0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Gabinet pielęgniarski - jak założyć

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Praca pielęgniarki/pielęgniarza nie należy do łatwych zawodów. Jednak badania rynku pokazują, że to jedna z profesji przyszłości. W związku z tym warto przemyśleć założenie własnej działalności gospodarczej. Sprawdź, jak założyć gabinet pielęgniarski.

Gabinet pielęgniarski

Ten rodzaj działalności może zostać prowadzony w ramach działalności leczniczej dopiero po wpisaniu do odpowiedniego rejestru podmiotów, który jest prowadzony przez okręgową radę pielęgniarek i położnych, właściwą ze względu na miejsce świadczenia usług.

Działalność lecznicza charakteryzuje się przede wszystkim:

 • ratowaniu, przywracaniu życia

 • udzielenia świadczeń zdrowotnych

 • wykonywaniu usług mających na celu leczenie.

Wymagania początkowe

W przypadku gdy pielęgniarz lub pielęgniarka zdecyduje się otworzyć prywatny gabninet pielęgniarski, musi:

 1. posiadać prawo do wykonywaniu swojego zawodu i posiadać specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa czy położnictwa lub innej, która polega na ochronie zdrowia pacjenta

 2. mieć dwuletnie doświadczenie w pracy zawodowej

 3. nie może być zawieszony, pozbawiony lub ograniczony w wykonywaniu zawodu

 4. nie może mieć przerwy dłużej niż 5 lat w ciągu ostatnich 6 w wykonywaniu zawodu

 5. posiadać lokal, który spełnia wymogi Sanepidu

 6. uzyskać wpis do CEIDG

 7. zostać ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej.

Formy prowadzenia działalności

Pielęgniarz/pielęgniarka, który chce otworzyć swój prywatny gabinet, może tego dokonać w następujących formach:

 • indywidualnej specjalistycznej praktyki w stacjonarnym, odpowiednio wyposażonym gabinecie

 • indywidualnej  specjalistycznej praktyki prowadzonej w miejscu wezwania

 • indywidualnej specjalistycznej praktyki prowadzonej w przedsiębiorstwie na podstawie umowy

Ważne!

W przypadku prowadzenia praktyki w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego nie można  prowadzić działalności poza miejscem tego przedsiębiorstwa.

 • grupowej praktyki - w formie spółek: cywilnej, osobowych, handlowych lub kapitałowych.

Założenie gabinetu pielęgniarskiego

Gabinet pielęgniarski w formie jednoosobowej działalności gospodarczej

Ten typ działalności prowadzi się i reprezentuje samodzielnie. Przedsiębiorca może skorzystać z księgowości uproszczonej. Nie wymaga się także od niego wkładu w postaci kapitału założycielskiego.

Niewątpliwym minusem prowadzenia działalności w takiej formie jest odpowiedzialność za zobowiązania firmy prywatnym majątkiem. Ta sama odpowiedzialność tyczy również małżonka z wyłączeniem jego osobistego majątku.

Gabinet pielęgniarski w formie spółki cywilnej

Spółkę cywilną zakładają minimum dwie osoby. Jest to jedyny rodzaj spółki, który nie wymaga rejestracji w KRS tylko, tak jak jednoosobowa działalność gospodarcza, w CEIDG. Również przy tej formie prowadzenia działalności, nie wymaga się od przedsiębiorcy kapitału. Minusem spółki cywilnej jest fakt, że za zobowiązania zaciągnięte przez spółkę odpowiadają wszyscy wspólnicy do wysokości majątku wspólnego oraz każdy ze wspólników majątkiem osobistym.

Prowadzenie działalności w formie spółki jawnej lub partnerskiej co do zasady podlega przepisom kodeksu handlowego, w związku z tym należy zarejestrować spółkę w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Gabinet pielęgniarski w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

Spółka z ograniczoną działalnością to jeden z rodzajów spółek handlowych kapitałowych. Aby ją założyć niezbędne jest posiadanie kapitału w wysokości minimum 5.000 zł - dopiero wtedy należy dokonać zgłoszenia spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym. Podobnie jak w przypadku innych form prowadzenia działalności w spółce jej regulacje są zawarte w Kodeksie spółek handlowych. Spółka z o.o. posiada osobowość prawną a za zobowiązania finansowe spółki nie odpowiadają jej współwłaściciele. Wierzyciel ma prawo dokonać egzekucji jedynie z majątku spółki i to tylko do wysokości kapitału zakładowego, określonego umową. Różni się także umowa między wspólnikami - musi być ona sporządzona w formie aktu notarialnego.

Minusem prowadzenia działalności w formie spółki z o.o. jest fakt, że wiąże się to z koniecznością prowadzenia kosztownej, pełnej księgowości.

Gabinet pielęgniarski a Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych

Po zarejestrowaniu działalności zarówno w Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej, czy w Krajowym Rejestrze Sądowym, należy uzyskać wpis o Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą. Wniosek ten można złożyć elektronicznie, wykorzystując podpis kwalifikowany lub przez profil zaufany ePUAP. Wysłany wniosek kierujemy do właściwej terytorialnie (tam, gdzie jest wykonywana działalność gospodarcza) Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych.

Ważne!

Prowadzenie gabinetu pielęgniarskiego można rozpocząć dopiero po uzyskaniu wpisu do RPWDL.

Kod PKD dla działalności prowadzonej w formie gabinetu pielęgniarskiego

Kod działalności pielęgniarek i położnych - PKD 86.90.C.

Najlepsza forma opodatkowania dla gabinetu pielęgniarskiego

Kolejnym krokiem jest wybór formy opodatkowania. Przedsiębiorca zakładający własny gabinet pielęgniarski ma do wyboru cztery formy opodatkowania:

Zasady ogólne - jest to forma opodatkowania najczęściej wybierana przez przedsiębiorców, która nie wymaga spełnienia dodatkowych warunków. Jest korzystną formą dla przedsiębiorców, którzy nie planują bardzo wysokich obrotów z działalności. Niewatpliwą zaletą jest możliwość rozliczania wspólnie z małżonkiem, jak również korzystanie z ulg podatkowych.

Opodatkowanie podatkiem liniowym - jest to bardzo opłacalna forma opodatkowania działalności, szczególnie dla tych przedsiębiorców, których roczny dochód przekracza 100 tys. zł. Podatek liniowy wynosi 19% i jest to wysokość stała, niezależna od uzyskanych przychodów. Wybierając tę formę, nie można korzystać ze wspólnego rozliczenia ani z ulg podatkowych. Podatek liniowy wyklucza również możliwość świadczenia usług na rzecz byłego pracodawcy.

Opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych - minusem tej formy jest konieczność rezygnacji z ulg podatowych, jak również z możliwości odlizania kosztów uzyskania przychodów.

Karta podatkowa - to metoda opodatkowana korzystna dla niektórych działalności, ponieważ wysokość podatku jest na stałym poziomie bez względu na osiągany obrót, jak również daje możliwość uniknięcia dodatkowych obowiązków jak np. generowania zaliczek na podatek dochodow.

VAT a gabinet pielęgniarski

Prowadzenie działalności w formie gabinetu pielęgniarskiego jest co do zasady zwolnione z VAT.

Zgłoszenie do ZUS i obowiązkowe OC dla osób prowadzących gabinet pielęgniarski

W celu zgłoszenia przedsiębiorcy do ubezpieczeń, należy złożyć formularz ZUS ZUA. W przypadku gdy właściciel gabinetu pielęgniarskiego pracuje równocześnie na etacie, ma obowiązek zgłoszenia się do ubezpieczenia i opłacania z tego tytułu wyłącznie składki na ubezpieczenie zdrowotne. Zakład pracy przedsiębiorcy będzie w takim przypadku odprowadzał składki na ubezpieczenie społeczne. W takim przypadku przedsiębiorca zgłasza ubezpieczenie na formularzu ZUS ZZA.

Zakładając gabinet pielęgniarski lub indywidualną specjalistyczną praktykę lekarską, konieczne jest posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. Odpowiedzialność cywilna pielęgniarki/pielęgniarza j to odpowiedzialność za szkodę, jaką może ona wyrządzić pacjentowi w trakcie wykonywania świadczeń zdrowotnych oraz za szkodę powstałą w skutek niezgodnego z polskim prawem zaniechania udzielenia tych świadczeń.

Gabinet pielęgniarski a oddzielny rachunek bankowy

Przepisy nie wprowadzają wprost obowiązku założenia oddzielnego rachunku bankowego przeznaczonego wyłącznie do celów firmowych. Jednak należy mieć na uwadze fakt, że w momencie w którym zdecydujemy się rozliczyć bezgotówkowo z innym przedsiębiorcą, musimy tego dokonać przez konto firmowe, taki obowiązek powstaje również w przypadku, gdy wartość jednorazowej transakcji przekracza 15 tys. Należy mieć na uwadze również to, że konto prywatne przeznaczone do celów działalności nie może współdzielone z inną osobą. Co ważne - jest możliwość założenia firmowego rachunku przed rejestracją gabinetu pielęgniarskiego w tym celu należy udać się do banku, który posiada ten rodzaj oferty przygotowany specjalnie dla przyszłych przedsiębiorców.

Gabinet pielęgniarski a lokal świadczenia usług

Po pierwsze sanepid ma obowiązek wystawić opinię o spełnieniu warunków umożliwiających wykonywanie świadczeń zdrowotnych w lokalu. Gabinet pielęgniarski powinien być również wyposażony w podstawową aparaturę umożliwiającą świadczenie usług pielęgniarskich, jak również sprzęt medyczny i produkty niezbędne do wykonywania świadczeń zdrowotnych.

Szczegółowe warunki dla lokalu, w którym będzie prowadzony gabinet pielęgniarski zostały zawarte w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (na podstawie art. 22 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.).

Zakup specjalistycznego sprzętu i produktów wymaga sporych nakładów finansowych, dlatego warto zwrócić uwagę na  zewnętrze źródła dofinansowania.Między innymi można skorzystać z takich form jak:

 • kredyt,

 • dotacja z Urzędu Pracy,

 • środki pieniężne z programów wspierających - m. in. pomoc PFP

Zmiana danych objętych Rejestrem Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą

W przypadku, gdy ulegną zmianie dane co do prowadzonej działalności, pielęgniarka/pielęgniarz mają obowiązek zgłosić je Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w terminie 14 dni od momentu ich powstania.

Po zdobyciu nowych kwalifikacji (każdorazowo) osoba prowadząca gabinet pielęgniarski powinna złożyć stosowne dokumenty, które je potwierdzają do Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych. .

Pierwsze kroki reklamy gabinetu pielęgniarskiego

Przede wszystkim należy postawić na marketing internetowy - dobra strona internetowa, prezentująca rzeczywiste fotografie gabinetu pielęgniarskiego to podstawowa wizytówka firmy.Ważne jest również zwrócenie uwagi na social media - założenie funpage’u gabinetu pielęgniarskiego wraz z przedstawieniem oferty świadczonych usług to podstawowe działanie w tym obszarze marketingu.

Gabinet pielęgniarski - założenie działalności w pigułce

Aby założyć gabinet pielęgniarski należy:

 1. Uzyskać właściwe wykształcenie,

 2. Złożyć wniosek CEIDG-1,

 3. Do 7 dni od wypełnienia CEIDG-1 zgłosić się do ubezpieczeń ZUS za pomocą formularzy ZUS ZUA lub ZUS ZZA,

 4. Wykupić ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej

 5. Przygotować dokumenty, które potwierdzają minimum dwuletnie doświadczenie w  zawodzi.

 6. Uzyskać opinię właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej

 7. Dokonać opłaty w celu uzyskania wpisu do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą,

 8. Na koniec należy złożyć wniosek do RPWDL.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów