0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Amortyzacja samochodu osobowego firmowego

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Aby dokonywać odpisów amortyzacyjnych od samochodu osobowego, niezbędne jest ujęcie go w ewidencji środków trwałych firmy. Przy wyborze odpowiedniej metody amortyzacji istotny jest fakt, czy samochód osobowy jest nowy, czy używany lub też eksploatowany w trudnych warunkach - te czynniki warunkują, która metoda będzie możliwa do zastosowania. Dowiedz się na czym polega amortyzacja samochodu osobowego oraz jak amortyzować samochody nowe i używane.

Amortyzacja nowego samochodu osobowego lub używanego metodą liniową

Amortyzacja liniowa to standardowa metoda przeznaczona dla samochodów osobowych zakupionych na firmę. Zgodnie z założeniami tej metody środek trwały zużywa się równomiernie w ciągu całego okresu użytkowania. Przy jej zastosowaniu amortyzację rozpoczynamy od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym samochód wprowadzono do ewidencji środków trwałych. Z wykazu stawek amortyzacyjnych wynika, że dla samochodów osobowych sklasyfikowanych pod numerem KŚT 741 podstawowa roczna stawka amortyzacyjna wynosi 20%, co oznacza, że samochód będzie amortyzowany przez 5 lat.

Przykład 1.

Firma XYZ w czerwcu roku przyjęła do użytkowania samochód osobowy o wartości 25 000 zł. Kiedy możliwe będzie rozpoczęcie amortyzacji i ujęcie ich w KPiR w celu pomniejszenia dochodu?

W związku z tym, że amortyzacja rozpoczyna się w miesiącu następującym po miesiącu wprowadzenia środka trwałego do firmy, pierwszego odpisu amortyzacyjnego firma XYZ dokona w lipcu roku w wysokości 416, 67 zł czyli (25 000 x 20%) / 12 m-cy.

Amortyzacja samochodu osobowego metodą liniową przyśpieszoną

Podwyższenie stawki amortyzacyjnej polega na przemnożeniu stawki amortyzacyjnej podanej w Wykazie stawek amortyzacyjnych przez przyjęty przez podatnika współczynnik, nie wyższy od maksymalnego. W ten sposób można przyspieszyć czas rozliczenia w kosztach samochodu osobowego.

Dla samochodu osobowego stawka podstawowa wynosi 20%, natomiast maksymalna wartość współczynnika - 1,4. Tym samym najwyższa stawka amortyzacyjna może wynosić 28%, wówczas okres amortyzacji będzie trwał 3 lata i 7 miesięcy.

Amortyzację liniową przyspieszoną można zastosować w stosunku do samochodów osobowych tylko w przypadku, kiedy zachodzą określone ustawowo warunki. Podwyższenie stawki podstawowej może mieć miejsce w sytuacji używania samochodu:

  • w warunkach wymagających szczególnej sprawności technicznej albo

  • bardziej intensywnie w stosunku do warunków przeciętnych.

Z objaśnień do Wykazu rocznych stawek amortyzacyjnych dowiedzieć się możemy, że przez środki transportu wymagające szczególnej sprawności technicznej, rozumie się te obiekty, które używane są w pracy na trzy zmiany, mimo że nie działają ze swej istoty w ruchu ciągłym, używane w warunkach terenowych, w warunkach leśnych, pod ziemią lub innych wskazujących na bardziej intensywne zużycie.

Przepisy nie definiują jednak, co znaczy używanie samochodu bardziej intensywne w stosunku do warunków przeciętnych. Dlatego też przedsiębiorca musi dokonać takiej oceny we własnym zakresie, co może w praktyce okazać się pewnym problemem.

Jeżeli zachodzą wymienione okoliczności, podwyższoną stawkę amortyzacyjną można stosować od miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności uzasadniające te zmiany. Należy jednak pamiętać, że gdy zmienią się warunki uzasadniające podwyższenie stawki, trzeba ją obniżyć od następnego miesiąca.

Przykład 2.

Firma w czerwcu przyjęła do użytkowania samochód osobowy o wartości 25 000 zł. Samochód ten używany będzie ze względu na rodzaj działalności w trudnych warunkach terenowych.

Miesięczna wartość odpisu amortyzacyjnego wynosić będzie 583,33 zł czyli (25 000 x 20% x 1,4) / 12 m-cy.

Amortyzacja samochodu osobowego - metoda indywidualna 

Kolejną metodę jaką możemy zastosować do amortyzacji samochodu osobowego jest metoda indywidualna, według której możemy indywidualnie ustalać stawki amortyzacyjne dla używanych lub ulepszonych środków trwałych, które zostały wprowadzone do naszej ewidencji środków trwałych po raz pierwszy.

Zgodnie z definicją zawartą w art. 22j ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy o PIT środki trwałe uznaje się za:

  • używane - jeżeli podatnik udowodni, że przed ich nabyciem były wykorzystywane co najmniej przez okres 6 miesięcy przez podmiot inny niż podatnik,

  • ulepszone - jeżeli przed wprowadzeniem do ewidencji wydatki poniesione przez podatnika na ich ulepszenie stanowiły co najmniej 20% wartości początkowej.

W przypadku samochodów osobowych należy pamiętać, że okres amortyzacji nie może być krótszy niż 30 miesięcy, wówczas jeśli samochód osobowy spełnia definicję samochodu używanego lub ulepszonego, okres amortyzacji możemy skrócić do 2,5 roku. Oznacza to, że indywidualna roczna stawka amortyzacyjna dla samochodu osobowego nie może przekroczyć 40%. Jest to maksymalna wysokość tej stawki. Podatnicy jeśli tylko chcą, mogą ją również ustalić na poziomie niższym.

Przykład 3.

Firma w czerwcu zakupiła używany samochód osobowy o wartości 25 000 zł.

Miesięczna wartość odpisu amortyzacyjnego wynosić będzie: 833,33 zł czyli (25 000 x 40%) / 12 m-cy.

Jednorazowa amortyzacja samochodu osobowego

Zgodnie z przepisami amortyzacja jednorazowa może być stosowana dla środków trwałych zaliczanych do grupy 3-8, z wyłączeniem samochodów osobowych. Nie oznacza to jednak, że w ogóle nie ma możliwości zastosowania jednorazowego odpisu. Bowiem jeżeli wartość początkowa samochodu osobowego nie przekracza 10 000 zł (netto dla czynnych podatników VAT, brutto dla podatników zwolnionych z VAT), podatnik ma prawo do zastosowania jednorazowej amortyzacji wynikającej z art. 22f ust. 3 ustawy o PIT. Wobec tego składniki majątku o wartości początkowej nie przekraczającej 10.000 zł można wprowadzić bezpośrednio w koszty lub zamortyzować jednorazowo.

Odpisu jednorazowego takiego środka trwałego można w tym przypadku dokonać w miesiącu oddania samochodu do używania albo w miesiącu następnym.

Limity przy amortyzacji samochodu osobowego

W przypadku samochodów osobowych do dnia 31.12.2018 roku obowiązywało ograniczenie co do ujmowania odpisów amortyzacyjnych w kosztach podatkowych. Kosztem podatkowym nie były bowiem odpisy amortyzacyjne dotyczące samochodu osobowego w części ustalonej od jego wartości, przewyższającej równowartość 20 000 euro, przeliczonej na złote według kursu średniego NBP z dnia przekazania samochodu do używania.

Wobec powyższego skorzystanie z prawa do zaliczenia wydatków poniesionych na nabycie samochodu osobowego do kosztów podatkowych uzależnione było od ustalenia, jaka część każdego z odpisów amortyzacyjnych dotyczy wartości początkowej samochodu, nieprzekraczającej równowartości 20 000 euro. Pozostałej części odpisu nie można traktować jako kosztu uzyskania przychodu.

Od 01.01.2019 limit amortyzacji w przypadku nabycia pojazdów osobowych został znacznie zwiększony. Ustawodawca uzależnił jednak wysokość limitu od rodzaju posiadanego pojazdu. Dla samochodów spalinowych jest to wartość 150 tys. zł, a dla elektrycznych 225 tys. zł.

Amortyzacja samochodu osobowego w systemie wFirma.pl

Po wprowadzeniu samochodu osobowego do ewidencji środków trwałych system wFirma.pl automatycznie ujmuje odpisy amortyzacyjne w kolumnie 13 KPiR - Pozostałe wydatki na ostatni dzień miesiąca którego dotyczą. W zakładce EWIDENCJE » ŚRODKI TRWAŁE znajdują się wszystkie najważniejsze informacje o wprowadzonych do działalności gospodarczej składnikach majątku, które zostały dodane do ewidencji środków trwałych. Po kliknięciu w nazwę wprowadzonego środka trwałego pojawi się widok ona jego szczegółów w którym widoczne będą odpisy amortyzacyjne na dany rok.

Amortyzacja samochodu osobowego w systemie wfirma.pl

Na skutek zawieszenia działalności gospodarczej, przedsiębiorca powinien zawiesić również amortyzację środków trwałych. W tym celu należy przejść do podzakładki ZAWIESZENIE AMORTYZACJI i wybrać opcje Dodaj zawieszenie amortyzacji.

Amortyzacja samochodu osobowego a zawieszenie odpisów

Z okna szczegółów środka trwałego możliwe jest również wydrukowanie planu amortyzacji poprzez wybór z górnego menu opcji DRUKUJ » DRUKUJ PLAN AMORTYZACJI.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów