Poradnik Przedsiębiorcy

Kasa fiskalna dla gastronomii - branży, z utraconym prawem do zwolnień

Przedsiębiorcy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej są zobowiązani do ewidencjonowania obrotu za pomocą kasy fiskalnej. Jednak rozporządzenie wykonawcze do VAT zawiera zwolnienia przedmiotowe i podmiotowe w zakresie rejestrowania sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej. Co niezwykle istotne nie dotyczą one wszystkich branż, a jedną z nich jest gastronomia. Czy kasa fiskalna dla gastronomii jest obowiązkowa?

Obowiązek ewidencjonowania sprzedaży a kasa fiskalna dla gastronomii

Zgodnie z art. 111 ustawy o VAT podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są zobowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Szczegółowe regulacje dotyczące kas są zawarte obecnie w rozporządzeniu ministra finansów z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U. 2017 poz. 2454). Limit obrotu uprawniający do skorzystania ze zwolnienia z ewidencjonowania przy zastosowaniu kasy fiskalnej dla kontynuujących i rozpoczynających działalność wynosi 20 000 zł rocznie. Jak widać jest on niewielki, oznacza to, iż bardzo wiele podmiotów dokonujących nawet sporadycznie sprzedaży na rzecz osób fizycznych może być zobowiązana do stosowania kas.

Jednocześnie wskazać należy, że w § 4 rozporządzenia wymienione zostały niektóre czynności wyłączające możliwość korzystania ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania z uwagi na obroty.

Kasa fiskalna dla gastronomii a zwolnienie ze względu na wysokość obrotów

I tak zgodnie z § 4 ust. 2 lit. i) rozporządzenia w sprawie zwolnień z kas, zwolnień, o których mowa w § 2 i § 3 powołanego rozporządzenia (zwolnienie ze względu na wysokość obrotów), nie stosuje się przy świadczeniu usług związanych z wyżywieniem (PKWiU 56), wyłącznie:

  • świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz

  • usług przygotowywania żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering).

Powoduje to, że świadczenie usług gastronomicznych na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych usług zawsze musi być ewidencjonowane za pomocą kas rejestrujących.

Dlatego też podatnicy świadczących usługi gastronomiczne z chwilą wykonania pierwszej czynności są zobowiązani do zainstalowania kasy fiskalnej.

Również organy podatkowe potwierdzają, iż w sytuacji świadczenia usług określonych w § 4 konieczne jest od razu stosowanie kasy fiskalnej. Stanowisko takie potwierdził Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w indywidualnej interpretacji z 3 lipca 2015 r., nr ILPP2/4512-1-250/15-4/MN, w której możemy przeczytać:

(…) Wykonywanie przez podatnika m.in. czynności wymienionych w powołanym § 4 pkt 1 wyklucza możliwość zastosowania przez niego zwolnień określonych w § 2 i 3. Zatem, bezwzględnemu obowiązkowi ewidencjonowania przy zastosowaniu kas rejestrujących, niezależnie od przysługującego podatnikowi zwolnienia od tego obowiązku, na podstawie § 2 i § 3 powołanego rozporządzenia, podlegają czynności wymienione w § 4 rozporządzenia, dokonywane na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych.

W konsekwencji po stronie Spółki dochodzi do odpłatnej dostawy towarów (paliwa) na rzecz pracowników (zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 2 pkt 6 i art. 7 ust. 1 ustawy) i Spółka zobowiązana jest do ewidencjonowania sprzedaży z tego tytułu przy pomocy kasy rejestrującej. (…)

Kasa fiskalna dla gastronomii a ulga

Kasa fiskalna dla gastronomii może okazać się sporym wydatkiem dlatego też aby zrekompensować jej koszty, wprowadzona została ulga. Jednak aby z niej skorzystać, należy spełnić warunki określone w przepisach.

Podatnicy, którzy rozpoczną ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego w obowiązujących terminach, mogą odliczyć od tego podatku kwotę na zakup każdej z kas rejestrujących zgłoszonych na dzień rozpoczęcia (powstania obowiązku) ewidencjonowania, w wysokości 90% jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 700 zł.

Kasa fiskalna dla gastronomii i związana z nią ulga dotyczy nabycia „pierwszych” kas, tj. wyłącznie kas zgłoszonych na dzień rozpoczęcia ewidencjonowania. Wszystkie wydatki na inne kasy, np. wymieniane z uwagi na zużycie, z powodu awarii, nie dają już prawa do takiego odliczenia (skorzystania z ulgi).

Szczegółowe zasady dotyczące zwrotu kwot wydatkowanych na kasy fiskalne określa rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących (Dz. U. z 2013 r. poz. 163). Zgodnie z przepisami rozporządzenia rozliczenie ulgi może być dokonane w deklaracji podatkowej dla podatku od towarów i usług za okres rozliczeniowy, w którym rozpoczęto ewidencjonowanie lub za okresy następujące po tym okresie rozliczeniowym. Podstawą do odliczenia jest posiadanie przez podatnika dowodu zapłaty całej należności za kasę rejestrującą.

Kwota dokonanego w danym okresie rozliczeniowym odliczenia z tytułu zakupu kas rejestrujących nie może być wyższa od kwoty różnicy między podatkiem należnym a podatkiem naliczonym. W przypadku gdy kwota podatku naliczonego jest większa albo równa kwocie podatku należnego w danym okresie rozliczeniowym, podatnik może otrzymać zwrot nierozliczonej wcześniej kwoty, z tym że w danym okresie rozliczeniowym kwota zwrotu nie może przekroczyć równowartości:

  • 25% kwoty przysługującej podatnikowi do odliczenia przed jego pierwszym dokonaniem - jeżeli podatnik składa deklaracje za okresy miesięczne, lub

  • 50% kwoty przysługującej do odliczenia przed jego pierwszym dokonaniem - jeżeli podatnik składa deklaracje za okresy kwartalne.

Dokonanie odliczenia następuje pod warunkiem złożenia przez podatnika do właściwego naczelnika urzędu skarbowego, przed terminem rozpoczęcia ewidencjonowania, pisemnego zgłoszenia o liczbie kas rejestrujących i miejscu (adresie) ich używania, które podatnik zamierza stosować do ewidencjonowania. W przypadku podatników, którzy zamierzają stosować do ewidencjonowania jedną kasę rejestrującą, zgłoszenie może być dokonane na formularzu zgłoszenia o miejscu instalacji kasy rejestrującej zgodnie z przepisami dotyczącymi kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków ich stosowania, o ile zgłoszenie to zostało złożone przed powstaniem obowiązku ewidencjonowania.

Odliczenia mogą dokonać podatnicy, którzy rozpoczną ewidencjonowanie nie później niż w obowiązujących ich terminach, przy użyciu kas rejestrujących spełniających wymagania określone w przepisach dotyczących kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków ich stosowania.

Ponadto, podatnicy wykonujący wyłącznie czynności zwolnione od podatku od towarów i usług lub zwolnieni od tego podatku na podstawie art. 113 ust. 1 lub ust. 9 ustawy o VAT, mogą otrzymać zwrot kwot, jeżeli:

  • rozpoczęli ewidencjonowanie nie później niż w obowiązującym ich terminie,

  • dokonali zgłoszenia o liczbie kas rejestrujących i miejscu (adresie) ich używania,

  • złożyli zgłoszenie o miejscu instalacji kasy rejestrującej wymagane na podstawie przepisów dotyczących kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków ich stosowania