0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Czy możliwe jest zawieszenie firmy przez małżonka będącego pełnomocnikiem?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Wykonywanie działalności gospodarczej wpisanej do CEIDG może zostać czasowo wstrzymane przez przedsiębiorcę, pod warunkiem że nie zatrudnia on pracowników. Może on także ustanowić pełnomocnika. Jest to osoba upoważniona na podstawie stosownego pełnomocnictwa do działania w imieniu przedsiębiorcy, jednak istotny jest rodzaj i zakres pełnomocnictwa. Wyjaśniamy, czy zawieszenie firmy przez małżonka będącego pełnomocnikiem jest dozwolone!

W jaki sposób zawiesić działalność gospodarczą?

Działalność gospodarcza wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji Gospodarczej (CEIDG) prowadzona przez osobę fizyczną może zostać zawieszona przy wykorzystaniu formularza CEIDG-1. Trzeba jednak mieć na uwadze, że zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej wpisanej do CEIDG jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy przedsiębiorca nie zatrudnia pracowników. W celu zawieszenia działalności gospodarczej na druku CEIDG-1 należy zaznaczyć w sekcji 1 „Rodzaj Wniosku” pole „Wniosek o zawieszenie działalności gospodarczej”.

Wpis o zawieszenie działalności w CEIDG nie podlega opłacie.

Czy dopuszczalne jest zawieszenie działalności przez małżonka?

Zawieszenie działalności gospodarczej wpisanej do CEIDG nie musi zostać dokonane przez samego przedsiębiorcę. Trzeba jednak mieć na uwadze, że zawieszenie jej przez współmałżonka jest możliwe tylko w sytuacji, gdy został on uprzednio ustanowiony pełnomocnikiem przedsiębiorcy wpisanym do CEIDG i jest uprawniony do podejmowania tego rodzaju czynności.

Przykład 1.

Pan Marek prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą i z uwagi na wypadek przez kilka miesięcy nie może prowadzić firmy ani udać się do urzędu w celu zawieszenia działalności gospodarczej. Czy z uwagi na stan zdrowia przedsiębiorcy małżonka pana Marka może w jego imieniu dokonać zawieszenia działalności gospodarczej, jeżeli nie została ustanowiona pełnomocnikiem ani prokurentem przedsiębiorcy?

Małżonka pana Marka nie może zawiesić działalności gospodarczej prowadzonej przez niego niezależnie od stanu zdrowia przedsiębiorcy, ponieważ nie posiada stosownego pełnomocnictwa. Pan Marek może jednak dokonać zawieszenia jednoosobowej działalności gospodarczej bez konieczności wizyty w urzędzie. Jest to możliwe online po wejściu na stronę https://www.biznes.gov.pl/pl. W celu zawieszenia firmy należy wybrać opcję „Zmień dane w CEIDG”. Następnie należy zalogować się przez https://www.gov.pl/web/login przy wykorzystaniu profilu zaufanego lub e-dowodu. Przy pierwszym logowaniu należy przejść proces zakładania konta. Wypełniony wniosek i podpisany własnoręcznym podpisem wnioskodawcy potwierdzonym przez notariusza pan Marek może także wysłać listem poleconym do urzędu miasta lub gminy.

Zawieszenie firmy przez małżonka będącego pełnomocnikiem

W kontekście możliwości dokonania zawieszenia działalności przez współmałżonka będącego pełnomocnikiem decydujące znaczenie ma rodzaj i treść udzielonego przez przedsiębiorcę pełnomocnictwa. Zgodnie z art. 104 Kodeksu cywilnego jednostronna czynność prawna dokonana w cudzym imieniu bez umocowania lub z przekroczeniem jego zakresu jest nieważna.

Pełnomocnictwo to jednostronna czynność prawna polegająca na upoważnieniu danej osoby (pełnomocnika) do działania w imieniu przedsiębiorcy. Pełnomocnictwo ogólne upoważnia osobę fizyczną lub prawną do zarządzania firmą danego przedsiębiorcy. Jest to najszerszy rodzaj pełnomocnictwa uprawniającego do wykonywania czynności zwykłego zarządu, czyli w uproszczeniu – do bieżącej działalności, a więc w szczególności do zawierania umów, przyjmowania płatności czy reprezentowania przedsiębiorcy przed urzędami i sądami. Pełnomocnictwo ogólne powinno być udzielone na piśmie albo opublikowane w CEIDG.

Pełnomocnik wpisany do CEIDG nie może załatwiać spraw podatkowych.

Pełnomocnictwo rodzajowe udzielane jest do czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu i musi szczegółowo określać zakres czynności, w których ma występować pełnomocnik. Pełnomocnictwo szczegółowe, nierzadko w formie aktu notarialnego, udzielane jest natomiast w sytuacji, gdy obowiązujące przepisy wymagają posiadania go przez pełnomocnika do danej czynności np. w przypadku zbywania i obciążania nieruchomości.

Ponadto przedsiębiorca może ustanowić prokurenta do prowadzenia spraw swojej firmy. Jest to specjalny pełnomocnik przedsiębiorcy, którego uprawnienia zawarto w Kodeksie cywilnym.

Zawieszenie firmy przez pełnomocnika - warunki formalne

Pełnomocnika przedsiębiorcy wpisanego do CEIDG podatnik może zgłosić na wniosku o wpis do CEIDG składanym przy rejestracji działalności gospodarczej lub w dowolnym późniejszym terminie poprzez wniosek o zmianę wpisu do CEIDG. Zarówno rejestracji, jak i zgłoszenia zmian w CEIDG dokonuje się na formularzu CEIDG-1, zaznaczając odpowiednią pozycję w sekcji 1 „Rodzaj wniosku”.

Przedsiębiorca ustanawiający pełnomocnika wpisanego do rejestru pełnomocników CEIDG, na formularzu CEIDG-1 w sekcji 26 „Udzielenie pełnomocnictwa” wpisuje dane pełnomocnika, jego adres do doręczeń oraz wskazuje zakres pełnomocnictwa, zaznaczając odpowiednie pola. Konieczne jest również zaznaczenie pola: „Oświadczam, że pełnomocnik przyjął pełnomocnictwo. Jestem świadomy(-ma) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

Pełnomocnikiem może być także osoba prawna. Ustanawiając pełnomocnika wpisanego do rejestru pełnomocników CEIDG będącego osobą prawną, należy zaznaczyć odpowiednie pole „Pełnomocnik jest osobą prawną” oraz uzupełnić pole KRS.

Aby pełnomocnik mógł dokonać zawieszenia działalności gospodarczej w imieniu przedsiębiorcy, udzielone pełnomocnictwo musi obejmować swoim zakresem czynność zawieszenia działalności gospodarczej. Jeżeli przedsiębiorca ustanowi pełnomocnika wpisanego do rejestru pełnomocników CEIDG, jego dane oraz zakres udzielonego pełnomocnictwa będą widoczne we wpisie przedsiębiorcy w CEIDG.

Przykład 2.

Pani Marta prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą i nie zatrudnia pracowników. Przy rejestracji działalności zgłosiła swojego małżonka jako pełnomocnika przedsiębiorcy wpisanego do CEIDG; w sekcji dotyczącej zakresu pełnomocnictwa pani Marta zaznaczyła wszystkie pola. Ze względu na przedłużający się pobyt w szpitalu nie jest ona w stanie prowadzić działalności gospodarczej. Czy współmałżonek może w jej imieniu zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej?

Aby współmałżonek przedsiębiorcy mógł zawiesić działalność gospodarczą w jego imieniu, musi posiadać pełnomocnictwo i być uprawniony do podejmowania tego rodzaju czynności. Współmałżonek pani Marty jako pełnomocnik przedsiębiorcy wpisany do CEIDG może w jej imieniu dokonać zawieszenia działalności gospodarczej, jeżeli zakres pełnomocnictwa obejmuje zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej. Jeżeli Pani Marta, udzielając pełnomocnictwa współmałżonkowi, na formularzu CEIDG-1 zaznaczyła w sekcji dotyczącej zakresu pełnomocnictwa wszystkie pola, to współmałżonek jest uprawniony w szczególności do zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej.

Zawieszenie jednoosobowej działalności gospodarczej przez pełnomocnika przedsiębiorcy uprawnionego do zawieszenia działalności gospodarczej jest dostępne także online. W przypadku, gdy pełnomocnik przedsiębiorcy został wpisany do CEIDG, dokonując zawieszenia działalności w imieniu przedsiębiorcy, nie musi dołączać dodatkowo dokumentu pełnomocnictwa, ponieważ jest ono widoczne w rejestrze publicznym. Wystarczające jest wówczas powołanie się na pełnomocnictwo ujawnione w CEIDG, co nie podlega także opłacie skarbowej.

Przykład 3.

Czy współmałżonek będący pełnomocnikiem przedsiębiorcy wpisanym do CEIDG, uprawnionym do zawieszenia działalności gospodarczej może dokonać zawieszenia tej działalności w imieniu przedsiębiorcy online?

Złożenie wniosku o zawieszenie działalności gospodarczej przez internet możliwe jest przy pomocy pełnomocnika, którego dane zostały opublikowane we wpisie przedsiębiorcy do CEIDG, pod warunkiem że dany pełnomocnik ma uprawnienia do zawieszenia działalności gospodarczej.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów