Poradnik Przedsiębiorcy

Działalność gospodarcza w mieszkaniu - jak rozliczyć koszty?

W ostatnim czasie popularne stało się prowadzenie działalności gospodarczej w prywatnym mieszkaniu, które jest własnością przedsiębiorcy. Jest to jeden ze sposobów na uniknięcie dodatkowych kosztów związanych z wynajmem i utrzymaniem biura. Wyjaśniamy jak funkcjonuje działalność gospodarcza w mieszkaniu.

Działalność gospodarcza w mieszkaniu - o czym należy pamiętać?  

Osoby zamierzające otworzyć jednoosobową działalność gospodarczą często decydują się na jej rejestrację we własnym mieszkaniu. Wiąże się to przede wszystkim z oszczędnością, ale jest też wygodne. Należy jednak pamiętać, że konieczne jest oddzielenie wydatków prywatnych od tych, które są związane z działalnością, ponieważ tylko te drugie mogą stanowić koszt uzyskania przychodu. Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym za koszty uzyskania przychodów uznaje się wydatki, które zostały poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zabezpieczenia ich źródła. Najważniejsze jednak jest przygotowanie oświadczenia, w którym przedsiębiorca wykaże jaką cześć mieszkania przeznaczy na potrzeby działalności.

Co do zasady nie trzeba informować wspólnoty mieszkaniowej o zamiarze prowadzenia działalności w mieszkaniu. Jednakże przed rozpoczęciem prowadzenia firmy należy sprawdzić, czy możliwe jest jej prowadzenie w danym budynku.

Uwaga!

Przedsiębiorca musi wystąpić o zgodę wspólnoty mieszkaniowej, gdy planuje założyć w lokalu np. gabinet lekarski czy też salon fryzjerski.

Zmiany w użytkowaniu lokalu

Kolejnym krokiem, jaki powinien podjąć przyszły przedsiębiorca, jest zgłoszenie w starostwie zmiany sposobu użytkowania części bądź całości lokalu, o ile rzeczywiście do takiej zmiany dochodzi. Dzięki temu przedsiębiorca będzie wiedział, czy zmiana przeznaczenia lokalu będzie wymagała dodatkowych działań, związanych z rodzajem wykonywanej działalności. W dokumencie składanym do starostwa właściciel firmy powinien opisać obecny sposób użytkowania lokalu oraz przedstawić prace, które będzie wykonywał po założeniu firmy. Do takiego zgłoszenia należy dołączyć listę zawartą w ust. 2 art. 71 prawa budowlanego:

  • opis i rysunek, który przedstawia lokalizację budynku oraz sąsiadujących obiektów budowlanych,

  • opis techniczny budynku oraz lokalu mieszkalnego, zawierający charakterystykę nieruchomości, dane technologiczne, dane techniczno-użytkowe oraz wielkość i rodzaj obciążeń,

  • oświadczenie, które stanowi że przedsiębiorca ma prawo do dysponowania nieruchomości na cele budowlane,

  • zaświadczenie odpowiedniego organu (wójta lub burmistrza) o tym, że planowany sposób użytkowania lokalu jest zgodny z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego,

  • ekspertyza budowlana, którą musi wykonać osoba, która posiada uprawnienia budowlane,

  • pozwolenia, uzgodnienia i opinie - stosowane do planowanej przez nas działalności.

Ważne!

Należy zwrócić uwagę, że zdarzają się sytuacje, w których przedsiębiorcy zobowiązani są zapłacić wyższą stawkę podatku od nieruchomości od metra kwadratowego, właściwą dla powierzchni przeznaczonej na działalność gospodarczą.

Starosta ma 30 dni na wniesie ewentualnego sprzeciwu. Jeśli przedsiębiorca nie otrzyma w tym czasie żadnych informacji z urzędu, może przyjąć, że wniosek został zaakceptowany i przejść do kolejnego kroku, którym jest rejestracja miejsca prowadzenia działalności w CEIDG.

Działalność gospodarcza w mieszkaniu a rejestracja w CEIDG

Działalność gospodarcza wymaga rejestracji w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Można jej dokonać w następujące sposoby:

  • online z miejsca innego niż odpowiedni urząd (wówczas wymagany jest kwalifikowany podpis elektroniczny lub bezpłatny profil zaufany na platformie ePUAP),

  • online z urzędzie miasta lub gminy  (następnie należy go wydrukować i podpisać) podpisania wydrukowane wniosku,

  • wypełnienie i złożenie papierowego wniosku w urzędzie,

  • wypełnienie papierowego wniosku i przesłanie go listem poleconym z podpisem potwierdzonym notarialnie.