Poradnik Przedsiębiorcy

Karta ewidencji czasu pracy - wzór z omówieniem

Karta ewidencji czasu pracy jest prowadzona dla prawidłowego ustalenia przysługującego pracownikowi wynagrodzenia oraz pozostałych świadczeń, związanych ze świadczeniem pracy.  

Prowadzenie ewidencji czasu pracy to obowiązek każdego pracodawcy, który zatrudnia chociażby jednego pracownika na podstawie umowy o pracę

Darmowy wzór karty ewidencji czasu pracy do pobrania w formacie PDF lub  XLSX!

Do pobrania:

pdf
Karta ewidencji czasu pracy.pdf druk do ręcznego wypełnienia
xlsx
Karta ewidencji czasu pracy.xlsx edytowanie, wydrukowanie, zapisywanie

Karta ewidencji czasu pracy - jakie informacje powinna zawierać?

Ewidencja czasu pracy powinna mieć formę imiennej karty, w której zostaną zawarte informacje dotyczące:

  • pracy w poszczególnych dobach, w tym pracy w niedziele i święta, w porze nocnej, w godzinach nadliczbowych oraz w dni wolne od pracy wynikające z rozkładu czasu pracy w przeciętnie 5-dniowym tygodniu pracy,
  • dyżurów,
  • urlopów,
  • zwolnień od pracy oraz innych usprawiedliwionych i nieusprawiedliwionych nieobecności w pracy,
  • w stosunku do pracowników młodocianych - także czasu ich pracy przy czynnościach wzbronionych młodocianym, których wykonywanie jest dozwolone w celu odbycia przygotowania zawodowego.

Pracodawca może rozszerzyć wzór karty ewidencji czasu pracy o dodatkowe elementy, które ułatwią rozliczenie czasu pracy w konkretnym zakładzie.

Ważne!

Karta ewidencji czasu pracy nie jest równoważna z prowadzeniem listy obecności lub harmonogramem czasu pracy.

Karta ewidencji czasu pracy - kiedy nie trzeba jej prowadzić?

Dla niektórych pracowników pracodawca nie ma obowiązku prowadzenia karty ewidencji czasu pracy. Dotyczy to pracowników:

  • objętych systemem zadaniowego czasu pracy,
  • zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy oraz
  • otrzymujących ryczałt za godziny nadliczbowe lub za pracę w porze nocnej.

W powyższych przypadkach należy ewidencjonować w kartach dni świadczenia pracy, a także urlopy i inne nieobecności.

Godziny podawane w karcie ewidencji czasu pracy

W karcie ewidencji czasu pracy nie trzeba podawać godzin rozpoczęcia i zakończenia pracy. Wystarczy wskazać jedynie liczbę przepracowanych godzin. Ewidencjonować należy zarówno pełne, jak i niepełne godziny pracy.

Przepisy prawa pracy nie określają jednorodnych symboli, które należy stosować przy wypełnianiu ewidencji czasu pracy. Ważne jest, aby stosowane ikony były czytelne zarówno dla osoby wypełniającej kartę, jak i dla pracownika oraz organów kontroli. Na karcie ewidencji czasu pracy można zamieścić legendę z opisem stosowanych symboli.