0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Umowa zlecenie 2024 r.- wzór wraz z omówieniem

Wielkość tekstu:

Umowa zlecenie to umowa cywilnoprawna, stosowana bardzo często przez przedsiębiorców nie zatrudniających pracowników na podstawie umowy o pracę. Z definicji, w umowie zlecenie zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania konkretnej czynności zleconej przez zleceniodawcę. Przepisy Kodeksu cywilnego w art. 734 -751 wskazują najważniejsze kwestie dotyczącej tej umowy.

Pobierz darmowy wzór umowy zlecenia w formacie pdf i docx!

Do pobrania:

Wzór umowy zlecenie.pdf
Wzór umowy zlecenie.doc

Czym jest umowa zlecenie?

Jest to umowa starannego działania, polegająca na dążeniu przez zleceniobiorcę do zrealizowania określonych umową zadań przy zachowaniu należytej staranności. Przyjmujący zlecenie nie odpowiada jednak za to, że pożądany skutek zostanie osiągnięty ale powinien wykazać należytą staranność, żeby ten cel osiągnąć. Umowa zlecenie opiera się w dużej mierze na zaufaniu.

Przykład 1.

Adwokat działając w imieniu swojego klienta podejmuje wszystkie czynności do wygrania sprawy ale nie odpowiada za orzeczenie, które ostatecznie zapadnie.

Umowa zlecenie a odpowiedzialność

Zleceniobiorca, co do zasady ma wykonywać określone w umowie czynności osobiście. Jednak wiąże się to z brakiem odpowiedzialności za ostateczny efekt zlecenia. Bowiem jeżeli nie określono w umowie inaczej, odpowiedzialność zleceniobiorcy regulowana jest Kodeksem cywilnym. Mowa tu przede wszystkim o odpowiedzialności za nienależyte wykonanie zlecenia czy powstałe w wyniku działań zleceniobiorcy szkody.

Umowa może jednak pozwalać zleceniobiorcy na przekazanie wykonania pracy osobie trzeciej. W takim wypadku zleceniobiorca oraz jego zastępca ponoszą odpowiedzialność za wykonywane zlecenie. W przypadku dokonywania zleconych czynności w sferze prawnej, zleceniobiorca działa jak pełnomocnik.

Przez umowę zlecenie przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do dokonania określonej czynności prawnej dla dającego zlecenie. W umowie zlecenia ważny jest fakt wykonywania pracy na rzecz zleceniodawcy, która niekoniecznie będzie prowadzić do określonego rezultatu. Umowa zlecenie powinna być zawarta na piśmie i podpisana przez obydwie strony – zleceniobiorcę i zleceniodawcę. Jej zaletą jest swoboda w zakresie ustalenia miejsca, czasu i sposobu wykonywania zadania.

Umowa zlecenie – stawka godzinowa w 2024 r.

Nowelizacja przepisów z 1 stycznia 2017 r. wprowadziła wysokość minimalnego wynagrodzenia także do umów zleceń. Wysokość stawki godzinowej powiązana jest wysokością minimalnego wynagrodzenia za pracę, czyli zmienia się wraz z wysokością tego wynagrodzenia.

Minimalne wynagrodzenie w 2024 roku wzrośnie dwa razy. Od 1 stycznia wynosi 4 242,00 zł brutto, a od lipca będzie wynosić 4 300,00 zł. Tym samym wysokość minimalnej stawki godzinowej na umowie zleceniu wynosi od stycznia do czerwca 27,70 zł/godz., a od lipca do grudnia wyniesie 28,10 zł/godz.

W związku z ustaleniem stawki minimalnej przedsiębiorca ma obowiązek ewidencjonowania czasu przepracowanego przez zleceniobiorcę. Ewidencje prowadzi się w takiej formie, aby było możliwe sprawdzenie, czy zostały zastosowane wymogi dotyczące minimalnej stawki godzinowej przez organy kontrolujące.

Skorzystaj z Kalkulatora umowy zlecenie 2024 i wylicz swoje wynagrodzenie!

Składki w przypadku umowy zlecenie

W przypadku umowy zlecenie istnieje obowiązek naliczania i odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne do ZUS-u. Przedsiębiorca zgłasza zleceniobiorcę do wszystkich obowiązkowych ubezpieczeń społecznych, czyli do emerytalnego i rentowego, natomiast ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolne. W sytuacji, gdy zleceniobiorca posiada inne tytuły do ubezpieczenia, których kwota jest równa lub wyższa niż minimalna krajowa, wówczas przedsiębiorca zwolniony jest z odprowadzania składek społecznych za zleceniobiorcę, a obowiązkowo opłacana jest jedynie składka zdrowotna. Kiedy zawieramy umowę zlecenie z własnym pracownikiem, który jest jednocześnie zatrudniony na podstawie umowy o pracę, wówczas zleceniobiorca podlega obowiązkowo wszystkim ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnym z tytułu umowy zlecenia. Gdy umowę zlecenie podpisuje się z uczniem lub studentem, który nie ma ukończonych 26 lat, wtedy zleceniodawca nie ma obowiązku zgłoszenia go do ubezpieczeń ZUS.

Umowa zlecenie - wypowiedzenie

Kolejną cechą umowy zlecenie, która uważana jest zarówno za jej wadę i zaletę jest fakt, że może zostać wypowiedziana w każdym momencie jej trwania przez każdą ze stron. Termin wypowiedzenia także nie obowiązuje, chyba, że został określony podczas spisywania umowy.

Umowa zlecenie - elementy

Umowa zlecenie powinna zawierać następujące elementy:

  • oznaczenie stron umowy (dane zleceniobiorcy i zleceniodawcy),
  • określenie przedmiotu zlecenia,
  • wysokość wynagrodzenia (jeżeli umowa jest nieodpłatna, należy to zaznaczyć),
  • datę rozpoczęcia oraz zakończenia umowy,
  • forma zapłaty (opcjonalnie),
  • podpisy obu stron.

Aby umowa zlecenie była zawarta w poprawny sposób powinna zawierać odpowiednie zapisy. Należy pamiętać dodatkowo o przestrzeganiu minimalnej stawki godzinowej oraz zgłoszeniu zleceniobiorcy do ZUS.

Umowa zlecenie w systemie wFirma 

Oprogramowanie wFirma.pl pozwala na rozliczanie umów cywilnoprawnych począwszy od tworzenia dokumentacji po rozliczenia wynagrodzenia, sporządzanie deklaracji ZUS czy zeznań rocznych.

Dodawanie umowy zlecenie wymaga, w pierwszym kroku, wskazania pracownika dla którego umowa jest tworzona. Następnie można wprowadzić podstawowe parametry umowy niezbędne do utworzenia umowy oraz późniejszego poprawnego generowania rachunków. Należy tu określić daty podpisania, rozpoczęcia oraz zakończenia umowy oraz wynagrodzenia.

Umowa zlecenie - darmowy wzór z omówieniem

 

System jest skonstruowany tak, aby maksymalnie ułatwić pracę użytkownikowi, dlatego dodawanie umowy zlecenia w wFirma.pl jest wyjątkowo proste. Umowa zlecenie zawsze zawiera aktualne dane 

Najczęściej zadawane pytania

  • Czy trzeba zgłaszać umowę zlecenie do ZUS?

    Każda umowa zlecenia albo umowa o świadczenie usług jest odrębnym tytułem do ubezpieczeń emerytalnego i rentowych. Dlatego z każdego tytułu (umowy) zleceniobiorca powinien być zgłoszony do ubezpieczeń społecznych, a także ubezpieczenia zdrowotnego bądź wyłącznie do ubezpieczenia zdrowotnego. Wyjątkiem jest umowa zlecenie ze studentem/uczniem do 26 roku życia.
  • Praca na podstawie umowy zlecenie zalicza się do stażu od jakiego zależy wysokość emerytury, jeżeli zleceniobiorca opłacał składki na ubezpieczenie emerytalne.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów