0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Bankowóz i karawan jako samochody z pełnym odliczeniem VAT

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Dnia 1 kwietnia weszło w życie Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie pojazdów samochodowych uznawanych za wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika (dalej: rozporządzenie). W tym akcie wykonawczym do Ustawy o podatku od towarów i usług (dalej: ustawa o VAT) dookreślono katalog pojazdów korzystających z pełnego odliczenia

Karawan i bankowóz

Zgodnie z art. 86a ust. 9 ustawy o VAT za pojazdy wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika uznaje się pojazdy samochodowe będące pojazdami o specjalnym przeznaczeniu. Wśród nich można wyróżnić takie pojazdy, jak:

 • agregat elektryczny / spawalniczy,
 • pojazd do prac wiertniczych,
 • koparka,
 • koparko-spycharka,  
 • ładowarka,
 • podnośnik do prac konstrukcyjno-montażowych,
 • żuraw samochodowy.

Warto pamiętać, że na mocy art. 86a ust. 16 minister właściwy do spraw finansów publicznych może określić, w drodze rozporządzenia, inne niż wymienione w ust. 9 pojazdy samochodowe, uznawane za wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika, wymagania dla tych pojazdów samochodowych oraz dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań, uwzględniając specyfikę ich konstrukcji oraz ich zastosowanie, a w przypadku pojazdów mających więcej niż jeden rząd siedzeń - również wymóg, aby dopuszczalna masa całkowita była większa niż 3 tony.

Dlatego też na mocy § 2 rozporządzenia katalog tych pojazdów rozszerzono o następujące pojazdy:

 • pogrzebowy,
 • bankowóz - wyłącznie typu A i B

- jeżeli mają jeden rząd siedzeń albo ich dopuszczalna masa całkowita jest większa niż 3 tony.

Wymienione w tym akcie wykonawczym pojazdy specjalne aby mogły korzystać z pełnego odliczenia, muszą spełniać szereg wymagań technicznych oraz sanitarnych. Te zaś zostały zawarte:

 • w § 4 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich (Dz. U. Nr 249, poz. 1866) – w przypadku pojazdu pogrzebowego;
 • odpowiednio w załączniku nr 3 albo załączniku nr 4 do Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 września 2010 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne (Dz. U. Nr 166, poz. 1128, z 2012 r. poz. 1262 oraz z 2013 r. poz. 1652) – w przypadku bankowozu.

Konstrukcja wszystkich wymienionych powyżej pojazdów bezdyskusyjnie wyklucza ich użycie do celów prywatnych albo powoduje, że ewentualny użytek do celów prywatnych będzie nieistotny.

Należy zwrócić uwagę na to, że minister finansów, rozszerzając katalog pojazdów specjalnych o bankowozy, uwzględnił jedynie pojazdy typu A oraz B. W podanej egzemplifikacji pominięto bankowozy typu C. W konsekwencji nie należy mylnie sądzić, że wydatki poniesione w związku z tym pojazdem nie będą korzystały w ogóle z odliczenia podatku VAT. Taka potencjalna możliwość pojawi się w momencie, gdy posiadacz (podatnik) podejmie decyzję o prowadzeniu ewidencji przebiegu pojazdów dla celów VAT oraz dokona zgłoszenia samochodu w urzedzie, tym samym wykluczając użycie bankowozu do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą.

Jak potwierdzić specyfikację pojazdu specjalnego?

Należy dodać, że dokumentami potwierdzającymi spełnienie wymagań technicznych, są te wydane zgodnie z przepisami o ruchu drogowym.

Porady online

Prowadzisz firmę i masz pytania?

Skorzystaj z porad ekspertów Poradnika Przedsiębiorcy

Porady online dla firm

Jak zauważono w uzasadnieniu do rozporządzenia, w praktyce mogą wystąpić także odmienne stany faktyczne, których ustawodawca nie zawarł akcie wykonawczym. Przykładem może być pojazd specjalnie fabrycznie przystosowany do pełnionej funkcji albo samochód dostawczy (osobowy albo przerabiany na bankowóz).

W uzasadnieniu do aktu wykonawczego można dowiedzieć się,  że: “ (...) w rozporządzeniu nie wskazano wprost dokumentów, na podstawie których stwierdzane będzie spełnienie wymagań określonych dla danego pojazdu. W każdym przypadku bowiem zakres dokumentów potwierdzających spełnienie określonych wymagań będzie inny. Dla przykładu można wskazać tu dowód rejestracyjny (pozwolenie czasowe) oraz dodatkowe dokumenty określające dany typ pojazdu (zaświadczenie z przeprowadzanego badania technicznego potwierdzające spełnienie określonych dla danego typu pojazdu wymagań).”

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów