0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Zgłoszenie CEEB – czym jest i kiedy należy je złożyć?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

CEEB, czyli Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków, wystartuje dopiero w 2030 roku, jednak już 1 lipca 2021 roku w życie wszedł obowiązek dokonywania zgłoszeń źródeł ciepła i źródeł spalania paliw w budynku. Kogo dotyczy obowiązek? Co zawiera zgłoszenie CEEB i kiedy należy je złożyć? Dowiesz się z poniższego artykułu!

Czym jest zgłoszenie CEEB?

Właściciel lub zarządca budynku bądź lokalu ma obowiązek złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta deklarację o źródłach ciepła albo źródłach spalania paliw.

Jeżeli jesteś jedynie najemcą lokalu lub budynku – nie masz obowiązku złożenia deklaracji. Z informacji na stronach rządowych wynika ponadto, że w przypadkach, gdy właściciel budynku jest nieznany lub prawo własności jest nieustalone – nie istnieje podmiot zobowiązany do złożenia deklaracji CEEB.

Przykłady wypełnionej deklaracji odnaleźć można na stronie Głównego Nadzoru Budowlanego.

Zgłoszenie CEEB - jakie informacje należy podać?

Zgłoszenie CEEB powinno zawierać następujące informacje:

 • imię i nazwisko albo nazwę właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu oraz adres miejsca zamieszkania lub siedziby;
 • adres nieruchomości, w której obrębie eksploatowane jest źródło ciepła lub źródło spalania paliw;
 • numer telefonu właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu, o ile posiada;
 • adres poczty elektronicznej właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu, o ile posiada;
 • informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw oraz o ich przeznaczeniu i wykorzystywanych w nich paliwach.

Jeżeli dany właściciel lub zarządca ma w budynku lub lokalu więcej niż jedno źródło spalania lub źródło ciepła – w deklaracji powinien wskazać wszystkie te źródła. Co istotne, na stronach rządowych można odnaleźć wyjaśnienia, z których wynika, że zgłoszeniu podlegać będzie również np. nieużywany lub rzadko używany kominek.

Przez źródło spalania paliw rozumie się część instalacji spalania paliw będącą stacjonarnym urządzeniem technicznym, w którym następuje utlenianie paliw w celu wytworzenia energii. Deklarację składa się w przypadku, gdy takie źródło spalania:

 • ma nominalną moc cieplną mniejszej niż 1 MW oraz
 • nie wymaga pozwolenia, o którym mowa w art. 181 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o ochronie środowiska lub
 • nie wymaga zgłoszenia, o którym mowa w art. 152 ust. 1 ustawy o ochronie środowiska.

Kiedy i jak dokonać zgłoszenia CEEB?

Deklarację składa się w terminie 14 dni od dnia pierwszego uruchomienia danego źródła ciepła lub źródła spalania paliw.

Można ją złożyć w postaci:

 • elektronicznej, za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego obsługującego ewidencję, lub
 • pisemnej.

W przypadku zmiany danych o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw oraz o ich przeznaczeniu i wykorzystywanych w nich paliwach właściciel lub zarządca budynku lub lokalu jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia, w którym zaistniała zmiana.

Kontrola składanych deklaracji

W terminie 30 dni od dnia otrzymania deklaracji w postaci pisemnej wójt, burmistrz lub prezydent miasta wprowadza do ewidencji dane i informacje zawarte w deklaracji z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego obsługującego ewidencję.

Kontrolą wskazanych w deklaracji informacji zajmować się mają osoby uprawnione do wprowadzania danych i informacji do takiej ewidencji. Podmiotami tymi są zgodnie z ustawą osoby, które zgodnie z właściwymi przepisami uprawnione są do:

 • przeprowadzenia kontroli źródła spalania paliw o nominalnej mocy cieplnej mniejszej niż 1 MW niewymagającego pozwolenia lub zgłoszenia w myśl ustawy o ochronie środowiska;
 • przeprowadzenia kontroli spełnienia wymagań określonych w uchwale, o której mowa w art. 96 ust. 1 ustawy – Prawo o ochronie środowiska;
 • przeprowadzenia kontroli uiszczenia należnej opłaty za korzystanie ze środowiska, o której mowa w art. 284 ust. 1 ustawy o ochronie środowiska;
 • przeprowadzenia kontroli gospodarowania odpadami komunalnymi lub odprowadzania nieczystości ciekłych;
 • przeprowadzenia kontroli w zakresie emisji gazów i pyłów wprowadzanych do powietrza przez przedsiębiorcę w rozumieniu Ustawy z dnia 6 marca 2018 roku – Prawo przedsiębiorców;
 • przeprowadzenia kontroli przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych), o której mowa w art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. c Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane.

Ponadto kontrolować przedłożone w deklaracji informacje mogą podmioty:

 • wskazane przez BGK, realizujące czynności w zakresie premii termomodernizacyjnych i premii remontowych;
 • wskazane przez organy realizujące czynności w zakresie ulgi podatkowej, o której mowa w art. 26h Ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych;
 • wskazane przez organy lub inne podmioty udzielające ze środków publicznych finansowania albo dofinansowania przedsięwzięć termomodernizacyjnych, przedsięwzięć niskoemisyjnych lub przedsięwzięć remontowych, odnawialnych źródeł energii, lub innych przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza;
 • wskazane przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta w zakresie przyznanych świadczeń z pomocy społecznej lub innych form wsparcia finansowego ze środków publicznych w zakresie dodatku mieszkaniowego, dodatku energetycznego, zasiłku celowego z przeznaczeniem na ogrzewanie;
 • usuwające zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych.

Wskazane wyżej podmioty przy okazji wykonywania obowiązków związanych z wykonywaną funkcją mogą uzyskać informacje o nieprawdziwości zadeklarowanych danych. W takim przypadku osoby te wprowadzają dodatkowe informacje do rejestru obejmującego dotychczasowe deklaracje.

Przepisy nie przewidują wprost żadnej sankcji za złożenie deklaracji zawierającej nieprawdziwe informacje.

Odpowiedzialność karna za niezłożenie deklaracji w terminie

Kto, wbrew ciążącemu na nim obowiązkowi, nie składa w terminie deklaracji, podlega karze grzywny. Nie podlega karze sprawca, który złożył deklarację po terminie, jeżeli złożenie deklaracji nastąpiło przed dniem, w którym wójt, burmistrz lub prezydent miasta powziął wiadomość o popełnieniu wykroczenia.

Nowe regulacje dotyczące rejestru od 2030 roku

W 2030 roku w życie wejdą przepisy o centralnej ewidencji emisyjności budynków, którą prowadzi i której administratorem będzie minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa.

W ewidencji zgromadzone zostaną takie dane jak:

 • dane i informacje o budynkach i lokalach w zakresie źródła ciepła, w tym zasilania z sieci ciepłowniczej, wykorzystywanego na potrzeby budynku lub lokalu;
 • źródła energii elektrycznej wykorzystywane na potrzeby budynku lub lokalu w celu ogrzewania lub podgrzania wody użytkowej;
 • źródła spalania paliw;
 • o przeprowadzonej kontroli;
 • o przekazanej premii termomodernizacyjnej, przekazanej premii remontowej oraz zwrotu takich premii;
 • udzielone ze środków publicznych finansowanie albo dofinansowanie przedsięwzięć termomodernizacyjnych, przedsięwzięć niskoemisyjnych lub przedsięwzięć remontowych, odnawialnych źródeł energii, innych przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza;
 • przyznane świadczenia z pomocy społecznej lub inne formy wsparcia finansowego ze środków publicznych w zakresie dodatku mieszkaniowego, dodatku energetycznego, zasiłku celowego z przeznaczeniem na ogrzewanie;
 • dane właścicieli lub zarządców budynków lub lokali.

Do ewidencji bieżący wgląd będą mieć organy, które wykonują obowiązki związane z przyznawaniem ww. świadczeń lub kontrolą wskazanych wyżej informacji. Do własnego wpisu w ewidencji wgląd będzie mieć także właścicieli i zarządca budynku lub lokalu. 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów