0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Wypowiedzenie umowy zlecenia - wzór z omówieniem

Wielkość tekstu:

Umowa zlecenie stanowi dla wielu przedsiębiorców korzystną formę nawiązania współpracy z dana osobą. Z całą pewnością jest dla nich korzystniejsza niż umowa o pracę: zapewnia większą elastyczność oraz daje większe możliwości, jeśli chodzi o czas pracy. Za pewne grupy osób zleceniodawca może zostać również zwolniony z opłacania składek ZUs za zleceniobiorcę. Dotyczy to np. studentów do 26 roku życia. Nic zatem dziwnego, że umowa zlecenie jest tak popularna. W artykule opisujemy, jak złożyć wypowiedzenie umowy zlecenia.

Pobierz darmowy wzór wypowiedzenia umowy zlecenia w formacie pdf i docx!

Do pobrania:

Wypowiedzenie umowy zlecenia - darmowy wzór.pdf
Wypowiedzenie umowy zlecenia - darmowy wzór.docx

Wypowiedzenie umowy zlecenia – charakterystyka  

Kodeks cywilny zezwala obu stronom, zarówno zleceniobiorcy, jak i zleceniodawcy, na wypowiedzenie umowy zlecenia niezależnie od czasu, na jaki została zawarta. Mogą oni rozwiązać ją w każdym czasie – oznacza to, że po wypowiedzeniu umowa wygasa ze skutkiem natychmiastowym. Wynika to z zasady wzajemnego zaufania stron, na której opiera się umowa zlecenie – możliwość natychmiastowego wypowiedzenia jest realizacją tej zasady. Obwarowane jest to pewnymi warunkami – na przykład zleceniodawca, który wypowiedział umowę z ważnego powodu, jest zobowiązany do zwrotu wydatków, jakie poczynił zleceniobiorca w celu wykonania zapisów umowy. Jeżeli natomiast któraś ze stron wypowiedziała odpłatną umowę bez ważnej przyczyny, może to także wywołać odpowiedzialność odszkodowawczą strony wypowiadającej umowę, pod warunkiem że zaistniała szkoda.

Umowa zlecenia okres wypowiedzenia

Strony mogą wyłączyć w umowie możliwość wypowiedzenia umowy zlecenia w każdym czasie, nie mogą wyłączyć jednak możliwości wypowiedzenia umowy z ważnych powodów. Mają natomiast możliwość ograniczenia jej poprzez wskazanie w umowie okresu wypowiedzenia. Ważne powody mogą mieć charakter:

 • powszechny – możemy do nich zaliczyć zdarzenia obejmujące większy obszar lub grupę ludzi, w znaczący sposób wpływające na sytuację gospodarczą lub prawną stron (na przykład zmianę prawa lub poważną zmianę stosunków społeczno-gospodarczych, jeżeli wpływa to na sposób wykonania umowy),   
 • indywidualny – wówczas ważnym powodem będzie czynnik wpływający na stosunki między zleceniodawcą a zleceniobiorcą, na przykład choroba strony wypowiadającej, utrata wzajemnego zaufania.

Cechą umowy zlecenia jest możliwość dowolnego regulowanie między stronami stosunku prawnego, czyli mogą one określić termin wypowiedzenia w dniach, tygodniach, miesiącach  a nawet w latach.

Forma wypowiedzenia umowy

Warto pamiętać, że wypowiedzenie umowy zlecenia powinno nastąpić w takiej formie, by druga strona mogła z łatwością zapoznać się z jego treścią. Strony muszą ponadto spełnić warunek zawarty w art. 60 Kodeksu cywilnego, czyli musi zostać wyrażona w sposób dostateczny (to znaczy taki, który wyklucza wątpliwości co do charakteru czynności prawnej, której dokonała strona). Ponadto, wypowiedzenie umowy zlecenia powinno nastąpić w formie, w której została zawarta umowa – jeśli więc strony podpisały umowę pisemnie, wypowiedzenie również powinno przybrać taką formę.

Wypowiedzenie umowy zlecenia – elementy

Wypowiedzenie umowy zlecenia nie jest długim, szczegółowym pismem, musi jednak zawierać kilka niezbędnych elementów. Należą do nich:

 1. data i miejsce złożenia wypowiedzenia,
 2. oznaczenie stron:  
  • imię, nazwisko, adres zamieszkania lub nazwa i adres siedziby strony wypowiadającej umowę zlecenie,
  • imię, nazwisko i adres zamieszkania lub nazwa i adres siedziby drugiej strony,
  • oznaczenie umowy, którą strona wypowiada,
  • wskazanie powodów, dla których strona wypowiada umowę zlecenie (w przypadku, jeśli przy wypowiedzeniu strony powołują się na ważne powody),
  • podpis strony wypowiadającej umowę.

Co powinno zawierać wypowiedzenie umowy zlecenia?

Zakończenie umowy zlecenia – konsekwencje

Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego umowa zlecenie zawsze może zostać wypowiedziana przez każdą ze stron, ponieważ jest to stosunek oparty na wzajemnym zaufaniu (wyrok SN z 29 lutego 2001 r., III CKN 304/00). Jednak należy pamiętać że to wykonawca jest odpowiedzialny za szkody materialne, które poniósł zleceniodawca w związku z zerwaniem umowy bez ważnego powodu.

Zlecający również ponosi odpowiedzialność finansową za rozwiązanie umowy. Osoba zlecająca jest zobowiązana do zwrócenia drugiej stronie ewentualnych kosztów poniesionych w związku z realizacją zadania. Powinien on również wypłacić część wynagrodzenia za dotychczas wykonaną pracę. Zleceniodawca, który wypowiada umowę bez ważnych przyczyn – tak jak wykonawca – jest zobowiązany do naprawienia szkody.

Najczęściej zadawane pytania

 • Czy zleceniobiorca i zleceniodawca mogą w umowie zrzec się uprawnienia do wypowiedzenia zlecenia z ważnych powodów?

  Nie, nie można zrzec się z góry uprawnienia do wypowiedzenia zlecenia z ważnych powodów.
 • Przepisy KC nie regulują okresu wypowiedzenia przy umowie zlecenia strony w umowie zlecenia mogą określić okres wypowiedzenia.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów