nowym Ładem. Mimo że modyfikacje wprowadzono 1 stycznia 2022 roku, już 1 lipca tego samego roku powstał tzw. Nowy Ład 2.0, który w wielu kwestiach „prostował” zagmatwane sytuacje podatkowe wynikające z pierwotnych zmian. Jednak ponieważ materia podatków jest bardzo skomplikowana, część przepisów z 1 lipca 2022 roku zaczęły obowiązywać od 1 stycznia 2023 roku. W związku z tak częstym zmianami powstał nowy wzór PIT-2. Czym jest i jak go wypełnić? 

Co to jest PIT-2 i kwota zmniejszająca podatek?

PIT-2 to oświadczenie pracownika dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, dotyczy m.in. pracowników zatrudnionych w ramach umowy o pracę. Oświadczenie to należy złożyć, aby pracodawca mógł pomniejszać miesięczne zaliczki na podatek dochodowy o 1/12 kwoty zmniejszającej podatek.

Kwota wolna od podatku od 1 stycznia 2022 roku wynosi 30 000 zł. Zatem kwota zmniejszająca podatek wynosi: 30 000 zł × 12% (skala podatkowa) = 3 600 zł.

3 600 zł / 12 miesięcy = 300 zł miesięcznie.

Tym samym płatnik, ustalając kwotę zaliczki na podatek za pracownika, pomniejsza kwotę podatku o 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, czyli o 300 zł.

PIT-2 do końca 2022 roku

Choć oświadczenie PIT-2 obowiązuje w polskim prawie od kilkunastu lat, w 2022 roku wybuchło ogromne zamieszanie z nim związane. Od 1 stycznia 2022 roku składka zdrowotna przestała być odliczana od zaliczki na podatek, co spowodowało znaczny wzrost opłacanego podatku, a co za tym idzie – mniejsze wynagrodzenie netto. Wyższa kwota wolna od podatku miała zrekompensować ten efekt, jednak w praktyce okazało się to nie zawsze możliwe. Jedną z głównych zasad było to, że PIT-2 można złożyć tylko u jednego płatnika (pracodawcy). Tym samym, jeśli ktoś jest zatrudniony w kilku miejscach, np. na część etatu (częsta praktyka np. u nauczycieli), to mimo niewykorzystania całej ulgi podatkowej (zbyt niska kwota podatku) nie można było jej wykorzystać u pozostałych pracodawców. Zrodziło to ogromne oburzenie społeczeństwa, ponieważ zamiast zapowiadanych podwyżek w związku z wprowadzeniem Nowego Ładu w praktyce pracownicy otrzymywali niższe wynagrodzenie niż przed zmianami.

Kwota wolna od podatku w 2022 roku wynosiła 425 zł w okresie od stycznia do czerwca, a od sierpnia (nadal) wynosi 300 zł.

Niezadowolenie społeczeństwa było tak duże, że rząd szybko zareagował i wprowadził  kolejne poprawki. Tym samym od 1 lipca 2022 roku obowiązuje Nowy Ład 2.0. Część przepisów (np. obniżenie stopy procentowej podatku z 17% na 12%) wprowadzono od razu. Natomiast sporo innych odroczono w czasie i będą one obowiązywały od 1 stycznia 2023 roku. Jedną z takich zmian będą zasady stosowania PIT-2.

Nowy wzór PIT-2 - kto składa

Wzór PIT-2 (9) od 1 stycznia 2023 roku – do pobrania

Od 1 stycznia 2023 roku obowiązuje wzór PIT-2 w wersji 9.

Do pobrania:

PIT-2 (9).pdf

Wzór PIT-2 (9) – co się zmieniło?

Od 2023 roku PIT-2 zasadniczo zmienił swoją rolę. Od tej pory są to „Oświadczenia/Wnioski podatnika dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych”.

Do tej pory PIT-2 mógł złożyć podatnik, który: 

 • nie otrzymywał  emerytury lub renty za pośrednictwem płatnika albo otrzymywał emeryturę lub rentę za pośrednictwem płatnika i złożył wniosek, o którym mowa w art. 34 ust. 2a (czyli o rezygnacji ze stosowania kwoty zmniejszającej podatek od wypłacanego świadczenia);
 • nie otrzymywał świadczeń z FP lub z FGŚP;
 • nie osiągał dochodów z:
  • działalności gospodarczej,
  • najmu lub dzierżawy.

Od 2023 roku to się diametralnie zmieniło. Od tego momentu bowiem na PIT-2 podatnik określa wszystkie informacje mające wpływ na sposób ustalania zaliczki na podatek dochodowy, w tym: 

 1. Kwotę wolną od podatku (w jakich częściach ma być stosowana – maksymalnie 3 płatników):

 • 1 płatnik – 300 zł ulgi,
 • 2 płatników – po 150 zł ulgi,
 • 3 płatników – po 100 zł ulgi;
 • o zamiarze preferencyjnego opodatkowania dochodów (z małżonkiem / jako osoba samotnie wychowująca dziecko);

 • w sprawie korzystania z podwyższonych pracowniczych kosztów uzyskania przychodów;

 • w sprawie zwolnień z podatku:

 • ulgi na powrót, 
 • ulga dla rodzin 4+, 
 • ulga dla pracujących seniorów;
 • o niestosowaniu ulgi dla młodych;

 • o niestosowaniu 50% kosztów;

 • o niepobieraniu podatku (dla dochodów do limitu 30 000 zł).

Dodatkowo:

 1. PIT-2 będą mogą składać podatnicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, ale także na podstawie umów zlecenie, umów o dzieło oraz członkowie zarządu oraz menedżerowie na kontrakcie.
 2. PIT-2 będzie mógł zostać złożony w dowolnym momencie zatrudnienia, w dowolnym momencie w roku i tak samo będzie miało miejsce wycofanie wniosku.

Art. 31a. 1. Podatnik składa płatnikowi na piśmie albo w inny sposób przyjęty u danego płatnika oświadczenia i wnioski mające wpływ na obliczenie zaliczki – zapis ten oznacza, że oświadczenia pracownika mogą być składane np. w formie elektronicznej poprzez system kadrowo-płacowy.

Płatnik podatku powinien uwzględniać złożone przez podatnika oświadczenia najpóźniej od miesiąca następującego po miesiącu, w którym oświadczenie zostało złożone. Wyjątkiem są organy rentowe, które mają 2 miesiące na uwzględnienie wniosku podatnika.

Oświadczenia złożone raz nie muszą być składane co roku. Wyjątkiem jest oświadczenie w sprawie niepobierania zaliczek na podatek w danym roku – ten wniosek należy składać co roku. Oczywiście na podatniku ciąży obowiązek wycofania lub zmiany wniosku, jeśli okoliczności uległy zmianie.

Jak wypełnić wzór PIT-2 w 2024 roku?

Wzór oświadczenia PIT-2 w wersji 9 jest znacznie rozbudowany i może budzić wiele wątpliwości co do tego, jak prawidłowo go wypełnić. Poniżej omawiamy krok po kroku, jak to zrobić.

Jeśli pracownik złożył PIT-2 w poprzednich latach i jest ono aktualne (nie uległa zmianie sytuacja podatkowa pracownika), to nie trzeba składać nowego wniosku!

 1. Dane identyfikacyjne podatnika

Wypełnianie oświadczenia należy rozpocząć od podania nr PESEL lub NIP-u podatnika. Następnie w bloku A należy wpisać imię i nazwisko oraz datę urodzenia podatnika, czyli osoby, która składa oświadczenie. 

Nowy wzór PIT-2 - jak wypełnić

 1. Dane płatnika, któremu składane jest oświadczenie/wniosek

W bloku B należy podać nazwę pełną płatnika, czyli pracodawcy, zleceniodawcy lub innego podmiotu, który opłaca podatek za osobę zatrudnioną.

Nowy wzór PIT-2 - blok B

 1. Oświadczenie podatnika składane płatnikowi w sprawie pomniejszenia o kwotę zmniejszającą podatek (blok C)

Blok C wypełnia podatnik, który chce korzystać z kwoty wolnej od podatku. Jednocześnie określa, jaką część ulgi ma stosować pracodawca.

Jak już zostało wspomniane, oświadczenie o stosowaniu pomniejszenia zaliczki o kwotę zmniejszającą podatek może złożyć płatnikowi podatnik osiągający przychody np. z:

 • wynagrodzenia za pracę na etacie (umowa o pracę, stosunek służbowy, praca nakładcza, spółdzielczy stosunek pracy);
 • umów zlecenia i o dzieło;
 • umów o zarządzanie przedsiębiorstwem;
 • kontraktów menedżerskich;
 • praw majątkowych;
 • emerytury i renty z zagranicy (PIT-2A);
 • praktyk absolwenckich lub stażu uczniowskiego (PIT-2A).

Osoby:

 1. otrzymujące rentę lub emeryturę z zagranicy;
 2. otrzymujące stypendium;
 3. tymczasowo aresztowane lub skazane, otrzymujące należności za pracę;
 4. otrzymujące świadczenie integracyjne i motywacyjną premię integracyjną; 
 5. będące członkiem spółdzielni, otrzymujące oprocentowanie wkładów pieniężnych;
 6. będące żołnierzem otrzymującym świadczenia pieniężne wynikające z przepisów o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. otrzymujące świadczenia pieniężne z tytułu odbywania praktyk absolwenckich lub stażu uczniowskiego;
 8. otrzymujące świadczenia z Funduszu Pracy;
 9. otrzymujące świadczenie z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

– składają oświadczenie dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy na druku PIT-2A!

Przykład 1.

Pani Alina została zatrudniona na podstawie umowy zlecenie i jest to jej jedyna umowa. Chcąc skorzystać z kwoty zmniejszającej podatek, powinna złożyć zleceniodawcy PIT-2 z zaznaczona opcją „1/12 kwoty zmniejszającej podatek (300 zł)”.

Przykład 2.

Pan Andrzej jest zatrudniony na podstawie dwóch umów o pracę u dwóch różnych pracodawców. Jeśli będzie u każdego z nich korzystać z kwoty wolnej, to powinien każdemu z nich złożyć PIT-2 z zaznaczoną opcją „1/24 kwoty zmniejszającej podatek (150 zł)”.

Przykład 3.

Pan Krzysztof jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę i umowę zlecenie u tego samego pracodawcy. Chcąc skorzystać z kwoty zmniejszającej podatek, powinien złożyć osobno PIT-2 dla umowy o pracę i osobno dla umowy zlecenie, wskazując odpowiednią część kwoty zmniejszającej. 

W przypadku, gdy pracownik posiada kilka rodzajów umów z jednym podmiotem (np. umowa o pracę i umowa zlecenie lub umowa zlecenie i umowa o dzieło), chcąc skorzystać z kwoty zmniejszającej podatek – powinien złożyć dwa osobne oświadczenia PIT-2 dla każdego z rodzaju źródła przychodu, czyli dla każdego rodzaju umowy osobno.

W przypadku łączenia różnych rodzajów umów z jednym podmiotem (pracodawcą), pracownik ma dowolność w stosowaniu kwoty zmniejszającej. Jednak w takim wypadku należy wskazać, którego źródła przychodu dane oświadczenie dotyczy. Niestety obecny wzór oświadczenia PIT-2 nie ma osobnej rubryki na wskazanie, której umowy dotyczy dane oświadczenie.

Nowy wzór PIT-2 - blok C

 1. Oświadczenie podatnika składane płatnikowi w sprawie pomniejszenia o kwotę zmniejszającą podatek

Blok D powinien być wypełniony przez osoby, które mają przyznane prawo do renty lub emerytury.  Wynika to z tego, że organy rentowe „z urzędu” uwzględniają całą ulgę podatkową (300 zł), dlatego jeśli podatnik chce, aby organ rentowy uwzględnił kwotę wolną w mniejszej kwocie (1/24 (150 zł) lub 1/36 (100 zł)), powinien złożyć PIT-2 z wypełnionym blokiem D. Tak samo należy postąpić w przypadku, kiedy podatnik pobierający rentę lub emeryturę chce całkowicie zrezygnować z kwoty wolnej od podatku uwzględnianej w otrzymywanym świadczeniu. 

Tę część składa się również:

 • rolniczej spółdzielni produkcyjnej i innym spółdzielniom zajmującym się produkcją rolną 

oraz 

 • organowi egzekucyjnemu wypłacającemu za zakład pracy należności ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych lub podmiotowi niebędącemu następcą prawnym zakładu pracy, przejmującemu zobowiązania zakładu pracy wynikające ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych.

Przykład 4. 

Pani Janina jest emerytką, która jednocześnie dorabia na część etatu. Od 2024 roku chciałaby, aby ulga podatkowa była stosowana zarówno przy emeryturze, jak i przy wynagrodzeniu za etat. W tym celu musi złożyć PIT-3 do organu rentowego z uzupełnionym polem D, natomiast do pracodawcy musi złożyć PIT-2 z wypełnionym polem C. Co ważne, suma ulgi podatkowej z obu tytułów nie może przekraczać 300 zł.

 

Nowy wzór PIT-2 - blok D

 

 1. Oświadczenie podatnika składane płatnikowi o zamiarze preferencyjnego opodatkowania dochodów (z małżonkiem/jako osoba samotnie wychowująca dziecko)

Tę część wypełniają podatnicy, którzy spełniają warunek do korzystania z rozliczania się jako samotny rodzic lub chcą rozliczać się wspólnie z małżonkiem. W pierwszej części należy wybrać, czy chodzi o rozliczenie z małżonkiem, czy jako samotny rodzic, a następnie należy określić przewidywany dochód w danym roku:

 • przewidywane dochody nie przekroczą 120 000 zł – wtedy pracodawca będzie pobierał zaliczkę w wysokości określonej w I progu skali podatkowej (od 1 lipca 2022 roku – 12%) i stosował podwójną kwotą zmniejszającą podatek; 
 • przewidywane dochody przekroczą 120 000 zł – wtedy pracodawca nadal będzie pobierał zaliczkę w wysokości określonej w I progu skali podatkowej (od 1 lipca 2022 roku – 12%) i stosował pojedynczą kwotę zmniejszającą podatek.

Opcję, z której nie będzie korzystał podatnik, należy skreślić.

Przykład 5.

Pan Andrzej chce rozliczać się wspólnie z małżonką, która w danym roku nie uzyskuje żadnych przychodów, ponieważ nie jest nigdzie zatrudniona. Tym samym powinien złożyć pracodawcy PIT-2 z uzupełnionym blokiem E z wybraną opcją 1. (1) moje dochody nie przekroczą kwoty 120 000 zł, a małżonek lub dziecko nie uzyskują żadnych dochodów, które łączą się z moimi dochodami).

Nowy wzór PIT-2 - blok E

 1. Oświadczenie podatnika składane zakładowi pracy w sprawie korzystania z podwyższonych pracowniczych kosztów uzyskania przychodów

Blok F. wypełnia podatnik, który chce stosować podwyższone koszty uzyskania przychodów (300 zł). Z możliwości tej mogą skorzystać pracownicy, którzy zamieszkują poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy.

Jeśli w trakcie roku pracownik zmieni miejsce zamieszkania i nie będzie miał prawa do korzystania z podwyższonych KUP, to ciąży na nim obowiązek zaktualizowania tej informacji poprzez złożenie PIT-2 z wycofaniem wniosku w bloku F.

W omawianej części pracownik może także zrezygnować z podwyższonych kosztów uzyskania przychodów, co dotychczas nie było możliwe. 

Nowy wzór PIT-2 - blok F

 

 1. Oświadczenie podatnika składane płatnikowi w sprawie zwolnień, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 152–154 ustawy.

W bloku G należy zaznaczyć odpowiednia opcję, jeśli podatnik ma prawo do korzystania do jednej z ulg:

 1. ulga na powrót (art. 21 ust. 1 pkt 152) – zaznaczając tę opcję, należy podać lata, w których ulga może być stosowana (ulga ograniczona jest do 4 lat);
 2. ulga dla rodzin 4+ (art. 21 ust. 1 pkt 153);
 3. ulga dla pracujących seniorów (art. 21 ust. 1 pkt 154).

Co ważne, wybierając jedną z opcji, podatnik oświadcza, że „jestem świadomy/świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. W tej części możliwa jest także rezygnacja z danej preferencji podatkowej.

Nowy wzór PIT-2 - blok G

H. Wniosek podatnika składany płatnikowi o niestosowanie ulgi dla młodych lub pracowniczych kosztów uzyskania przychodów

W bloku H podatnik określa, czy chce zrezygnować z ulgi dla młodych oraz pracowniczych kosztów uzyskania przychodu. Jeśli płatnikiem podatku jest zakład pracy, pracownik może zaznaczyć obie opcje.

Nowy wzór PIT-2 - blok H

I.  Wniosek podatnika składany płatnikowi o rezygnację ze stosowania 50% kosztów uzyskania przychodu

W bloku I podatnik wnioskuje o niestosowanie 50% kosztów uzyskania dochodów. Przypomnijmy, że 50% KUP stosowany jest w pracach twórczych jako przeniesienie praw autorskich na osobę zlecającą. Płatnik, który otrzyma taki wniosek, powinien w rozliczeniu podatku stosować zwykłe 20% koszty uzyskania przychodu.

Nowy wzór PIT-2 - blok I

J. Wniosek podatnika składany płatnikowi w sprawie niepobierania zaliczek w roku podatkowym.

Blok J skierowany jest do osób, które przewidują, że w danym roku podatkowym suma ich dochodów nie przekroczy 30 000 zł, w związku z czym wnioskują o niepobieranie zaliczek na podatek.

Przykład 6.

Pan Marian pracuje na pół etatu z wynagrodzeniem minimalnym. Nie ma innego źródła przychodu, dlatego wie, że jego przychód w danym roku nie przekroczy kwoty 30 000 zł. Tym samym może złożyć pracodawcy wniosek o niepobieranie zaliczki na podatek.

Co ważne, o ile wszystkie inne oświadczenia wniosku obowiązują także w kolejnych latach, o tyle część J należy wypełniać i składać co roku na nowo, ponieważ wskazuje się konkretny rok, którego dotyczy ten wniosek.

Jeśli podatnik chce wycofać wniosek w tym zakresie, powinien złożyć PIT-2 z zaznaczonym polem 21.

Przeczytaj więcej na temat wniosku o niepobieranie zaliczki na podatek dochodowy.

 

Nowy wzór PIT-2 - blok J

 

K. Podpis

W ostatnim bloku podatnik składa swój podpis z datą wypełnienia wniosku.

Nowy wzór PIT-2 - blok J

Co ważne, należy wiedzieć, że pełna odpowiedzialność za złożone oświadczenia i wnioski spoczywa na podatniku. Płatnik nie ponosi żadnych konsekwencji z tytułu błędnie pobranych zaliczek na podatek, jeśli wynikało to z zastosowania otrzymanych oświadczeń i wniosków. 

PIT-2 po zakończeniu zatrudnienia

Kolejnym nowym przepisem obowiązującym od 2023 roku jest nieuwzględnianie oświadczeń i wniosków po ustaniu zatrudnienia. Przepisy wskazują tylko 3 wyjątki w tym zakresie, tzn. że po ustaniu zatrudnienia płatnik powinien nadal respektować wnioski o:

 • obliczanie zaliczek bez stosowania zwolnienia od podatku, tzw. ulgi dla młodych;
 • tzw. pracowniczych kosztów uzyskania przychodów (standardowych i podwyższonych); 
 • rezygnacji ze stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów.

Podsumujmy, że od 1 stycznia 2023 roku obowiązuje nowy wzór PIT-2 (9). Podatnik może składać wnioski i oświadczenia na wzorze druku lub w inny sposób przyjęty u danego płatnika. Najważniejszą zmianą jest możliwość dzielenia ulgi podatkowej na maksymalnie 3 płatników. Z kolei zarówno składanie, jak i wycofywanie wniosków może odbywać się przez cały rok w dowolnym momencie. Raz złożone oświadczenie ma zastosowanie również w kolejnych latach – nie należy składać go co roku.

Najczęściej zadawane pytania

 • U ilu pracodawców można złożyć PIT-2?

  Podatnik powinien złożyć wniosek PIT-2 u każdego pracodawcy, ale tylko u maksymalnie 3 z nich może zaznaczyć chęć korzystania z ulgi podatkowej.
 • Jeśli emeryt korzysta z ulgi podatkowej rozliczanej przez organ rentowy, to nie powinien korzystać z ulgi u pracodawcy.
 • PIT-2 można złożyć w dowolnym momencie roku i w dowolnym momencie zatrudnienia. Należy pamiętać, że na pracowniku ciąży obowiązek aktualizowania danych, jeśli jego sytuacja się zmieniła.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów