Poradnik Przedsiębiorcy

Powered by

wFirma.pl

Poznaj
niezbędne narzędzia
do zarządzania
Twoją firmą!

Dostępne
na wszystkie
platformy

Apple Windows Android BlackBerry

Umowa zlecenie - wzór z omówieniem

Umowa zlecenie to umowa cywilnoprawna, stosowana bardzo często przez pracodawców z celu zatrudnienia pracowników. Wynika to przede wszystkim z faktu, że nie obowiązują jej przepisy dotyczące minimalnego wynagrodzenia czy czasu pracy.

Z definicji, w umowie zlecenie zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania konkretnej czynności zleconej przez zleceniodawcę. Jest to umowa starannego działania, polegająca na dążeniu przez zleceniobiorcę do zrealizowania określonych umową zadań przy zachowaniu należytej staranności.

Umowa zlecenie a odpowiedzialność

Zleceniobiorca, co do zasady ma wykonywać określone w umowie czynności osobiście. Jednak wiąże się to z brakiem odpowiedzialności za ostateczny efekt zlecenia. Bowiem jeżeli nie określono w umowie inaczej, odpowiedzialność zleceniobiorcy regulowana jest kodeksem cywilnym. Mowa tu przede wszystkim o odpowiedzialności za nienależyte wykonanie zlecenia czy powstałe w wyniku działań zleceniobiorcy szkody.

Umowa może jednak pozwalać zleceniobiorcy na przekazanie wykonania pracy osobie trzeciej. W takim wypadku zleceniobiorca oraz jego zastępca ponoszą odpowiedzialność za wykonywane zlecenie.

Umowa zlecenie - wypowiedzenie

Kolejną cechą umowy zlecenie, która uważana jest zarówno za jej wadę i zaletę jest fakt, że może zostać wypowiedziana w każdym momencie jej trwania przez każdą ze stron. Termin wypowiedzenia także nie obowiązuje, chyba, że został określony podczas spisywania umowy.

Umowa zlecenie - elementy

Umowa zlecenie powinna zawierać następujące elementy:

  • oznaczenie stron umowy (dane zleceniobiorcy i zleceniodawcy),

  • określenie przedmiotu zlecenia,

  • wysokość wynagrodzenia (jeżeli umowa jest nieodpłatna, należy to zaznaczyć),

  • datę rozpoczęcia oraz zakończenia umowy,

  • forma zapłaty (opcjonalnie),

  • podpisy obu stron.

Do pobrania:

pdf
wzor-umowa-zlecenie-z-omowieniem.pdf druk do ręcznego wypełnienia
doc
wzor-umowa-zlecenie-z-omowieniem.doc edytowanie, wydrukowanie, zapisywanie