Poradnik Przedsiębiorcy

Wypowiedzenie umowy zlecenia - wzór z omówieniem

Umowa zlecenie stanowi dla wielu przedsiębiorców alternatywę dla nawiązania z podwładnym stosunku pracy. Z całą pewnością jest dla nich korzystniejsza niż umowa o pracę: jest elastyczniejsza, daje większe możliwości, jeśli chodzi o czas pracy, nie zobowiązuje także zleceniodawcy do opłacania zleceniobiorcy składek ZUS. Również dla niektórych grup, na przykład dla studentów, taki kontrakt wydaje się lepszy. Nic zatem dziwnego, że jest tak popularna. W artykule opisujemy jak złożyć wypowiedzenie umowy zlecenia.

Pobierz darmowy wzór wypowiedzenia umowy zlecenia w formacie pdf i docx!

Do pobrania:

pdf
Wzór wypowiedzenia umowy zlecenia.pdf druk do ręcznego wypełnienia
docx
Wzór wypowiedzenia umowy zlecenia.docx edytowanie, wydrukowanie, zapisywanie

Wypowiedzenie umowy zlecenia - charakterystyka  

Kodeks cywilny zezwala obu stronom, zarówno zleceniobiorcy, jak i zleceniodawcy, na wypowiedzenie umowy zlecenia niezależnie od czasu, na jaki została zawarta. Mogą oni rozwiązać ją w każdym czasie - oznacza to, że po wypowiedzeniu umowa wygasa ze skutkiem natychmiastowym. Wynika to z zasady wzajemnego zaufania stron, na której opiera się umowa zlecenie - możliwość natychmiastowego wypowiedzenia jest realizacją tej zasady. Obwarowane jest to pewnymi warunkami - na przykład zleceniodawca, który wypowiedział umowę z ważnego powodu, jest zobowiązany do zwrotu wydatków, jakie poczynił zleceniobiorca w celu wykonania zapisów umowy. Jeżeli natomiast któraś ze stron wypowiedziała odpłatną umowę bez ważnej przyczyny, może to także wywołać odpowiedzialność odszkodowawczą strony wypowiadającej umowę, pod warunkiem, że zaistniała szkoda.

Strony mogą wyłączyć w umowie możliwość wypowiedzenia umowy zlecenia w każdym czasie, nie mogą wyłączyć jednak możliwości wypowiedzenia umowy z ważnych powodów. Mają natomiast możliwość ograniczenia jej poprzez wskazanie w umowie okresu wypowiedzenia. Ważne powody mogą mieć charakter:

  • powszechny - możemy do nich zaliczyć zdarzenia obejmujące większy obszar lub grupę ludzi, w znaczący sposób wpływające na sytuację gospodarczą lub prawną stron (na przykład zmianę prawa lub poważną zmianę stosunków społeczno-gospodarczych, jeżeli wpływa to na sposób wykonania umowy),   

  • indywidualny - wówczas ważnym powodem będzie czynnik wpływający na stosunki między zleceniodawcą a zleceniobiorcą, na przykład choroba strony wypowiadającej, utrata wzajemnego zaufania.

Warto pamiętać, że wypowiedzenie umowy zlecenia powinno nastąpić w takiej formie, by druga strona mogła z łatwością zapoznać się z jego treścią. Strony muszą ponadto spełnić warunek zawarty w art. 60 kodeksu cywilnego, czyli musi zostać wyrażona w sposób dostateczny (to znaczy taki, który wyklucza wątpliwości co do charakteru czynności prawnej, której dokonała strona). Ponadto, wypowiedzenie umowy zlecenia powinno nastąpić w formie, w której została zawarta umowa - jeśli więc strony podpisały umowę pisemnie, wypowiedzenie również powinno przybrać taką formę. 

Wypowiedzenie umowy zlecenia - elementy

Wypowiedzenie umowy zlecenia nie jest długim, szczegółowym pismem, musi jednak zawierać kilka niezbędnych elementów. Należą do nich:

  • data i miejsce złożenia wypowiedzenia,

  • oznaczenie stron:  

  • imię, nazwisko, adres zamieszkania lub nazwa i adres siedziby strony wypowiadającej umowę zlecenie,

  • imię, nazwisko i adres zamieszkania lub nazwa i adres siedziby drugiej strony,

  • oznaczenie umowy, którą strona wypowiada,

  • wskazanie powodów, dla których strona wypowiada umowę zlecenie (w przypadku, jeśli przy wypowiedzeniu strony powołują się na ważne powody),

  • podpis strony wypowiadającej umowę.