0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Remanent likwidacyjny dla celów podatku VAT - wzór z omówieniem

Wielkość tekstu:

Likwidacja działalności wiąże się z obowiązkiem dopełnienia określonych czynności wskazanych bezpośrednio przez przepisy. Jedną z tych czynności jest sporządzenie i wykazanie remanentu likwidacyjnego. Czynni podatnicy VAT prowadzący podatkową księgę przychodów i rozchodów zobowiązani są sporządzić oddzielnie spis z natury:

  • dla celów rozliczenia podatku dochodowego,
  • dla celów podatku od towarów i usług.

Trzecim dokumentem, który należy sporządzić likwidując działalność jest wykaz składników majątku na dzień likwidacji. Jest on często mylony ze spisem z natury, choć stanowi odrębny dokument.

Remanent likwidacyjny dla celów podatku VAT - darmowy wzór do pobrania

Do pobrania:

Remanent likwidacyjny VAT - format PDF.pdf
Remanent likwidacyjny VAT - format DOC.doc

Co uwzględnia remanent likwidacyjny dla celów VAT

W remanencie sporządzanym dla celów VAT powinny znaleźć się towary, przy nabyciu których podatnikowi przysługiwało prawo do odliczenia VAT i które na dzień likwidacji działalności pozostają w firmie. Będą to więc co do zasady towary, których zakup był udokumentowany fakturami bez względu na to, czy podatnik skorzystał z prawa do odliczenia VAT, czy też nie.

Spis z natury sporządzony na dzień likwidacji działalności uwzględnia więc towary, w stosunku do których nabywcy przysługiwało odliczenie VAT. Co ważne, pod pojęciem towarów mieszczą się nie tylko towary handlowe i materiały, ale również środki trwałe i wyposażenie. Jeżeli więc nie zostały spełnione dodatkowe warunki określone w ustawie o VAT w remanencie likwidacyjnym, konieczne będzie również wykazanie zakupionych środków trwałych oraz wyposażenia, przy nabyciu którego podatnikowi przysługiwało odliczenie VAT.

W remanencie likwidacyjnym powinna pojawić się informacja o:

  • nazwie towaru,
  • ilości,
  • cenie nabycia towarów lub towarów podobnych lub koszcie wytworzenia - gdy nie ma ceny nabycia,
  • stawce podatku VAT obowiązującej dla danego towaru,
  • kwocie podatku.

W spisie z natury sporządzanym dla celów VAT nie uwzględnia się towarów, przy nabyciu których osoba prowadząca działalność nie miała prawa do odliczenia podatku VAT.

Jak wycenić wartość towarów w remanencie likwidacyjnym?

Podstawą opodatkowania towarów, jakie na dzień zamknięcia pozostają w firmie jest cena nabycia towarów lub towarów podobnych, a gdy nie ma ceny nabycia - koszty wytworzenia, określone w momencie dostawy tych towarów. Powyższe wynika wprost z ustawy o VAT art. 14 ust. 8 wraz z art. 29a ust. 2. Oznacza to w praktyce, że dla celów wyceny remanentu likwidacyjnego sporządzanego dla celów VAT, podstawę opodatkowania określa się biorąc pod uwagę cenę rynkową netto. Natomiast gdy cena towaru nie uległa zmianie w stosunku do dnia, w którym zakupiono towar, podstawą opodatkowania będzie cena netto zakupu towaru wynikająca z faktury dokumentującej nabycie.

Kiedy sporządzić i wycenić remanent likwidacyjny?

Kończąc działalność remanent należy przeprowadzić na dzień jej likwidacji - zaprzestania wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu VAT. 

Informację o wartość spisu z natury sporządzonego na dzień zamknięcia działalności należy zawrzeć w JPK_V7 składanej za ostatni okres rozliczeniowy prowadzenia działalności. Dodatkowo podatnicy są obowiązani złożyć informację o dokonanym spisie z natury, o ustalonej na jego podstawie wartości towarów i o kwocie podatku należnego, nie później niż w dniu złożenia deklaracji podatkowej składanej za okres obejmujący dzień zaprzestania wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu - informację załącza się osobno np. listownie do urzędu skarbowego.

Likwidacyjny spis z natury a korekta wcześniej odliczonego podatku

Jako że przedsiębiorca w remanencie likwidacyjnym wykazuje towar (zarówno towary handlowe, jak i środki trwałe i wyposażenie) pozostający na stanie w momencie likwidacji firmy i odprowadza z tego tytułu podatek należny, w stosunku do tego towaru nie będzie miała już zastosowania korekta VAT naliczonego, o której mowa w art. 91 ustawy o VAT. Jedynym wyjątkiem będą wartości niematerialne i prawne. W świetle ustawy o VAT są one usługami, co decyduje o tym, iż nie uwzględnia się ich w spisie z natury dokonywanym na dzień likwidacji. Te zatem podlegają korekcie o której mowa w art. 91.

Jak wykazać wartość remanentu likwidacyjnego na gruncie VAT w systemie wFirma.pl?

W systemie wfirma.pl po sporządzeniu remanentu wynikającą z niego wartość podatku VAT należy wprowadzić do systemu przez zakładkę EWIDENCJE » REJESTR VAT SPRZEDAŻY » DODAJ WPIS aby pojawiła się w odpowiednim polu deklaracji VAT. W polu NABYWCA należy kliknąć na opcję BRAK KONTRAHENTA i wprowadzić numer sporządzonego spisu z natury. Następnie w zakładce ZAAWANSOWANE zaznaczyć opcję LIKWIDACYJNY SPIS Z NATURY i w polu PODATEK NALEŻNY wprowadzić wartość podatku VAT wynikającą z remanentu.

remanent likwidacyjny

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów