Wczasy pod gruszą – dla kogo i na jakich zasadach?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Wczasy pod gruszą jest to świadczenie wypłacane w ramach zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Fundusz ten tworzą pracodawcy zatrudniający według stanu na 1 stycznia danego roku co najmniej 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty. Jeśli firma zatrudnia mniej niż 50 pracowników, ZFŚS jest tworzony na wniosek zakładowej organizacji związkowej. Nie każdy pracodawca musi więc wypłacać wczasy pod gruszą. 

Kto może skorzystać? 

Jak określił ustawodawca, ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych mogą korzystać pracownicy oraz członkowie ich rodzin, byli pracownicy – emeryci i renciści oraz ich rodziny, a także wszelkie inne osoby, którym pracodawca umożliwił korzystanie ze środków ZFŚS, np. w regulaminie funduszu.

Wczasy pod gruszą i świadczenie urlopowe to dwie różne formy finansowania wypoczynku pracownika.

Najważniejszym kryterium w przyznaniu świadczenia jest jednak kryterium dochodowe. Wynika to z art. 8 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, gdzie ustawodawca wprost określa, że przyznawanie ulgowych usług i świadczeń oraz wysokość dopłat z funduszu uzależnia się od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z niego. Aby pracownik otrzymał świadczenie, musi co do zasady wykorzystać wykorzystać 10 dni nieprzerwanego urlopu wypoczynkowego oraz złożyć stosowny wniosek o przyznanie świadczenia.

Nie ma znaczenia, kiedy pracownik udaje się na urlop. Wczasy pod gruszą przysługują dla pracownika, który udaje się zarówno na urlop letni, jak i zimowy. Nie ma też wymogu, aby urlop spędzać poza domem. 

Wniosek o wypłatę świadczenia

W celu uzyskania wczasów pod gruszą oraz innych świadczeń pracownik ma za zadanie złożyć pracodawcy oświadczenie o swojej sytuacji majątkowej i rodzinnej. Na tej podstawie przełożony określa, czy i w jakiej kwocie świadczenie będzie przysługiwało. Sam wniosek urlopowy nie jest wystarczający, aby pracownik uzyskał świadczenie – by je wypłacono, konieczne jest złożenie wniosku o jego wypłatę. 

Wczasy pod gruszą – kwota świadczenia

Wczasy pod gruszą nie mają z góry określonej kwoty. To, ile pracownik dostanie, jest uzależnione od zarobków zarówno jego, jak i członków jego rodziny. Co ważne, na wysokość świadczenia nie mogą mieć wpływu takie kryteria jak staż pracy, przebywanie na urlopie czy kwalifikacje. Niedopuszczalne jest również wypłacanie wszystkim pracownikom takiej samej kwoty świadczenia.

Wczasy pod gruszą wypłacane są ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Są zwolnione od podatku dochodowego od osób fizycznych do kwoty 2000 zł. Warto również wspomnieć, że od kwoty świadczenia nie są pobierane składki ZUS.

Wniosek o wypłatę świadczenia  może być niewystarczający, aby pracownik uzyskał wczasy pod gruszą. Pracodawca musi przede wszystkim  zbadać sytuację pracownika na podstawie złożonej przez niego dokumentacji. W praktyce wczasy pod gruszą zostają przyznane pracownikom o skromnych dochodach, których sytuacja materialna jest najtrudniejsza.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów