0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Jak otworzyć dom pomocy społecznej dla osób w podeszłym wieku?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Dom pomocy społecznej zajmuje się zapewnieniem oraz świadczeniem usług bytowych oraz opiekuńczych w takim zakresie i formie, jakiej potrzebują lokatorzy. Jak otworzyć dom pomocy społecznej? Odpowiadamy poniżej.

Poprzez usługi bytowe rozumiane jest zapewnienie:

 • miejsca pobytu,

 • wyżywienia mieszkańców,

 • utrzymania czystości pomieszczeń.

Natomiast poprzez funkcje opiekuńcze rozumie się:

 • udzielenie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych,

 • pielęgnacja, także w czasie choroby,

 • opieka higieniczna,

 • pomoc w załatwianiu spraw osobistych,

 • zapewnienie kontaktu z otoczeniem.

Sposób świadczenia usług przez dom pomocy społecznej powienien być zgodny z prawami człowieka. Uwzględniać prawo do godności, wolności, intymności i poczucia bezpieczeństwa oraz stan zdrowia, sprawność fizyczną i intelektualną oraz indywidualne możliwości osoby przebywającej w placówce.

W zależności od przeznaczenia, domy pomocy społecznej można podzielić na różne typy. Najpopularniejszymi są jednak domy przeznaczone dla osób w podeszłym wieku.

Prowadzeniem domów pomocy społecznej zajmują się władze gminy lub powiatu. Jednak obok publicznych domów pomocy społecznej mogą funkcjonować także prywatne instytucje tego typu. Mogą je prowadzić osoby prawne (np. fundacje, stowarzyszenia, organizacje społeczne) lub osoby fizyczne.

Opłaty za pobyt w prywatnym domu pomocy społecznej ustalany jest z przedsiębiorcą na podstawie umowy o świadczenie usług opieki. 

Dom pomocy społecznej - wymagania wstępne

Aby przedsiębiorca mógł założyć dom pomocy społecznej, niezbędne jest uzyskanie zezwolenia wojewody. Aby otrzymać pozytywną opinię, występujący musi:

 • spełnić warunki określone w ustawie o pomocy społecznej;

 • spełnić standardy, o których mowa wyżej;

 • przedstawić:

 1. wniosek o zezwolenie,
 2. dokumenty potwierdzające tytuł prawny do nieruchomości, na której jest usytuowany dom,
 3. zaświadczenie właściwego organu potwierdzające możliwość użytkowania obiektu określonego w kategorii XI załącznika do ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane,
 4. koncepcję prowadzenia placówki,
 5.  informację o sposobie finansowania placówki i niezaleganiu z płatnościami wobec Urzędu Skarbowego i składkami do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
 6. informację z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności osoby, która będzie kierowała placówką, i zaświadczenie, że ze względu na stan zdrowia jest ona zdolna do jej prowadzenia. 

Przed wydaniem zezwolenia wydział urzędu wojewódzkiego właściwy do spraw pomocy społecznej dokonuje oględzin lokalu, w którym jest usytuowany dom pomocy społecznej.

Określenie PKD dla domu pomocy społecznej

PKD dla domów pomocy społecznej to:

 • 87.30.Z - pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych. Podklasa ta obejmuje pomoc społeczną zapewniającą całodobową opiekę osobom w podeszłym wieku i osobom niepełnosprawnym realizowaną w:

 1. domach emeryta,
 2. domach pomocy społecznej z minimalną opieką pielęgniarską,
 3. domach pomocy społecznej bez opieki pielęgniarskiej.
 • 87.10.Z - pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarską. Podklasa ta obejmuje pomoc społeczną z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarską realizowaną w:

 1. domach pomocy społecznej,
 2. domach rehabilitacyjnych,
 3. pozostałych placówkach pomocy społecznej.

Dopuszczalne formy prowadzenia domu pomocy społecznej

Dom pomocy społecznej można prowadzić w dowolnej formie poza spółką partnerską, która zarezerwowana jest dla przedstawicieli wolnych zawodów. Zakładając jednoosobową działalność gospodarczą lub spółkę cywilną, fakt ten zgłasza się w CEIDG. Natomiast zakładając spółkę jawną, spółkę komandytową, spółkę komandytowo-akcyjną, spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółkę akcyjną - rejestracji dokonujemy w Krajowym Rejestrze Sądowym.  

Jak otworzyć dom pomocy społecznej

W Polsce działalność gospodarczą może być prowadzona między innymi w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, spółki cywilnej oraz spółek handlowych, szczegółowo uregulowanych przepisami kodeksu spółek handlowych.

Dom pomocy społecznej a jednoosobowa działalność gospodarcza

Ten typ działalność prowadzi się samodzielnie - to przedsiębiorca jest jedynym właścicielem oraz reprezentantem firmy. Może jednak zatrudniać pracowników. Do założenia jednoosobowej działalności gospodarczej nie jest wymagany kapitał założycielski, a ewidencja księgowa jest bardzo prosta.

Dom pomocy społecznej a spółka cywilna

Do założenia spółki cywilnej są potrzebne przynajmniej dwie osoby fizyczne lub prawne. Spółka ta nie podlega rejestracji w KRS, wspólnicy zgłaszają ją w CEIDG. W tym przypadku również nie jest wymagany kapitał założycielski.

Dom pomocy społecznej a inny rodzaj spółki

Inne rodzaje spółki, czyli:

 • spółka jawna,

 • spółka partnerska,

 • spółka komandytowa,

 • spółka komandytowo-akcyjna,

 • spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,

 • spółkę akcyjna

wymagają wpisu do KRS prowadzonym przez sądy rejonowe właściwe ze względu na siedzibę tworzonej spółki.

Najlepsza forma opodatkowania dla domu pomocy społecznej

Prowadząc dom pomocy społecznej, przedsiębiorca ma do wyboru dwie formy opodatkowania: na zasadach ogólnych oraz podatek liniowy. W przypadku tej specyficznej działalności nie można rozliczać się w formie zryczałtowanej tj. w postaci ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych lub karty podatkowej.

Dom pomocy społecznej a zasady ogólne

Zasady ogólne są podstawową formą opodatkowania. Przedsiębiorca do kwoty przychodów w wysokości 85.528 zł płaci 18% podatku, jednak jeśli przekroczy tę kwotę, podatek wyniesie 14.839,02 zł plus 32% z nadwyżki ponad 85,528 zł. Zasady ogólne pozwalają na korzystanie z przewidzianych w ustawie ulg podatkowych oraz wspólnego rozliczenia z małżonkiem.

Dom pomocy społecznej a podatek liniowy

Podatek liniowy polecany jest przedsiębiorcom, których przychody będą osiągać ponad 100 tys. złotych. Wysokość podatku w tej formie jest stała i wynosi 19%. Do minusów podatku liniowego należy z pewnością fakt, że przedsiębiorca nie może rozliczyć się z małżonkiem czy skorzystać z ulg przewidzianych w ustawie.

Dom pomocy społecznej - z VAT czy bez VAT?

Usługi świadczone przez domy pomocy społecznej wpisane do rejestru prowadzonego przez wojewodę oraz związane z tym dostawy towarów podlegają zwolnieniu z VAT na podstawie art. 43 ustawy o VAT.

Składki ZUS domu pomocy społecznej

Podatnik ma obowiązek zgłosić się do ubezpieczeń w ZUS - dokonuje tego najpóźniej 7 dni po założeniu działalności na druku:

 • ZUS ZUA (jeżeli dom pomocy społecznej  jest jedynym miejscem pracy podatnika) lub

 • ZUS ZZA (jeżeli oprócz domu pomocy społecznej pracuje jeszcze w innym miejscu i podlega jedynie ubezpieczeniu zdrowotnemu).

Przedsiębiorcy, którzy dopiero założyli działalność, mogą skorzystać z preferencyjnych składek ZUS przez okres 24 (pełnych) miesięcy - przez dwa lata będą opłacać obniżone składki na ubezpieczenie społeczne (bez dobrowolnego chorobowego). Podatnicy korzystający z preferencyjnych składek ZUS nie odprowadzają także składek na Fundusz Pracy. 

Konto firmowe dla domu pomocy społecznej

Przepisy nie nakazują wprost, aby przedsiębiorca posiadał odrębne konto firmowe. Może korzystać ze swojego prywatnego rachunku, musi być on jednak jego jedynym właścicielem.

Jednak dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z działalnością domu pomocy społecznej musi następować za pośrednictwem rachunku bankowego przedsiębiorcy zawsze gdy:

 • stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca oraz

 • jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15.000 euro przeliczonych na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez NBP ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym dokonano transakcji.

Warunki lokalowe dla domu pomocy społecznej

Aby lokal można było zaadaptować na dom pomocy społecznej, musi on spełnić szereg wymagań sanitarnych, higienicznych czy opiekuńczych. 

Warunki ogólnobudowlane

W zakresie warunków bytowych, dom pomocy społecznej musi spełniać następujące warunki:

 • budynek i jego otoczenie nie może mieć barier architektonicznych,

 • budynek wielokondygnacyjny musi mieć zainstalowaną windę,

 • być wyposażony w system przyzywowo-alarmowy i system alarmu przeciwpożarowego.

Budynek, w którym znajduje się placówka musi także być odpowiednio oznaczony tablicą informacyjną, która będzie zawierać dane o rodzaju posiadanego zezwolenia oraz numer wpisu do rejestru placówek zapewniających całodobową opiekę osobom w podeszłym wieku. 

Warunki dotyczące pomieszczeń

W domu pomocy społecznej muszą się znaleźć następujące pomieszczenia:

 • pokoje mieszkalne jednoosobowe i wieloosobowe,

 • pokoje dziennego pobytu,

 • jadalnia,

 • gabinet medycznej pomocy doraźnej,

 • kuchenka pomocnicza,

 • pomieszczenie pomocnicze do prania i suszenia,

 • pokój gościnny,

 • miejsce kultu religijnego zgodne z wyznaniem mieszkańca domu, jeżeli nie ma on możliwości uczestniczenia w nabożeństwach poza domem,

 • inne pomieszczenia techniczne służące zaspokajaniu potrzeb sanitarnych mieszkańców domu.

Warunki sanitarne

Na pięciu mieszkańców musi przypadać przynajmniej jedna łazienka. Jedna toaleta musi przypadać na nie więcej niż czterech pacjentów i musi być wyposażona w uchwyty ułatwiające osobom mniej sprawnym korzystanie z tych pomieszczeń.

Dokumentacja osób przebywających w domu pomocy społecznej

Prowadząc dom pomocy społecznej, przedsiębiorca zobowiązany jest do prowadzenia szczegółowej dokumentacji osób przebywających w placówce. Dokumentacja ta powinna zawierać:

 • umowę o świadczenie usług w placówce,

 • dane identyfikacyjne osób przebywających w placówce, takie jak: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, numer PESEL lub numer dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby w przypadku braku numeru PESEL,

 • imię i nazwisko opiekuna prawnego lub kuratora osoby przebywającej w placówce, jeżeli został ustanowiony,

 • informacje dotyczące stanu zdrowia osoby przebywającej w placówce.

Zakładając dom pomocy społecznej przede wszystkim trzeba pamiętać o spełnieniu przez placówkę wymagań sanitarnych i budowlanych. Dodatkowo miejsce wymaga doświadczonego personelu, który oprócz wykształcenia kierunkowego będzie posiadało cechy odpowiednie do pracy ze starszymi ludźmi. 

 

jak otworzyć dom pomocy społecznej

 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów