Poradnik Przedsiębiorcy

Wypowiedzenie umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia - wzór z omówieniem

Wypowiedzenie umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia skutkuje natychmiastowym ustaniem stosunku pracy. Kiedy możliwe jest wypowiedzenie umowy ze sutkiem natychmiastowym? Jakie ograniczenia wynikają z Kodeksu pracy? Jakie wynikają z tego konsekwencje dla pracownika i pracodawcy? Odpowiedź znajdziesz w poniższym artykule.

Pobierz darmowy wzór wypowiedzenia umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia w formacie PDF i DOCX

Do pobrania:

pdf
Wypowiedzenie umowy o pracę bez okresu wypowiedzenia - wzór.pdf druk do ręcznego wypełnienia
docx
Wypowiedzenie umowy o pracę bez okresu wypowiedzenia - wzór.docx edytowanie, wydrukowanie, zapisywanie

Wypowiedzenie umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia

Wypowiedzenie umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia inaczej nazywane jest wypowiedzeniem ze skutkiem natychmiastowym. Polega na jednostronnym oświadczeniu drugiej stronie umowy o pracę, która wyraźnie zaznacza, że umowa o pracę przestaje obowiązywać. Strona rozwiązująca umowę powinna wskazać przyczyny wypowiedzenia. Wypowiedzenie bez zachowania okresu wypowiedzenia może dotyczyć każdego rodzaju umowy o pracę (na czas określony, jak i nieokreślony), przy czym by było możliwe, muszą zostać spełnione określone przesłanki, a strona składająca wypowiedzenie powinna spełnić warunki wskazane w Kodeksie pracy.

Wypowiedzenie umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia - strony wypowiedzenia

Wypowiedzenie umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia może złożyć zarówno pracodawca, jak i pracownik. Sytuacje, w których takie wypowiedzenie jest skuteczne, określa Kodeks pracy. Mianowicie pracownik może rozwiązać umowę o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia, jeżeli:

 • zostanie wydane orzeczenie lekarskie stwierdzające szkodliwy wpływ wykonywanej pracy na zdrowie pracownika, a pracodawca nie przeniesie go do innej pracy w terminie wskazanym w orzeczeniu lekarskim, odpowiedniej ze względu na jego stan zdrowia i kwalifikacje zawodowe (art. 55 § 1 Kodeksu pracy),

 • pracodawca dopuścił się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków wobec pracownika (art. 55 § 1¹ Kodeksu pra), w takiej sytuacji pracownikowi przysługuje także odszkodowanie, którego wartość jest równa wynagrodzeniu, jakie pracownik otrzymałby za okres wypowiedzenia.

Natomiast zgodnie z art. 52 § 1 Kodeksu pracy pracodawca może wypowiedzieć umowę o pracę ze skutkiem natychmiastowym, w razie:

 • ciężkiego naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych (np. nie przestrzeganie ustalonego czasu pracy, regulaminu, przepisów BHP czy nie zachowanie tajemnicy służbowej);  

 • popełnienia przez pracownika w czasie trwania umowy o pracę przestępstwa, które uniemożliwia dalsze zatrudnianie go na zajmowanym stanowisku, jeżeli przestępstwo jest oczywiste lub zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem;  

 • zawinionej przez pracownika utraty uprawnień koniecznych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku.

Rozwiązanie umowy o pracę przez pracodawcę z wyżej wymienionych powodów jest tak zwanym zwolnieniem dyscyplinarnym.

Wypowiedzenie umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia z winy pracownika - ograniczenia

 1. Jeżeli wypowiedzenie dotyczy powodów wymienionych w art. 52 § 1. Kodeksu pracy (zwolnienie dyscyplinarne), pracodawca nie może rozwiązać umowy ze skutkiem natychmiastowym po upływie 1 miesiąca od dnia, w którym pracodawca dowiedział się o okoliczności uzasadniającej rozwiązanie umowy.

 2. Jeżeli w zakładzie pracy funkcjonuje organizacja związkowa, wypowiedzenie umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia nie może nastąpić bez konsultacji z tą organizacją. Związki zawodowe mają trzy dni na dostarczenie swojej opinii pracodawcy.

Umowa może zostać rozwiązana przez pracodawcę bez wypowiedzenia z przyczyn niezawinionych przez pracownika, jeżeli:

 • niezdolność pracownika do pracy wskutek choroby trwa:

      - dłużej niż 3 miesiące – gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 6 miesięcy,
      - dłużej niż łączny okres pobierania z tego tytułu wynagrodzenia i zasiłku oraz pobierania świadczenia rehabilitacyjnego przez pierwsze 3 miesiące – gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy co  najmniej 6 miesięcy lub jeżeli niezdolność do pracy została spowodowana wypadkiem przy pracy albo chorobą zawodową;  

 • usprawiedliwiona nieobecność pracownika w pracy (z innych przyczyn niż wyżej wymienione) trwa dłużej niż 1 miesiąc.

Wypowiedzenie umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia z przyczyn niezawinionych przez pracownika - ograniczenia

 1. Umowa o pracę nie może zostać rozwiązana w okresie pobierania zasiłku z tytułu opieki nad dzieckiem, a w przypadku odosobnienia pracownika ze względu na chorobę zakaźną – w okresie pobierania z tego tytułu wynagrodzenia i zasiłku.

 2. Pracodawca nie może wypowiedzieć umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia, jeśli pracownik stawi się do pracy po ustaniu przyczyny nieobecności. Kodeks nakazuje, by pracodawca w miarę możliwości zatrudnił ponownie pracownika, jeżeli w okresie 6 miesięcy od rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z przyczyn wymienionych powyżej zgłosi się ponownie do pracy po ustaniu przyczyn nieobecności (czyli np. choroby).

Uwaga!

Wypowiedzenie umowy o pracę bez zachowania terminu wypowiedzenia w treści powinno zawierać pouczenie pracodawcy o tym, że pracownik ma prawo odwołać się do sądu pracy od treści dokumentu.