Poradnik Przedsiębiorcy

Umowa zlecenie - wzór wraz z omówieniem

Umowa zlecenie to umowa cywilnoprawna, stosowana bardzo często przez przedsiębiorców nie zatrudniających pracowników na podstawie umowy o pracę. Z definicji, w umowie zlecenie zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania konkretnej czynności zleconej przez zleceniodawcę. Przepisy Kodeksu cywilnego w art. 734 -751 wskazują najważniejsze kwestie dotyczącej tej umowy.

Pobierz darmowy wzór umowy zlecenia w formacie pdf i docx!

Do pobrania:

pdf
Wzór umowy zlecenie.pdf druk do ręcznego wypełnienia
doc
Wzór umowy zlecenie.doc edytowanie, wydrukowanie, zapisywanie

Jest to umowa starannego działania, polegająca na dążeniu przez zleceniobiorcę do zrealizowania określonych umową zadań przy zachowaniu należytej staranności. Przyjmujący zlecenie nie odpowiada jednak za to, że pożądany skutek zostanie osiągnięty ale powinien wykazać należytą staranność, żeby ten cel osiągnąć. Umowa zlecenie opiera się w dużej mierze na zaufaniu.

Przykład 1.

Adwokat działając w imieniu swojego klienta podejmuje wszystkie czynności do wygrania sprawy ale nie odpowiada za orzeczenie, które ostatecznie zapadnie.

Umowa zlecenie a odpowiedzialność

Zleceniobiorca, co do zasady ma wykonywać określone w umowie czynności osobiście. Jednak wiąże się to z brakiem odpowiedzialności za ostateczny efekt zlecenia. Bowiem jeżeli nie określono w umowie inaczej, odpowiedzialność zleceniobiorcy regulowana jest Kodeksem cywilnym. Mowa tu przede wszystkim o odpowiedzialności za nienależyte wykonanie zlecenia czy powstałe w wyniku działań zleceniobiorcy szkody.

Umowa może jednak pozwalać zleceniobiorcy na przekazanie wykonania pracy osobie trzeciej. W takim wypadku zleceniobiorca oraz jego zastępca ponoszą odpowiedzialność za wykonywane zlecenie.

W przypadku dokonywania zleconych czynności w sferze prawnej, zleceniobiorca działa jak pełnomocnik.

Umowa zlecenie - wypowiedzenie

Kolejną cechą umowy zlecenie, która uważana jest zarówno za jej wadę i zaletę jest fakt, że może zostać wypowiedziana w każdym momencie jej trwania przez każdą ze stron. Termin wypowiedzenia także nie obowiązuje, chyba, że został określony podczas spisywania umowy.

Umowa zlecenie - elementy

Umowa zlecenie powinna zawierać następujące elementy:

  • oznaczenie stron umowy (dane zleceniobiorcy i zleceniodawcy),

  • określenie przedmiotu zlecenia,

  • wysokość wynagrodzenia (jeżeli umowa jest nieodpłatna, należy to zaznaczyć),

  • datę rozpoczęcia oraz zakończenia umowy,

  • forma zapłaty (opcjonalnie),

  • podpisy obu stron.