0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Dowód wewnętrzny - wzór z dokładnym omówieniem

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Faktury i rachunki stanowią podstawę ewidencji przychodów i kosztów firmy, a także umożliwiają dokonywanie zapisów w podatkowej księdze przychodów i rozchodów. Jednak nie tylko one dają takie możliwości - przepisy uwzględniają także sytuacje, w których przedsiębiorcy mogą posługiwać się w tym celu innym dokumentem, takim jak dowód wewnętrzny

Dowód wewnętrzny - jakie wydatki obejmuje?

Rozporządzenie w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów wskazuje § 13 ust. 2 możliwość dokumentowania niektórych wydatków przy użyciu dowodu wewnętrznego. Do wydatków tych należą:

 • zakup, bezpośrednio od krajowego producenta lub hodowcy, produktów roślinnych i zwierzęcych, nieprzerobionych sposobem przemysłowym lub przerobionych sposobem przemysłowym, jeżeli przerób polega na kiszeniu produktów roślinnych lub przetwórstwie mleka albo na uboju zwierząt rzeźnych i obróbce poubojowej tych zwierząt;
 • zakup od ludności, sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU), surowców roślin zielarskich i ziół dziko rosnących leśnych, jagód, owoców leśnych i grzybów leśnych (PKWiU ex 02.30.40.0);
 • wartości produktów roślinnych i zwierzęcych pochodzących z własnej uprawy lub hodowli prowadzonej przez podatnika;
 • zakup w jednostkach handlu detalicznego materiałów pomocniczych;
 • koszty diet i innych należności za czas podróży służbowej pracowników oraz wartości diet z tytułu podróży służbowych osób prowadzących działalność gospodarczą i osób z nimi współpracujących;
 • zakup od ludności odpadów poużytkowych, stanowiących surowce wtórne, z wyłączeniem zakupu (skupu) metali nieżelaznych oraz przeznaczonych na złom samochodów i ich części składowych;
 • wydatki związane z opłatami za czynsz, energię elektryczną, telefon, wodę, gaz i centralne ogrzewanie, w części przypadającej na działalność gospodarczą; podstawą do sporządzenia tego dowodu jest dokument obejmujący całość opłat na te cele;
 • opłaty sądowe i notarialne;
 • wydatki związane z parkowaniem samochodu w sytuacji, gdy są one poparte dokumentami niezawierającymi danych, o których mowa w § 11 ust. 3 pkt 3; podstawą wystawienia dowodu wewnętrznego jest bilet z parkometru, kupon, bilet jednorazowy załączony do sporządzonego dowodu.

Do pobrania:

Dowód wewnętrzny - wzór .pdf
Dowód wewnętrzny - wzór.doc

Dowód wewnętrzny - elementy

Dokumentowanie dowodem wewnętrznym nie obejmuje każdego zakupu towaru. Dotyczy jedynie tych, które spełniają charakter wydatków, wymienionych w treści rozporządzenia.

Przepisy zawierają również wytyczne co do tego, co powinny zawierać dowody wewnętrzne. Zgodnie z § 13 ust. 1 wspomnianego rozporządzenia dowód wewnętrzny musi zawierać:

 • nazwę towaru;
 • ilość;
 • cenę jednostkową;
 • wartość, a w innych przypadkach - przedmiot operacji gospodarczych i wysokość kosztu (wydatku).

Jak wystawić dowód wewnętrzny w systemie wFirma.pl?

System wFirma.pl umożliwia dokumentowanie wydatków dowodami wewnętrznymi, gdzie na podstawie wybranego schematu zgodnie z poniesionym wydatkiem, zostanie on ujęty automatycznie we właściwej kolumnie KPiR.

W celu wystawienia dowodu wewnętrznego należy przejść do zakładki WYDATKI » KSIĘGOWANIE » DODAJ » DOWÓD WEWNĘTRZNY gdzie należy wskazać datę oraz kwotę wydatku a także wybrać właściwy schemat:

 1. ZAKUP TOWARÓW HANDLOWYCH - wydatek zostanie zaksięgowany w kolumnie 10 KPIR - Zakup towarów handlowych i materiałów.,
 2. KOSZTY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI - powoduje dokonanie zapisu w kolumnie 13 KPIR - Pozostałe wydatki, 
 3. WYDATKI ZWIĄZANE Z UŻYTKOWANIEM POJAZDU - wówczas należy oznaczyć również pojazd, którego wydatek dotyczy, co spowoduje ujęcie kosztu w kolumnie 13 KPIR - Pozostałe wydatki w prawidłowej wysokości odliczenia kosztu jaka przypisana jest do pojazdu.

Jak wystawić dowód wewnętrzny w systemie wFirma.pl?

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów