0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Dowód korekty kosztu - wzór z omówieniem

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Zgodnie z przepisami obowiązującymi od roku 2013, przedsiębiorca, który zalega z płatnościami za towar czy usługę, w określonym przez ustawę okresie jest zobowiązany do zmniejszenia kosztów uzyskania przychodu, zapisanych w podatkowej księdze, ale nieopłaconych. Ponieważ jednak zapisy w księdze zawsze dokonywane są na podstawie dowodu dokumentującego zdarzenie, tak i w tym przypadku ustawodawca wskazał, jakie dane powinien zawierać dowód tzw. korekty kosztów. Od stycznia 2016 roku zmieniają się jednak przepisy i dowody dokumentujące korektę kosztów związaną ze zmniejszeniem kosztów lub zwiększeniem przychodu nie będą już potrzebne.

Dowód korekty kosztu - podstawa prawna

§ 12 ust. 3 Rozporządzenia w sprawie prowadzenia KPiR stanowi:

1a) dokumenty określające zmniejszenie kosztów uzyskania przychodów (zwiększenie przychodów) na podstawie art. 24d ustawy o podatku dochodowym (dowody zmniejszenia kosztów/zwiększenia przychodów), zawierające co najmniej:

  • datę wystawienia dokumentu oraz miesiąc, w którym dokonuje się zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów (zwiększenia przychodów),

  • wskazanie faktury (rachunku), a jeżeli nie istniał obowiązek wystawienia faktury (rachunku) - wskazanie umowy albo innego dokumentu, stanowiących podstawę do zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów (zwiększenia przychodów) zgodnie z art. 24d ustawy o podatku dochodowym,

  • wskazanie kwoty, o którą podatnik zmniejsza koszty uzyskania przychodów (zwiększa przychody),

  • podpis osoby sporządzającej dokument.

Jak określa natomiast art. 24d uopdf, w przypadku nieuregulowania faktur (rachunków lub innych dokumentów), na podstawie których dokonano ujęcia kosztu w KPiR, przedsiębiorca ma obowiązek korekty tych kosztów. W przypadku faktur z terminem płatności:

  • do 60 dni - przedsiębiorca ma obowiązek pomniejszyć koszty (a gdy są one niewystarczające powiększyć przychody) w okresie, w którym mija 30 dzień od terminu zapłaty uwzględnionym na fakturze/rachunku,

  • powyżej 60 dni - zmniejszenia kosztów dokonuje się w okresie, w którym upływa 90 dzień od daty zaksięgowania nieopłaconego wydatku do kosztów.

Terminy te wyznaczają zarazem miesiące (okres korekty), w których powinien być sporządzony dowód korekty kosztu.

Zgodnie z przepisami, rozporządzenia korektę kosztów można księgować z ostatnim dniem miesiąca na podstawie zestawienia korekt kosztów z danego okresu.

Korekta kosztów w związku ze zmianą przepisów od 2016 r.

Od 1 stycznia 2016 roku zostaje uchylony art. 24d ustawy o podatku dochodowym, w związku z przepisami zmieniającymi Ordynację podatkową oraz niektóre inne ustawy. Powoduje to likwidację korekty kosztów, ale nie oznacza to, że nie będzie konieczne dalsze dokumentowanie korekty kosztów.

Od stycznia 2016 roku podatnicy nie będą już pomniejszać niezapłaconych wydatków w terminie. Przepisy przejściowe umożliwiają jednak powiększanie kosztów uzyskania przychodów w związku z zapłatą zobowiązań, które do końca grudnia 2015 roku zostały wyksięgowane z kosztów podatkowych. Dowód korekty kosztu zmniejszającej koszty uzyskania przychodów nie będzie więc już konieczny, ale za to zwiększającej może się jeszcze przydać.

Do pobrania:

Wzór dowodu korekty kosztu.pdf
Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów