0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Koncesja na sprzedaż alkoholu - jak ją uzyskać?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Przedsiębiorca, który chce sprzedawać napoje alkoholowe, musi spełnić wiele wymagań. Przede wszystkim będzie mu potrzebne zezwolenie potocznie nazwane jako koncesja na sprzedaż alkoholu. Niedopełnienie tego obowiązku wiąże się z nałożeniem na właściciela firmy kary w postaci wysokiej grzywny. Jak wygląda procedura uzyskania takiego zezwolenia na alkohol (dla sprzedaży detalicznej)? Do kogo należy skierować wniosek? Ile kosztuje koncesja na sprzedaż alkoholu? Na te i inne pytania odpowiemy w niniejszym artykule.

Koncesja na sprzedaż alkoholu – kto ją wydaje?

Organami, które mogą wydać zezwolenie na sprzedaż alkoholu, są odpowiednio wójt, burmistrz lub prezydent miasta (dla sprzedaży detalicznej) oraz marszałek województwa lub minister właściwy do spraw gospodarki (dla sprzedaży hurtowej). O tym, do którego z nich należy się zwrócić, nie decyduje sam przedsiębiorca ani też jego miejsce zamieszkania czy zameldowania. Kluczowa jest lokalizacja punktu sprzedaży napojów alkoholowych. Podstawą prawną jest Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, Kodeks postępowania administracyjnego oraz akty prawa miejscowego zależnie od miejsca prowadzonej działalności (np. Uchwała Rady Miejskiej Wrocławia). 

Koncesja na sprzedaż alkoholu – ile to kosztuje?

Kolejną istotną kwestią jest opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu (koncesji na sprzedaż alkoholu). Jej wysokość zależy od rodzaju zezwolenia, o które ubiega się przedsiębiorca. To z kolei określa się na podstawie trunków, które mają być sprzedawane w danym sklepie. Wyróżnia się odmienne koszty, zależnie od rodzaju sprzedawanego alkoholu:

 • 525 zł- napoje alkoholowe zawierające do 4,5 % alkoholu oraz piwa
 • 525 zł- napoje alkoholowe zawierające powyżej 4,5 % do 18 % alkoholu (z wyjątkiem piwa )
 • 2.100 zł- napoje alkoholowych zawierające powyżej 18 % alkoholu

Co ważne, jeżeli przedsiębiorca zamierza sprzedawać piwo, wódkę oraz wino, powinien uzyskać wszystkie trzy wymienione wyżej pozwolenia. Oznacza to, iż łączny koszt uzyskania zezwolenia na alkohol wyniesie sumę wszystkich zezwoleń. Pieniądze te należy wpłacić na rachunek bankowy gminy lub miasta.

Jeżeli przedsiębiorca zamierza sprzedawać alkohol na imprezie, która odbędzie się na otwartym powietrzu, może on ubiegać się o jednorazowe zezwolenie na sprzedaż alkoholu

Wniosek o zezwolenie na sprzedaż alkoholu

Przed przystąpieniem do wypełniania wniosku warto zgromadzić wszystkie potrzebne dokumenty:

 • zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z KRS,
 • akt własności, umowa najmu lub inny dokument poświadczający tytuł prawny przedsiębiorcy do lokalu, w którym będzie prowadzona sprzedaż napojów alkoholowych,
 • pozytywna decyzja Państwowego Inspektora Sanitarnego o spełnieniu warunków sanitarnych,
 • zgoda właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie znajdował się w wielorodzinnym budynku mieszkalnym.

Wszystkie informacje na temat wymagań, dokumentów, opłat etc. związanych z koncesją na sprzedaż alkoholu znajdują się w Ustawie z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
 

Wniosek (wraz ze wskazanymi wyżej załącznikami) składa się do właściwego organu w formie pisemnej. Przedsiębiorca nie musi w tym celu korzystać z gotowych wzorów - wystarczy, że w sporządzonym piśmie zawrze informacje dotyczące:

 • rodzaju zezwolenia, o które się ubiega,
 • danych firmy, w tym: siedziby, adresu,
 • numeru w rejestrze przedsiębiorców lub w ewidencji działalności gospodarczej,
 • przedmiotu działalności gospodarczej,
 • adresu punktu sprzedaży,
 • adresu magazynu dystrybucyjnego (czyli punktu, w którym będzie składowany alkohol).

Co ważne, sprzedaż napojów alkoholowych w kilku punktach wiąże się z koniecznością złożenia kilku wniosków i uzyskania odpowiedniej liczby zezwoleń.

Odnawianie ważności koncesji na sprzedaż alkoholu

Następna ważna sprawa to ważność zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Wydaje je się na czas określony. Jego długość zależy od tego, jaki charakter ma prowadzona przez danego przedsiębiorcę sprzedaż. Jeżeli chodzi o działalność detaliczną, koncesja na sprzedaż alkoholu wydawana jest na czas:

 • nie krótszy niż 4 lata - w przypadku sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży (gastronomia),
 • nie krótszy niż 2 lata - w przypadku sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży (detal).

Natomiast w przypadku handlu hurtowego granice czasowe wynoszą:

 • nie krócej niż 2 lata - przy handlu hurtowym napojami alkoholowymi o zawartości alkoholu nie wyższej niż 18 proc.,
 • nie krócej niż na 1 rok - na pozostałe trunki.

Jeżeli po upłynięciu czasu, na który koncesja na sprzedaż alkoholu została przyznana, przedsiębiorca w dalszym ciągu chce sprzedawać tego rodzaju towary, musi przedłużyć zezwolenie. Wspomniana wyżej ustawa przewiduje ponadto możliwość rezerwowania sobie wydania zezwolenia (wystarczy odpowiednio wcześnie o nie wystąpić).

Koncesja na sprzedaż alkoholu to nie jedyna opłata

Opłata za uzyskanie zezwolenia (koncesja na sprzedaż alkoholu) w detalu to nie jedyny koszt, jaki musi ponieść przedsiębiorca zamierzający zajmować się tego rodzaju handlem. Poza tym konieczne jest bowiem coroczne opłacanie składki za sprzedaż alkoholu. Jest ona rozbita na trzy części:

 • pierwsza płatna do 31 stycznia,
 • druga - do 31 maja ,
 • trzecia - do 30 września danego roku.

Wysokość wspomnianej opłaty zależy od obrotów sprzedaży alkoholu. I tak jeżeli obrót w ubiegłym roku przekroczył:

 • 37500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5 proc. alkoholu oraz piwa, wówczas w kolejnym roku opłata wyniesie 1,4 proc. ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,
 • 37500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5 proc. do 18 proc. alkoholu (z wyjątkiem piwa), wówczas w kolejnym roku omawiana opłata przyjmie wartość 1,4 proc. ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,
 • 77000 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18 proc. alkoholu, wówczas w kolejnym roku opłata wyniesie 2,7 proc. ogólnej sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.

Kolejną opłatą jest 17 zł, które przedsiębiorca musi wydać za wydanie zaświadczenia potwierdzającego dokonanie opłaty za korzystanie z zezwolenia.

Brak zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Sprzedaż alkoholu bez zezwolenia oznacza popełnienie przestępstwa, za które grozi kara grzywny. 

Art. 43. 1. Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
„Kto sprzedaje lub podaje napoje alkoholowe w wypadkach, kiedy jest to zabronione, albo bez wymaganego zezwolenia lub wbrew jego warunkom, podlega grzywnie”.

Grzywny według Kodeksu karnego wymierzana jest w stawkach dziennych gdzie liczba stawek dziennych nie może przekroczyć 810 a wysokość jednej to maksymalnie 2000 zł.

W przypadku stwierdzenia złamania przepisów sąd może również orzec o przepadku (konfiskatę) napojów alkoholowych oraz o zakazie prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na sprzedaży lub podawaniu napojów alkoholowych.

Nieprzestrzeganie przepisów ponadto może wiązać się z cofnięciem zezwolenia. W tym miejscu należy wspomnieć o tym, że przedsiębiorca, któremu cofnięto zezwolenie, ma prawo wystąpić z wnioskiem o ponowne jego wydanie nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia wydania decyzji o jego cofnięciu.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów