0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Jak założyć gabinet pielęgniarski - praktyczne porady

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Aby sprostać stale zmieniającej się sytuacji na rynku, dla wielu bardzo niekorzystnej dla zawodu pielęgniarki lub położnej, bardzo często decydują się one na założenie własnej działalności gospodarczej. W poniższym artykule opisujemy od A do Z, jak założyć gabinet pielęgniarski!

Wstępne wymagania związane z prowadzeniem gabinetu pielęgniarskiego

Nie podlega wątpliwości, że działalność pielęgniarska wiąże się z posiadaniem odpowiedniego wykształcenia kierunkowego. Podstawowe wymagania, które należy spełnić zakładając gabinet pielęgniarski, to:

 • posiadanie prawa wykonywania zawodu,

 • minimum 2-letnie doświadczenie w wykonywaniu zawodu (dokument potwierdzający składany jest do Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych),

Dodatkowo nie wolno być:

 • zawieszonym w prawie wykonywania zawodu,

 • ograniczonym w wykonywaniu określonych czynności zawodowych,

 • pozbawionym możliwości wykonywania zawodu prawomocnym orzeczeniem środka karnego zakazu wykonywania zawodu,

 • zawieszonym w wykonywaniu zawodu zastosowanym środkiem zapobiegawczym,

 • nie można mieć przerwy w wykonywaniu zawodu łącznie przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat poprzedzających wniosek o wpis.

Nie są to jednak jedynie wymagania, które przed przyszłymi przedsiębiorcami stawiają przepisy prawa, w zależności od wybranej formy w jakiej ma być prowadzony gabinet pielęgniarski, narzucane są dodatkowe warunki, które należy spełnić. I tak, w przypadku indywidualnej specjalistycznej praktyki trzeba:

 • posiadać specjalizację w konkretnej dziedzinie pielęgniarstwa lub położnictwa bądź innej dziedzinie ochrony zdrowia.

Dopuszczalne formy prowadzenia gabinetu pielęgniarskiego

Działalność pielęgniarki lub położnej może być prowadzona:

 1. Indywidualnie, jako jednoosobowa działalność gospodarcza:

 • indywidualna specjalistyczna praktyka w gabinecie stacjonarnym,
 • indywidualna specjalistyczna praktyka w miejscu wezwania (wizyty domowe)
 • indywidualna specjalistyczna praktyka w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego na podstawie zawartej umowy.
 1. Grupowo:

 • w formie spółki cywilnej, spółki jawnej lub spółki partnerskiej w gabinecie stacjonarnym.

Jak założyć gabinet pielęgniarski?

Przejście wstępnych wymagań oznacza już tylko załatwienie formalności związanych z założeniem działalności. Posiadając pełen zakres fachowej wiedzy oraz wymagane doświadczenie w zawodzie w celu założenia gabinetu pielęgniarskiego w formie jednoosobowej działalności lub spółki cywilnej należy wypełnić wniosek CEIDG-1. Następnie składa się go do urzędu miasta lub gminy mając do wyboru zrobienie tego:

 • osobiście,

 • elekronicznie wykorzystując bezpieczny podpis kwalifikowany,

 • elektronicznie bez bezpiecznego podpisu kwalifikowanego - profil zaufany ePUAP,

 • list polecony (podpis poświadczony notarialnie).

Wybierając trzecią możliwość konieczne będzie udanie się do urzędu i potwierdzenie swojej tożsamości.

Po złożeniu wniosku CEIDG-1 przyszły przedsiębiorca uzyskuje wpis do centralnej ewidencji działalności gospodarczej, jednocześnie wniosek ten jest:

 1. wnioskiem o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON),

 2. zgłoszeniem identyfikacyjnym do naczelnika urzędu skarbowego (NIP),

 3. oświadczeniem o wyborze formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych,

 4. zgłoszeniem płatnika składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, lub

 5. oświadczeniem o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników.

Należy podkreślić, że uzyskanie takiego wpisu jest bezpłatne.

Spółka jawna i spółka partnerska podlega już zasadom kodeksu handlowego, w związku z tym decydując się na tę formę działalności należy złożyć wniosek o wpis do rejestru KRS.

Obowiązki względem Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych

Chcąc założyć gabinet pielęgniarski wpis do ewidencji działalności gospodarczej to nie wszystko. Kolejnym krokiem jest uzyskanie wpisu do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą. Wniosek można złożyć:

 • elektronicznie w wykorzystaniem bezpiecznego podpisu kwalifikowanego,

 • elektronicznie bez bezpiecznego podpisu kwalifikowanego - profil zaufany ePUAP.

Po wypełnieniu wysyłany jest do właściwej terytorialnie (ze względu na miejsce wykonywania przyszłej działalności) Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych.

Wpis do rejestru dokonywany jest w terminie 30 dni od przesłania wniosku wraz z załącznikiem.

Podkreślenia wymaga fakt, że jeszcze przed wypełnieniem wniosku do RPWDL na konto właściwej okręgowej izby trzeba wpłacić opłatę za wpis do rejestru. W przypadku pielęgniarek i położnych wynosi ona 2 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku za ubiegły rok, ogłaszanego, w drodze obwieszczenia, przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, obowiązującego w dniu złożenia wniosku o wpis do rejestru.

 Uwaga!

 Działalność leczniczą można rozpocząć dopiero po uzyskaniu wpisu do RPWDL. 

Określenie PKD dla gabinetu pielęgniarskiego

Działalność pielęgniarek i położnych sklasyfikowana jest PKD 86.90.C.

Najlepsza forma opodatkowania dla gabinetu pielęgniarskiego

Kolejnym krokiem jest wybór formy opodatkowania PIT. Pielęgniarka lub położna ma do wyboru cztery formy opodatkowania:

Zasady ogólne

Podstawowa forma opodatkowania, która nie wymaga spełnienia dodatkowych warunków. Korzystna dla tych, którzy nie osiągają wysokiego dochodu rocznie (na minimalnym poziomie ok. 100.000 zł), a także posiadają rodzinę (możliwość wspólnego rozliczenia i korzystania z ulg podatkowych).

Podatek liniowy

W skrócie jest on korzystny “dla bogatych singli”, których dochód roczny przewyższa 100.000 zł. Stawka podatku jest stała - 19 %, ale nie ma tutaj możliwości wspólnego rozliczenia bądź korzystania z ulg podatkowych. Pielęgniarki i położne powinny jednak uważać, ponieważ podatek liniowy wyklucza świadczenie usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy w tym samym zakresie, co świadczone będąc zatrudnionym na etacie. Oznacza to, że jeśli w trakcie roku podatkowego w ramach wykonywanej działalności zostanie wykonane świadczenie zdrowotne na jego rzecz (nawet pojedyncza usługa), która była lub jest wykonywana również na etacie, wówczas automatycznie traci się prawo do opodatkowania podatkiem liniowym od początku roku podatkowego.

Ryczałt

Możliwy do wyboru w przypadku, gdy działalność wykonywana jest jako wolny zawód - świadczenia usług osobiście wyłącznie na rzecz osób prywatnych. Wyklucza korzystanie z ulg podatkowych oraz odliczanie kosztów uzyskania przychodu i z tego względu korzystny jest dla tych, którzy nie ponoszą ich w znaczącej wartości.

Karta podatkowa

Forma opodatkowana dostępna tylko dla wybranych zawodów. Korzystna, ponieważ wysokość podatku jest na stałym poziomie bez względu na osiągany obrót, a co więcej pozwala na uniknięcie dodatkowych obowiązków (np. generowanie zaliczek na podatek dochodowy). Możliwa do wyboru jeśli, tak jak przy ryczałcie, usługi świadczone są przez wolny zawód - świadczenia usług osobiście wyłącznie na rzecz osób prywatnych.


Podsumowując, planując prowadzenie działalności w formie indywidualnej praktyki w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego na podstawie zawartej umowy, pielęgniarka lub położna nie ma prawa do opodatkowania ryczałtem lub kartą podatkową.

Gabinet pielęgniarski z VAT czy bez VAT?

Świadczenie usług pielęgniarskich i położniczych z mocy prawa zwolnione jest z VAT. Przyszli przedsiębiorcy nie muszą więc dokonywać żadnych formalności na tym polu.

Składki ZUS gabinet pielęgniarski

Oprócz CEIDG-1 i RPWDL nie można zapomnieć o wizycie w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Należy złożyć formularz ZUA, który ma na celu zgłoszenie osoby do ubezpieczeń.

Jak wypełnić formularz ZUA opisane jest w artykule: Jak wypełnić ZUS ZUA?

Przy czym, ci, którzy równocześnie do prowadzonej działalności nadal będą wykonywać świadczenia zdrowotne na etacie powinni pamiętać o tym, by nie doszło do zbiegu ubezpieczeń społecznych (zdublowaniu składek). Zakład pracy odprowadza już za nich składki społeczne, a więc w ramach prowadzonej działalności podlegać będą jedynie obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu. W ZUS należy wówczas złożyć formularz ZZA.

Wskazówki, jak wypełnić formularz ZZA, znajdują się w artykule: Jak wypełnić ZUS ZZA?

Konto firmowe dla gabinetu pielęgniarskiego

Konto firmowe konieczne jest w przypadku świadczenia usług na rzecz firm lub wtedy, gdy wartość jednorazowej transakcji przekracza 15.000 zł.  Warunki, które trzeba spełnić, aby założyć konto firmowe narzuca bank. Nie ma tutaj żadnych dodatkowych regulacji. Zazwyczaj do banku należy udać się z:

 • zaświadczeniem (albo ksero i oryginałem do wglądu) o wpisie do CEIDG,

 • dowodem osobistym,

 • pieczątką firmową,

 • wymaga się również złożenia wzorów podpisów osób dysponujących kontem.

Spółki prawa handlowego (jawna, partnerska) dodatkowo powinny złożyć:

 • akt zawiązania spółki,

 • zaświadczenie o nadaniu numeru REGON oraz aktualny odpis KRS.

Istnieje możliwość założenia firmowego konta przed rejestracją działalności gospodarczej - wystarczy udać się do banku, który posiada taką ofertę dla przyszłych przedsiębiorców.

Jakie warunki lokalowe dla gabinetu pielęgniarskiego?

Nie powinno to nikogo zaskoczyć - podstawą prowadzenia gabinetu pielęgniarskiego jest sprostanie wymogom sanepidu. Właściwy organ powinien wystawić opinię o spełnieniu warunków umożliwiających wykonywanie świadczeń zdrowotnych w lokalu. Gabinet pielęgniarski powinien być również wyposażony w aparaturę, sprzęt medyczny i produkty niezbędne do wykonywania świadczeń zdrowotnych.

Szczegóły dotyczące warunków lokalowych jak i sprzętu dla gabinetu pielęgniarskiego odnaleźć można w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (na podstawie art. 22 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.).

Zakup specjalistycznego sprzętu i produktów z pewnością nie należy do małych wydatków, warto więc zastanowić się nad zewnętrznymi źródłami finansowania. Do wyboru jest wiele, m.in.

 • kredyt,

 • dotacja,

 • środki pieniężne z programów wspierających (np. pomoc PFP).

Gabinet pielęgniarski - ubezpieczenie OC

Planując prowadzenie gabinetu pielęgniarskiego lub indywidualnej specjalistycznej praktyki konieczne jest posiadanie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Każdy zawód niesie ze sobą ryzyko popełniania błędów, obowiązek ubezpieczenia się od tego pielęgniarki lub położnej nie budzi więc żadnych wątpliwości. Odpowiedzialność cywilna pielęgniarki lub położnej to odpowiedzialność za szkodę, jaką może ona wyrządzić pacjentowi w trakcie wykonywania czynności zawodowych (przede wszystkim świadczeń zdrowotnych), jak również za szkodę powstałą na skutek niezgodnego z prawem zaniechania udzielenia tych świadczeń.

Założenie gabinetu pielęgniarskiego w skrócie

Podsumowując wszystkie opisane wyżej informacje, aby założyć gabinet pielęgniarski należy:

 1. Posiadać odpowiednie wykształcenie i kwalifikacje,

 2. Wypełnić wniosek CEIDG-1,

 3. Do 7 dni od wypełnienia CEIDG-1 złożyć deklarację ZUA lub ZZA do ZUS,

 4. Wykupić obowiązkowe Ubezpieczenie OC,

 5. Przygotować odpowiednie dokumenty, które świadczą o minimum 2-letnim doświadczeniu w zawodzie, a także braku tzw. przerwy w wykonywaniu zawodu,

 6. W przypadku prowadzenia praktyki w gabinecie pielęgniarskim uzyskać opinię właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej o spełnieniu warunków umożliwiających wykonywanie określonych świadczeń zdrowotnych w gabinecie,

 7. Dokonać opłaty o wpis do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą,

 8. Wypełnić wniosek o wpis do RPWDL.

Gabinet pielęgniarski - kontrola praktyk pielęgniarek i położnych

Prowadząc gabinet pielęgniarski lub indywidualną specjalistyczną praktykę należy liczyć się z tym, że podlega ona kontroli nie tylko przez urząd skarbowy na polu poprawności dokonywanych rozliczeń i regulowania zobowiązań na rzecz państwa, ale też przez właściwe Okręgowe Izby Pielęgniarek i Położnych w zakresie zgodności wykonywanej działalności z przepisami prawa. Jeżeli wykryte zostaną nieprawidłowości wówczas okręgowa izba może wydać zalecenia pokontrolne, a nawet wykreślić praktykę z rejestru.

Zmiana danych objętych RPWDL

Jeżeli zmianie ulegną dane objęte rejestrem podmiotów wykonujących działalność leczniczą, pielęgniarka ma obowiązek zgłosić je Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w terminie 14 dni od momentu ich powstania. Nie zachowanie tego terminu może skutkować karą o wysokości nawet 10-krotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego na podstawie przepisów.

Co ważne, każdorazowo po zdobyciu nowych kwalifikacji pielęgniarka lub położna powinna składać stosowne dokumenty, które je potwierdzają do okręgowej izby.

Marketing w gabinecie pielęgniarskim

Skuteczna strategia marketingowa jest kluczem do sukcesu prowadzonej działalności. Świadcząc nawet najbardziej profesjonalne usługi, które stanowią podstawę funkcjonowania społeczeństwa (ludzie zawsze będą potrzebowali pomocy pielęgniarek i położnych) działalność nie przetrwa jeżeli mało kto o niej wie. Punktem wyjścia jest utworzenie marki przedsiębiorstwa - w profesjonalnym sloganie nazywane jako branding.

Podstawą promowania gabinetu pielęgniarskiego jest promocja w sieci. Czy się tego chce czy nie, w dzisiejszych czasach Internet to podstawa życia firmy, co sprawia, że marketing internetowy stale się rozwija. Należy przede wszystkim zainwestować w dobrą stronę internetową, która stanowi już nie tylko wizytówkę firmy, ale także umożliwia przeglądanie pełnej oferty oferowanych usług. Przyszli przedsiębiorcy nie powinni również zapominać o sile social mediów. Profil gabinetu pielęgniarskiego na Facebooku już nikogo nie zdziwi, a na pewno pozwoli pozyskać dużą liczbę nowych pacjentów.

Co nie podlega wątpliwości bardzo ważnym czynnikiem marketingowym prowadząc gabinet pielęgniarski jest profesjonalna obsługa pacjentów. Zawód pielęgniarki lub położnej, być może nie zawsze doceniany, traktowany jest jako zawód zaufania społecznego. Potencjalni pacjenci podświadomie oczekują nie tylko fachowej wiedzy i kwalifikacji, ale również opiekuńczej i życzliwej postawy. Może właśnie to będzie cecha szczególna, która znacząco wyróżni gabinet pielęgniarski na tle innych, tak aby pacjent przekraczając po raz pierwszy jego próg poczuł się pozytywnie zaskoczony co w rezultacie sprawi, że ponownie skorzysta z oferowanych świadczeń. Warto pomyśleć o szczególnym traktowaniu dzieci, które w większości ogarnia przerażenie na widok pielęgniarki przygotowującej się do wykonania im zastrzyku.

 

jak założyć gabinet pielęgniarski

 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów